KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Cíle a charakteristika studia studijního oboru
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační výchova

Cílem studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační výchova je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů z oblasti technické a informační výchovy ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

Absolventi studijního oboru získají příslušné znalosti a dovednosti v oblasti technické a informační výchovy, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů k výuce technicky zaměřených vyučovacích předmětů, typicky pak předmětů či tematických celků v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, resp. vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, popř. obdobně zaměřených předmětů ve vzdělávacích institucích poskytujících střední vzdělávání. Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky a kompetenčně orientovaného pedagogického přístupu k technice, informačním a komunikačním technologiím a vedení technické a informační výchovy v tomto směru v podmínkách škol.

Absolventi magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační výchova se mohou uplatnit s ohledem na zaměření studia a charakter své přípravy především jako učitelé povinných a volitelných vyučovacích předmětů, resp. tematických celků či vzdělávacích oborů z oblasti technické a informační výchovy na všech typech základních škol, gymnáziích, na s tředních odborných školách, na technických lyceích a odborných učilištích. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni vykonávat též funkci ICT koordinátora na školách dle Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s technikou a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolventi se mohou uplatnit současně jako vychovatelé, lektoři či školitelé technicky orientovaného vzdělávání nebo technických zájmových kroužků v domovech dětí a mládeže, v zařízeních zajišťujících volnočasové aktivity a v zařízeních pro osoby s různými typy postižení při zabezpečování technicky zaměřených pracovních činností v rámci ergoterapie. Absolventi se mohou uplatnit též jako školitelé či organizační pracovníci ve školicích institucích a sféře podnikového vzdělávání především v oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy.

Absolvent magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační výchova tudíž může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti technické a informační výchovy, resp. využívat svých schopností spravovat či rozvíjet počítačové systémy. Studijní obor je však prioritně orientován na přípravu absolventů jako učitelů technických a technologických předmětů ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání.

© Praha UK PedF KITTV, 2018