english version

ERASMUS+

Program ERASMUS vznikl s cílem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Od 2014/15 se ERASMUS program transformuje v komplexní ERASMUS+ program.

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR.

Na Univerzitě Karlově je program Erasmus koordinován Oddělením pro evropské programy – Evropskou kanceláří. Koordinátorem na UK je Mgr. Michal Maršálek. Informace o studiu v zahraničí poskytuje též Informační poradenské centrum UK, vedoucí PhDr. Hana Ulrychová.

Na každé fakultě UK působí fakultní koordinátor. Na každé katedře PedF UK byl stanoven katedrální koordinátor.

Zapojení do jednotlivých aktivit v rámci programu Erasmus je realizováno prostřednictvím tzv. bilaterálních smluv mezi partnerskými univerzitami. Na UK PedF, stejně jako i na ostatních fakultách UK, jsou tyto smlouvy navrhovány a uzavírány přímo mezi jednotlivými katedrami. Podepisuje je fakultní koordinátor, který je předá RUK k zaevidování.

Podrobné informace pro zájemce: http://www.cuni.cz/UK-39.html

Zájemci o ERASMUS+ mobilitu se registrují pomocí online webové aplikace pro vyjíždějící studenty a doktorandy na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Registrace probíhá zpravidla na jaře pro mobilitu během následujícího akademického roku. Pro konkrétní termíny sledujte aktuality na webu, facebooku či nástěnkách.

Studenti, kteří pak budou následně vybráni ve výběrovém řízení na ERASMUS+ mobilitu, se při pobytu v zahraničí řídí pokyny vydanými studijním oddělením ("Desatero") a pokyny zahraničního oddělení.

Obecné informace o ERASMUS aktivitách najdete i na Facebooku.

UK v Praze na ERASMUS mobilitu vyslala na zahraniční univerzity už 10000 studentů.

Pro zahraniční studenty je UK v Praze zajímavou univerzitou, kde studovat v rámci ERASMUS programu.

Ukázka vynikajících výsledků našich studentů studujících v zahraničí:

Studentka Kristýna Lešková (2.r. NMg, VV-Pg) studující v 2010/11 na Aalto University of Art and Design v Helsinkách zvítězila v soutěži plakátů ve Finsku.

Zajímavosti z 2014:

 „Mezinárodní redakce” online časopisu UKiForum sestavená z velké části našich Erasmus studentů obdržela 1. místo v národním kole soutěže European Charlemagne Youth Prize pro projekty mladých Evropanů do 30 let:

http://iforumeng.cuni.cz/IFORUMENG-455.html,
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2014_1/brezen_2014/cyp_vitez.html

Aktuální články studentů UK naleznete zde: http://iforumeng.cuni.cz/


Důležité: byla vydána Opatření Rektora Kvalifikační podmínky pro mobility studentů (studijní pobyty a praktické stáže) a mobilitu absolventů UK od roku 2015/2016 (s účinností od 15.6.2015).


 Od 2014/15 se realizuje ERASMUS program v nové podobě jako ERASMUS+ program.

Informace o programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/16:

 a) STUDIJNÍ MOBILITY

Zájemci o studijní pobyt v rámci ERASMUS+ na rok 2015/16 podali přihlášky na studijní pobyty a stáže pomocí systému na https://is.cuni.cz/webapps.
On-line aplikace byla otevřena v období od 15.2.2015 a do 15.3.2015. Termíny výběrových řízení pro ERASMUS+ mobility zveřejnily katedry na svých webech, nástěnkach nebo na WWW stránkách ERASMUS.
V průběhu druhé poloviny března 2015 proběhla výběrová řízení na jednotlivých katedrách.
Nyní si studenti vyřizují přihlášky a další administrativní záležitosti ve spolupráci s Odd. pro zahr. vztahy.

b) STÁŽE
Pro podávání žádostí o stáž v rámci ERASMUS+ jsou zpravidla vyhlašovány dva termíny (jarní, podzimní), záleží však na finančních prostředcích, které fakulta z programu obdrží. Výběrová řízení organizuje odd. pro zahraniční vztahy.
Výběrové řízení na akademický rok 2015/2016 proběhlo v dubnu 2015.

Aktuální informace pro zájemce o ERASMUS+ v akademickém roce 2016/17:

a) STUDIJNÍ MOBILITY
Zájemci o studijní pobyt v rámci ERASMUS+ na rok 2015/16 podávají přihlášky na studijní pobyty a stáže pomocí systému na https://is.cuni.cz/webapps.
On-line aplikace bude otevřena v průběhu února/března 2016. Pro konkrétní termín sledujte naše aktuality na webu, facebooku či nástěnkách.
Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky. Student si vybírá univerzity z nabídky bilaterálních smluv, které má uzavřena jeho oborová katedra na PedF UK. Informace o ERASMUS+ jsou zveřejněny na: http://www.cuni.cz/UK-5578.html. Termíny výběrových řízení pro ERASMUS+ mobility pak zveřejňují katedry na svých webech, nástěnkach nebo na WWW stránkách ERASMUS.
UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení pro studijní mobility se koná vždy jen 1x ročně, na celý akademický rok, tj. zimní i letní semestr.
Kontaktujte své katedrální koordinátory!!!
b) STÁŽE
Pro podávání žádostí o stáž v rámci ERASMUS+ jsou zpravidla vyhlašovány dva termíny (jarní, podzimní), záleží však na finančních prostředcích, které fakulta z programu obdrží. Výběrová řízení organizuje odd. pro zahraniční vztahy. Sledujte aktuality.

Formuláře pro vyjíždějící studenty:

  • Před výjezdem do zahraničí může student požádat o individuální studijní plán (ISP) v souladu s Pravidly pro organizaci studia na PedF UK v Praze. Žádost o ISP se podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách studijního oddělení. Student se tak ještě před výjezdem do zahraničí dohodne s vyučujícími PedF UK na podmínkách studia vybraných předmětů formou individuální výuky. Povinnou přílohou každé žádosti o ISP je návrh průběhu podmínek plnění ISP. K návrhu se vyjadřuje vyučující každého předmětu obsaženého v ISP. Vyjádření obsahuje zejména konkrétní požadavky na plnění předmětu, formy práce, redukci přímé výuky, způsob a termín kontroly studia předmětu.
  • Po návratu ze zahraničí - Formulář pro vyjíždějící studenty: Vyšší počet kreditů (rozdíl při uznání předmětů) může být studentovi uznán na základě žádosti studenta o přiznání kreditů za volitelné předměty - Žádost o uznání předmětu jako volitelného pro  ERASMUS

Studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí:

(1) před odjezdem nahlásí svůj odjezd na oddělení pro zahraniční vztahy
(2) po příjezdu ze zahraničí nahlásí svůj příjezd na oddělení pro zahraniční vztahy a předají k archivaci kopii protolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transkript).
(3) po příjezdu vyplní evaluační dotazník.

 

Poslední aktualizace: 21. srpna 2015