KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vstupní podmínky a výběrové řízení studia v oblasti pedagogických věd

Učitelství praktického vyučování

je vzdělávací program  pro získání odborné kvalifikace v programu CŽV (dříve doplňující pedagogické studium), je zabezpečován fakultou podle zák. č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 3), písm. a), b), c), v aktuálním znění a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíl a charakter vzdělávacího programu:

Cílem je získat kvalifikaci k výkonu profese učitele praktických předmětů na SOŠ, SOU a OU. Po dobu studia bude absolvent připravován zejména po stránce pedagogické, psychologické i didaktické, a to s důrazem na jeho předpokládané působení jako učitele praktických předmětů. Vedle základního přehledu poznatků a teorií zmíněných disciplín, bude příprava orientována hlavně na problematiku metodiky rozvoje senzomotorických dovedností žáků, elementárních pracovních postupů, tvořivosti a další relevantní aspekty související s výukou praktických předmětů, včetně metodik experimentování, laboratorních cvičení a exkurzí. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem studijního programu.

Vstupní podmínky:

Řádně podaná přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 2018/2019 (v tištěné podobě) a ověřené materiály dokladující předchozí vzdělání k přijetí pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium v oblasti pedagogických věd. Podle zákona (563/2004 Sb., v aktuálním znění) O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

Školné:

Výše školného za celé studium (2 semestry) je stanovena pro akademický rok 2018/2019 na 18.142,- Kč. Školné se platí jednorázově na začátku studia.

Přihláška:
Přihlášky ke studiu se podávají do 7. 9. 2018

Přihláška ke studiu v tištěné podobě nebo elektronické verzi.

Výběrové řízení:

V rámci výběrového řízení zasílá uchazeč spolu s přihláškou požadované dokumenty. V procesu přijímacího řízení rozhoduje:

Délka studia a organizace výuky:

Všechny předměty vzdělávacího programu Učitelství praktického vyučování budou realizovány kombinovanou formou s podílem prezenční výuky, který vyplývá z učebního plánu. Distanční část výuky se opírá o virtuální vzdělávací prostředí, které poskytuje posluchačům podporu v řadě oblastí (studijní materiály, on-line podpora, diskusní fóra, řešené příklady, cvičení, úkoly, testy). Zakončení předmětů: zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouška.

Studijní plán:

Sylaby předmětů jsou ve své aktuální podobě k dispozici ve Studijním informačním systému. Studijní plán, resp. seznam předmětů, včetně informace o hodinové dotaci, způsobu ukončení a doporučeném semestru je dostupný z vertikálního menu.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia:

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování programu celoživotního vzdělávání akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, vzdělávacího programu Učitelství praktického vyučování.

Kontaktní osoba:

PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
e-mail: ladislav.reitmayer@pedf.cuni.cz
tel.: 221 900 141

 

© Praha UK PedF KITTV, 2018