KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Cíle a charakteristika studia studijního oboru
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie

Posláním studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie je odborná a pedagogická příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cílem studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

Studium oboru by tudíž mělo přinášet vysokoškolské magisterské vzdělání s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky přípravy, jehož absolventi získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů k výuce příslušných povinných a volitelných vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií, typicky pak povinných předmětů ve smyslu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, resp. Rámcového vzdělávacího programu pro gymnazijní vzdělávání, resp. příslušnými částmi vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání. Pojetí studia by mělo současně naplňovat záměry Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání z hlediska přípravy pedagogických pracovníků pro výkon funkce ICT koordinátorů a metodiků.

Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit s ohledem na zaměření studia a charakter své přípravy především jako učitelé povinných a volitelných vyučovacích předmětů, resp. tematických celků či vzdělávacích oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií na všech typech základních škol, gymnáziích, na středních odborných školách, lyceích a odborných učilištích. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni vykonávat též funkci ICT koordinátora a metodika na školách, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s technikou a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolventi se mohou uplatnit též mimo resort školství, a to jako konzultanti, organizační pracovníci a školitelé ve firmách orientovaných na školicí aktivity a ve sféře podnikového vzdělávání v oblasti ICT. Absolvent magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie však může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních komunikačních technologií, resp. využívat svých schopností efektivně využívat, spravovat či rozvíjet počítačové systémy.

Z hlediska druhu institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání, je třeba uvést především všechny typy základních škol, gymnázia, střední odborné školy, lycea a odborná učiliště. Předpokládá se možné uplatnění absolventů také v institucích, které úzce souvisejí se základním a středním školstvím, zejména ve speciálních školách, pedagogických centrech, speciálně pedagogických centrech, domovech dětí a mládeže a zařízeních zabývajících se pedagogikou volného času. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

© Praha UK PedF KITTV, 2018