KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informace o studiu oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání 

Vstupní podmínky pro přijetí uchazeče

Přijímací zkouška ke studiu bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je písemná. Má charakter testu, v jehož rámci bude uchazeč odpovídat na otázky s výběrovou nebo tvořenou odpovědí. Další část testu je zaměřena na číselné řešení úloh. Ověřovány tak budou znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti informačních technologií a dále matematiky a fyziky s důrazem na tematické celky související s informačními technologiemi, přičemž očekávaná úroveň odpovídá požadavkům platným v dané oblasti pro školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Ukázka přijímacího testu

Studijní kombinace

Studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání lze na Pedagogické fakultě UK v Praze studovat ve dvouoborové kombinaci. Vaším druhým studijním oborem může být:

Cíle a charakteristika bakalářského studia

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

Studijní plán oboru

 

Studium by mělo poskytnout ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání obsahově zaměřené na architekturu výpočetních systémů, technické a programové vybavení počítačů a počítačových sítí, programování, počítačovou grafiku, multimediální a webové aplikace a správu síťových prostředků, informačních a databázových systémů institucí a podniků.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti ICT, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována vysokoškolská kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.
Svým obsahovým zaměřením a charakterem daným vhodnou proporcí mezi teoretickou a aplikační složkou by mělo studium absolventy vybavit dostačujícími vědomostmi a dovednostmi v odborných základech aplikované informační technologie a poskytovat jim tak dobré možnosti přímého uplatnění při výkonu profesí a funkcí ve vzdělávacích institucích, podnicích, firmách sféry obchodu a služeb i státní správě např. jako správce počítačové sítě, správce odborných učeben a laboratoří, správce informačního a databázového systému, konzultant nebo školitel podnikového vzdělávání v dané oblasti.

Navazující magisterské studium

Bakalářský studijní obor Informační  technologie se zaměřením na vzdělávání je současně koncipován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné studium učitelství v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie.

 

© Praha UK PedF KITTV, 2019