KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Cíle a charakteristika studia studijního
oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

Studium by mělo poskytnout ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání obsahově zaměřené na architekturu výpočetních systémů, technické a programové vybavení počítačů a počítačových sítí, programování, počítačovou grafiku, multimediální a webové aplikace a správu síťových prostředků, informačních a databázových systémů institucí a podniků.

Svým obsahovým zaměřením a charakterem daným vhodnou proporcí mezi teoretickou a aplikační složkou by mělo studium absolventy vybavit dostačujícími vědomostmi a dovednostmi v odborných základech aplikované informační technologie a poskytovat jim tak dobré možnosti přímého uplatnění při výkonu profesí a funkcí ve vzdělávacích institucích, podnicích, firmách sféry obchodu a služeb i státní správě, kde je registrována vysoká poptávka směrem k vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům zaměřeným do oblasti aplikací ICT. Zaměření studijního oboru je koncipováno tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v profesích, resp. ve funkcích níže uvedených, a to jako:

Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, které je součástí strukturovaného dvouoborového studia učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, bude navazující magisterské studium učitelství. Během studia bude proto snahou podpořit vztah studentů ke školským institucím, a to též systémem praxí a řešením bakalářských prací se vztahem ke školství. I v případě, že se absolventi nerozhodnou pro další studium, bude tak zvyšována šance na jejich uplatnění v neučitelských profesích, především při správě počítačových a informačních systémů ve vzdělávacích institucích a současně snížení výrazného nedostatku takto orientovaných pracovníků v resortu školství.

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti ICT, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována vysokoškolská kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.

© Praha UK PedF KITTV, 2019