KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program

Katedra informačních technologií a technické výchovy se od roku 1994 podílí školícími a konzultačními kapacitami na zabezpečení doktorského studijního programu pedagogika ve studijním oboru pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy. V akademickém roce 2012/13 působí na katedře pět interních školitelů a tři školitelé externí, kteří vedou celkem 5 doktorandů, z toho 2 v prezenční formě studia, přičemž 3 doktorandi mají studium přerušené.

Obecné informace:

Podrobné informace o doktorských studijních programech na UK v Praze Pedagogické fakultě naleznete na stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Informace pro zájemce o studium:

Informace pro zájemce o studium v doktorském studijním oboru pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy.

Zájemci o studium v doktorském studijním oboru orientovaném na problematiku didaktiky informační a technické výchovy, resp. zkoumání kurikulárních a procesuálních aspektů využívání informačních a komunikačních technologií ve školách, edukačního potenciálu informačních a komunikačních technologií v celoživotním vzdělávání, e-learningu, virtuálních kolaborativních prostředí se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pedagogika dle propozic zveřejněných na stránkách oddělení pro vědeckou činnost .

Termín odevzdání přihlášek je do 30. 4. 2013

© Praha UK PedF KITTV, 2021