KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia
studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studium bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí:

  1. obhajoba bakalářské práce (pokud je vypracována v oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání);
  2. státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu Informační technologie se zaměřením na vzdělávání pokrývá uceleně profilující teoretické znalosti a praktické dovednosti v rozsahu studia; orientuje se do čtyř tematických okruhů, zkoušených písemnou, ústní nebo praktickou formou.

Povinné tematické okruhy:

Navazující magisterské studium:

Očekávanou prioritou absolventa bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bude následné studium učitelství v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie. Cílem navazujícího magisterského studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

© Praha UK PedF KITTV, 2018