Děcka u compaDěcka v rohu

E-Learning
Využití počítačových sítí ve výuce
 
Aktuality
Poslední aktualizace
Poslední aktualizace WWW stránek 28.3.2007

Logo E-gram

Garantem modulu je katedra informačních technologií a technické výchovy (KITTV) na PedF UK v Praze. Tato katedra se problematikou e-learning ve školní praxi zabývá již řadu let nejen jako tématem zařazeným do studijního programu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, ale i ověřování dopadu využití elearning ve školní praxi na vybraných školách.

Katedra se podílí na organizování konferencí a seminářů zaměřených k problematice využití ICT jako vzdělávacího prostředí (např. ve spolupráci s MFF UK v Praze účast na organizaci konference Telecommunications for Education and Training TET97 a TET 2001).

Katedra byla zapojena do řešení EU projektů (TEMPUS: Telematics, AQUA, Informatics in Teacher Education, aj.), v nichž se navrhovaly a ověřovaly různé modely využití systémů pro on-line řízení výuky a pro komunikaci a spolupráci učitelů a připravovaly a testovaly studijní programy pro ICT vzdělávání učitelů s využitím on-line podpory ve výuce.

Několik let studenti PedF UK pod vedením lektorského týmu připravovali v projektu eDIHO výukové lekce z různých předmětů pro děti dlouhodobě hospitalizované v nemocnici v Motole a vyučovali tyto děti prostřednictvím Internetu.

Katedra KITTV byla koordinátorem řešení mezinárodního výzkumu SITES M2 v ČR. Další zkušenosti s elearningem získala v tříletém projektu EU 5.rámcového programu „School+“, jehož cílem bylo navrhnout, vyvinout a vyzkoušet virtuální vzdělávací platformu; tato platforma byla ověřena a vyhodnocena na 20 školách v 5 zemích Evropy (Španělsku, Řecku, Finsku, Izraeli a České republice).

Studenti magisterského studia technická a informační výchova PedF UK se v listopadu 2004 zapojili jako průvodci výstavou interaktivních ukázek využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů, jazyků, mediální výchovy , ekologie uspořádané v průběhu Evropského týdne vědy v Liberci v rámci projektu 6.rámcového projektu EU „School Foresight“.

V současné době jsou někteří pracovníci zapojeni do projektu EUN CALIBRATE, který se zabývá otázkami využití úložišť výukových objektů a zkoumá jejich funkci a využitelnost v práci učitelů.

Katedra už řadu let rozvíjí server Učitelský spomocník a v mezinárodní spolupráci je zapojena do vývoje systému WebQuest.

Zásluhou Mgr. Davida Mudráka má rovněž velký podíl na rozvoji, lokalizaci a správě systému MOODLE.