KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Zahraniční referent

Konzultační hodiny: Středa 11:00 - 12:00
Telefon: +420 221 900 238
e-mail: miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz

Vzdělání

 • MFF UK v Praze - obor učitelství matematika-fyzika
 • titul RNDr. -  MFF UK v Praze - obor učitelství matematika-fyzika
 • titul CSc. - aspirantura na MFF UK, katedra didaktiky fyziky
 • habilitace - MU v Brně, Pedagogická fakulta

Další vzdělávání:

 • absolvent LŠU hra na housle podvedením učitele Fr. Žižky; dva roky soukromé výuky hry na housle pod vedením houslistky Marie Kitty Červenkové
 • kurz vysokoškolské pedagogiky (prof. dr. D.Tollingerová,CSc. - Olomouc 1990)
 • kurz vysokoškolské pedagogiky (prof. dr. J. Kotásek,CSc. - Praha, 1992)
 • státní zkouška ze španělštiny (JASPEX, 1993)

Zájmy

 • hudba, malování na hedvábí, keramika, historie fyziky a matematiky, zájem o vše, co souvisí se španělsky mluvícími zeměmi
 • využití počítačových technologií ve vzdělávání

Granty

 • TEMPUS JEP 12327-97 - Implementation of Telematics in Education. Koordinátor ČVUT Praha. (Odpovědný řešitel za PedF UK)
 • TEMPUS JEP Developmnet of University Level Traning for Secondary School Teachers in the Use of Information Technology. 1994. Koordinátor ÚIV Praha. (Řešitel)
 • GA UK 333/1998 - Vývoj a ověření modelu distančního vzdělávání v oblasti informačních technologií na bázi současných možností sítě Internet. (Hlavní řešitel)
 • TEMPUS - JEP 12045-97 - Příprava modelů pro další vzdělávání v oblasti informační technologie pro monitorování a analýzu životního prostředíAQUA. (Vedoucí řešitelského týmu z PedF UK)
 • člen řešitelského týmu grantu HESP - VIK. Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Zelenda, KDF MFF UK - 1998. (Řešitel)
 • spoluřešitel grantu MŠMT - TELMAE. Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Zdena Lustigová ,CSc. - 2000. (Řešitel)
 • PedF UK projektu EU FP5 School+: More than a platform to build the school of tomorrow.  Hlavní řešitel Universitat de Barcelona (Španělsko). (Vedoucí řešitelského týmu PedF UK).
 • Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta. (kombinované kurzy s online podporou pro učitele a žáky). Operační program CZ.04.3.07/3.1.01.02 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.město Praha (JPD 3). Žadatel a realizátor projektu: Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Partner: PedF UK v Praze
 • FP6 School-Forsight SA6-CT-2003-508865. Koordinátor Řecko. (Člen řešitelského týmu).
 • FP6 EU CALIBRATE. 2005-2008. Koordinator EUN Schoolnet. Člen řešitelského týmu ČR.
 • LLP Comenius Grundtvig 2AgePro "Generational Change in the Teacher Profession". 2008-2010. Koordinátor projektu: Univerzita Oulu (Finsko). (Vedoucí řešitelského týmu za PedF UK).
 • LLP Comenius I+I "Images and Identity: Improving Citizenship through Digital Media. 2008-2010. Koordinátor projektu: University of Roehampton, UK. (Člen řešitelského týmu PedF UK).
 • 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP Do It Yourself in Education: Expanding digital competence to foster student agency and collaborative learning (DIYLAB) (Koordinátor: Uni Barcelona, člen řešitelského týmu PedF UK)

Člen organizačního výboru pro přípravu a organizací workshopů, seminářů a konferencí k problematice ICT a vzdělávání:

 • TÁBOR93 - třídenní workshop pro učitele ZŠ a SŠ zaměřený na tvorbu multimediální výukové aplikace o historii, zeměpise a kulturních památkách města Tábor a okolí
 • POŠKOLE 92 až 2007 - několikadenní seminář s mezinárodní účastí o počítačích ve škole pořádaný v Lázních Sedmihorky
 • Český Krumlov 96 - mezinárodní konference PAN-EUROPEAN COLLABORATIVE PROJECTS IN TEACHER EDUCATION CONFERNCE - Český Krumlov, 2.-4.7.1996
 • TET97 - 1.mezinárodní konference Telecommunications for Education and Training. Praha, 27.-31.5.1997
 • TET 2001 - 3. mezinárodní konference Telecommunications for Education and Training. Praha, 23.-25.5.2001
 • VIASL "Valuing individual and shared learning: the role of ICT- mezinárodní konference IFIP WG 3.5. 'Cerven 2008. Pořadatel PedF UK v Praze.
 • TIEC - člen mezinárodního programového výboru konference (Barcelona, 2002, 2012)
 • SCO (Sharable Content Objects) - člen programového výboru, pořádá MU v Brně
 • DIDINFO (Didaktika Informatiky) - člen programového výboru, pořádané  PřF UMB v Banské Bystrici

