KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Zaměření pedagogické činnosti:

Katedra informačních technologií a technické výchovy se ve své pedagogické činnosti orientuje do několika oblastí a forem vzdělávání. Hlavním pedagogickým zaměřením katedry je příprava studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Informační a komunikační technologie v prezenční i kombinované formě. Vedle základního pedagogického působení se jedná o pedagogické působení v rámci společného základu studia na fakultě, v rámci doktorského studijního programu Pedagogika a působení v rámci celoživotního vzdělávání. Především se jedná o následující oblasti a formy:

Bakalářské studijní obory

Magisterské studijní obory

Všeobecná a profesně zaměřená příprava

Celoživotní vzdělávání

© Praha UK PedF KITTV, 2021