KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Cíle a charakteristika studia
studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Cílem studia bakalářského studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v technicky zaměřených oblastech výchovy a vzdělávání, připravit je na vedení technicky zaměřené zájmové činnosti dětí a mládeže a vybavit je příslušnými kompetencemi pro jejich uplatnění v oblasti aplikace informačních a komunikačních technologií a široce pojaté informační výchovy.

Studium by mělo poskytnout ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání zabezpečující vhodnou proporci mezi teoretickou a aplikační složkou a vybavit absolventy dostačujícími vědomostmi a dovednostmi v odborných základech technické výchovy a aplikované informační technologie a informační výchovy. Studium by tak mělo zabezpečit možnost přímého uplatnění absolventů

Zaměření studijního oboru je koncipováno tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v níže uvedených  funkcích:

Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, které je součástí strukturovaného dvouoborového studia učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, bude navazující magisterské studium učitelství. Během studia bude proto snahou podpořit vztah studentů ke školským institucím, a to též systémem praxí a řešením bakalářských prací se vztahem ke školství. I v případě, že se absolventi nerozhodnou pro další studium, bude tak zvyšována šance na jejich uplatnění v neučitelských profesích, především při správě počítačových a informačních systémů ve vzdělávacích institucích a současně snížení výrazného nedostatku takto orientovaných pracovníků v resortu školství.

Absolvent bakalářského studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí v institucích poskytujících základní a střední vzdělávání, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v zařízeních pro osoby s různými typy postižení při zajišťování technicky orientovaných pracovních činností v rámci ergoterapie, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb, především pak v oblasti informačních a komunikačních technologií, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována vysokoškolská kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví i v institucích státní správy.

© Praha UK PedF KITTV, 2019