Publikace

 • Cox, J., Černochová, M. (1994) Practical Ideas for Teaching of Information Technology. Collection of creative workshops. TEMPUS JEP 2063, 1994. Publikace projektu Tempus, PedF UK Praha 1994.
 • Černochová, M., Lustigová, Z., Zelenda, S. (1995) Teacher Training at the Charles University in Prague: Examples from the Czech Republic. In: Information technology in teacher education, UNESCO Publishing 1995. Ed.: Collis,B., Nikolova.I.,Martcheva,K. ISBN 92-3-103072-8.
 •  Rambousek, V. a kol. (1997) Práce s počítačem. Učebnice pro 6. - 9. ročník základních škol. Praha, Fortuna 1997, 252 s., ISBN 80‑7168-448-1.
 • Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. (1998) Využití počítače při vyučování. Náměty pro práci dětí s počítačem. Portál, Praha 1998. ISBN 80-7178-272-6.
 •  Encyklopedie Larousse. (1998) Svazek 2. Věda a technika. Praha, Albatros 1998. ISBN 80-00-00679-0. Odborná revize českého překladu.
 • Černochová, M., Siňor, S. (2000) Do we go the right way? ICT in the Czech Primary Education. Ko-referát k tématu III: Informatics in Primary Education. Workshop UNESCO: Information and communication technologies in Education. 27.10.2000. ČVUT, Praha.
 • Černochová, M., Siňor, S. (2001) Experiencias noc la formación de los maestros de educación técnica e informática en la Facultad de Educación en Praga. Simposi Itineraris de canvi en l´educació. Universidad de Barcelona. 16.3.2001.
 • Černochová, M., Siňor, S. (2001) How do we teach students to teach on-line? Mezinárodní konference TET2001, Univerzita Karlova v Praze. 25.5.2001
 • Černochová, M., Siňor, S. (2003) Online Education in ICT teacher training and education in the Czech Republic.In: The use of distance education and information and communication technologies in teacher education: trends, policy and strategy considerations. Proceedings of the UNESCO International Sub-Regional Seminar. P. Resta (Ed.) 21-23 November, 2002. Kiev, Ukraine. UNESCO, 2003. ISBN 966-8002-72-5.
 • Siňor, S., Černochová, M. (2005) Online support for primary school pupils: project eDIHO. In: Educational Media International. Effective Teaching and learning - useful ICT-based projects and models. June 2005, Vol. 42, No. 2, pp.181-186. ISSN 0952-3987.
 • Černochová, M. (2006) O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a v zahraničí. Pedagogika, 2006, č.4, s. 316-334. Roč. LVI (56). ISSN 0031-3815. UK v Praze, Pedagogická fakulta.
 • Černochová, M. (2010) Teaching practice from the perspective of ICT student teachers at the Faculty of Education, Charles University in Prague. In Key Competencies in the Knowledge Society. IFIP TC3 International Conference, KCKS 2010. Held Part of WCCC 2010 Brisbane, Australia, September 2010, Proceedings. (Eds.) N. Reynolds, M. Turcsányi-Szabó. IFIP AICT 324. ISSN 1868-4238. Springer, Printed in Germany. pp.44-55.
 • Černochová, M. (2012) The Content Dimension of Educational Technology: How does It work for Education in Europe? Educational Technology. Volume LII. Number 2. March-April 2012. A special issue on educational technology in Europe : regular features. pp.44-49. ISSN 0013-1962.
Vystoupení na konferencích
 • Černochová, M., Siňor, S. (2000) On-line support for teacher training at the Faculty of Education in Prague. In: Web CD ROM Containing Presentations and papers from Contributors at the EURO Education 2000, Aalborg, Denmark. ISBN 87-986760-1-6.
 • Černochová, M., Siňor, S. (2001) Zkušenosti s utvářením on-line komunit na PedF UK v Praze. Konference Interworld. Praha, Veletržní palác, 12.4.2001.
 • Černochová, M., Siňor, S. (2001) Next steps with the online support of education. Conference Internet Based Education. FMFI UK v Bratislavě, 7.2.2001.
 • Černochová, M. Teaching practice from the perspective of ICT student teachers at the Faculty of Education, Charles University in Prague. IFIP TC3 International Conference, KCKS 2010. 2010 Brisbane, Australia.
Členství v organizacích
 • ČAPV - České asociace pedagogického výzkum
 • JŠI - člen Jednoty školských informatiků
 • JČMF - člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • ČPdS - člen Pedagogické společnosti
 • IFIP WG 3.5 - Informatics and Elementary Education
 • EUROLOGO
 • člen AC ATEE
 • vedoucí RDC ATEE skupiny "Teacher Education and Digital Technology"
© Praha UK PedF KITTV, 2019