KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

DOMÁCÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ NA KATEDŘE ITTV

1999 - 2004 Výzkumný záměr MSM 114100003  
Název záměru: Vzdělávání pro život v informační společnosti - vzdělávání v informační společnosti a pro informační společnost v podmínkách ČR
Odpovědný řešitel za PedF: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Garanti okruhů 2, 3, 5: Ing. Bořivoj Brdička,  RNDr. Miroslava Černochová, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
2004 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2004  
Název úkolu: Inovace technologické infrastruktury komplexu počítačových učeben UK, PedF.
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
2003 - 2006   Grant GA ČR - 403/03/D003 zč.: 201064  
Název úkolu: Analýza informační gramotnosti VŠ studentů a metodika evaluace jejich výstupní úrovně
Odpovědný řešitel: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Garant: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
2000 - 2002 GAUK 2000  - 285/2000/A INF/PedF  
Název úkolu: Podpora aktivních metod a forem vzdělávání a přípravy učitelů v podmínkách informační společnosti prostřednictvím ICT
Odpovědný řešitel: Ing. Irena Fialová, CSc.
   
2000 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2000  -  1343/2000  
Název úkolu: Budování komplexu pro podporu samostatné práce studentů s prostředky informační technologie
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1999 - 2001 GAUK 99 - 205/1999/A INF/PedF  
Název úkolu: Využití informačních technologií při výuce učitelů technické výchovy
Odpovědný řešitel: Ing. Dagmar Polášková
   
1998 - 2000 Grant GAUK 98 - 333/1998/A INF/PedF (2x prodlouženo po obhajobě)  
Název úkolu: Vývoj a ověření modelu distančního vzdělávání v oblasti informačních technologií na bázi současných možností sítě Internet.
Odpovědný řešitel: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
   
1998 - 2000 Grant GAUK 98 - 332/1998/A INF/PedF  
Název úkolu: Tvorba a ověření nové koncepce přípravy studentů pedagogických fakult pro zabezpečení moderní informační výchovy v podmínkách ZŠ
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1999 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  99 - 1419/1999  
Název úkolu: Inovace systému pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro realizaci moderní informační výchovy na základních školách
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  - G503  
Název úkolu: Distančně orientované vzdělávání učitelů v oblasti zavádění počítačových technologií do výuky na ZŠ
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  354/1996  
Název úkolu: Modely na tvorbu počítačových výukových programů pro spec.školství
Odpovědný řešitel: Ing. Dagmar Polášková
   
1995 - 1997  Grant UK Praha  - 63/1995  
Název úkolu: Distanční vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti IT
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1995 - 1997 Grant UK Praha  - U855  
Název úkolu: Encyklopedické databáze a kriteriální diagnostický systém jako prostředek profesní reflexe učitelů
Odpovědný řešitel: Ing.  Jaroslav Novák
   
1995 Grant Fondu rozvoje VŠ  
Název úkolu: Informační systémy v ekologii
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák
   
1995 Grant ExTra MŠMT ČR  - C070  
Název úkolu: Sobotní škola zavádění počítačových technologií do výuky na ZŠ
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   

DOMÁCÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ZA ÚČASTI PRACOVNÍKŮ KITTV

2001 - 2003 Projekt  eDIHO  
Název úkolu: Education via Internet for Long Term Hospitalised Children
Odpovědný  řešitel: RNDr. Miroslava Černochová, CSc., UK v Praze, PedF
   
2000 Rezortní výzkum MŠMT ČR TELMAE  
Název úkolu: Telematics Applications in Education
Odpovědný  řešitel: doc.RNDr.Zdena Lustigová,CSc., UK v Praze, MFF
   
1998 Rezortní výzkum MŠMT ČR  - RS 98014-98  
Název úkolu: Aktuální stav a možnosti transformace péče ve školských zařízeních pro náhradní výchovu.
Odpovědný  řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
1997 - 1998 Grant International Higher Education Support Program  
Název úkolu: VIK
Odpovědný  řešitel: RNDr. Stanislav Zelenda,  KDF MFF UK Praha
   
1996 Grant ExTra MŠMT ČR  - P-391/67  
Název úkolu: Edukačně rekvalifikační program pro mládež umístěnou ve specifických zařízeních
Odpovědný  řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
1996 Grantu Fondu rozvoje VŠ čj. 355/1996  
Název úkolu: Interaktivní polyestetické a multimediální přístupy k výchově dítěte  prostřednictvím výuky cizích jazyků.
Odpovědný  řešitel: Ing. Jan Polášek  ÚVT UK Praha
   
1995 Grant ExTra MŠMT ČR  - P-532/71  
Název úkolu: Centrální evidence svěřenců sítě speciálně výchovných zařízení
Odpovědný  řešitel: PaedDr.Jan Toman, DÚM Praha 4
   
© Praha UK PedF KITTV, 2021