KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Profil absolventa
studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

Všeobecné výstupní znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studijního oboru Informační  technologie se zaměřením na vzdělávání vycházejí především z obecných klíčových kompetencí, přičemž zohledňují specifika technicky a technologicky orientovaného studia a podstatné obecné charakteristiky osobnosti absolventa jako vysokoškolsky připraveného odborníka s rozvinutým kritickým a tvořivým myšlením. Do oblasti všeobecných kompetencí spadá schopnost:

K odborným výstupním znalostem a dovednostem absolventů náleží především poznání významu, funkcí a tendencí rozvoje informačních a komunikačních technologií v současné etapě života informační společnosti, porozumění vědeckým a technickým principům potřebným k využívání a úpravám počítačových systémů, poznání funkčních a technologických charakteristik výpočetních systémů a osvojení si dovedností při vývoji a tvorbě základních programových konstrukcí a aplikací, především pak:

Speciální výstupní znalosti a dovednosti vybavují absolventa způsobilostí instalovat a administrovat programové vybavené počítačů, spravovat základní sítové služby, ale též se podílet na zabezpečování školicích aktivit v oblasti informačních komunikačních technologií v rámci podnikového nebo školského vzdělávání. Patří mezi ně především:

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Úroveň připravenosti absolventů bakalářského studijního oboru Informační  technologie se zaměřením na vzdělávání v oblasti teoretické i praktické by měla být vzhledem ke struktuře a pojetí učebního plánu i personálnímu a technickému zabezpečení výuky jednotlivých předmětů adekvátní deklarovaným cílům studia studijního oboru. Absolventi by měli být plně způsobilí uplatnit se jak přímo v profesích, funkcích či při výkonu činností ve vzdělávacích institucích, podnicích, sféře obchodu a služeb nebo státní správě, tak i pokračovat ve studiu v magisterském studijním oboru, především pak magisterském studiu učitelství.
Orientace studia na rozvoj klíčových kompetencí postavených na dobrém teoretickém základu, orientace na všeobecně využitelné metody práce s informacemi a způsobilost efektivně využívat informační a komunikační technologie, včetně způsobilosti tvůrčích aktivit v této oblasti by měla spolu se znalostí světového jazyka podporovat široké uplatnění absolventů na trhu práce, ale též možnosti odborné komunikace, kontaktů a následného studia i průběžného sebevzdělávání v rámci profesní adaptace na měnící se požadavky praxe.
Kvalifikační připravenost absolventů by měla být zdůrazněna průběžnou podporou přípravy pro složení vybraných typů certifikátů u organizací zajišťujících certifikace pro činnosti, produkty nebo služby z oblasti informačních a komunikačních technologií, přičemž přímo na fakultě mohou studenti v rámci studia získat certifikát ECDL (European Computer Driving Licence) požadovaný v EU jako kvalifikační předpoklad pro práci v oblasti počítačů a informačních technologií.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti ICT, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována vysokoškolská kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy. Z daného spektra profesí lze z hlediska profilu absolventa považovat za typické profese či funkce:

© Praha UK PedF KITTV, 2018