KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Obhájené disertační práce od roku 1996

Obhájené disertační práce na UK v Praze, Pedagogické fakultě v oboru pedagogika se zaměřením na didaktickou technologii
a pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy

Seznam obhájených disertačních prací

Řazeno podle roku obhajoby

1996

BÍLEK, M. Počítačová podpora experimentálních činností ve výuce
RYCHTERA, J. Vývoj modelového myšlení žáků v procesu zpřístupňování učiva

1998

PEJSAR, Z. Multimediální výukový pořad na vyšším stupni základní školy
TESAŘ, J. Modelování a simulace při výuce přírodovědných předmětů

1999

MAŠEK, J. Tvorba a ověření účinnosti audiovizuálního sdělení
PROŠEK, J. Mikrofotografie a mikrokinematografie ve vyučovacím procesu

2000

DOSEDLA, Z. Počítače a počítačová grafika v kurikulu základního vzdělávání
JAŠEK, R. . Zavádění nových informačních a komunikačních technologií do ZŠ na regionální úrovni
NOVÁK, J. Počítačová informační podpora pedagogické práce učitele

2001

HONZÍKOVÁ, J. Využití praktických činností a expresivních výchov pro rozvoj neverbální tvořivosti dětí mladšího školního věku
LEIPERT, J. Metodika elementarizace elektronického textu jako složky informační výchovy

2002

MACEL, J. Kreativita a její místo v přípravě učitelů technické výchovy
ZUCKERSTEIN, J. Využití metod aktivizujících žáky jako prostředku pro zvyšování efektivity techn. vzdělávání

2004

BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání
BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I. Aktivní konstrukce přírodovědného poznávání žáků primární školy
PROCHÁZKA, J. Výukové www stránky jako prostředek edukace
ŠTÍPEK, J. Informační elementaristika a systémové pojetí jejího obsahu

2005

ZLÁMAL, J. Výukové multimediální technologie a jejich využití ve výchovně vzdělávacím procesu na středních policejních školách

2006

NOVOTNÝ, J. Projektové a problémové úlohy a jejich využití v technické výchově na ZŠ
POULOVÁ, P. Využití E-learningu na Fakultě informatiky a managementu UHK

2007

MUDRÁK, D. Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy
NEUMAJER, O. ICT kompetence učitelů
NOVÁK, M. Využití webcastingových systémů ve vzdělávání

2008

VESELÝ, B. Rozvíjení nonverbální tvořivosti v oblasti základů technického zobrazování

2012

FUGLÍK, V. Elektronické portfolio jako prostředek podpory evaluace a sebehodnocení žáků
HORÁK, J. Modelování profesních kompetencí
HOUŠKOVÁ, R. Elektronická média v odborném vzdělávání
PANSKÝ, M. Rozvoj databázového myšlení
PROKÝŠEK, M. Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování

2013

ŽĎÁRSKÁ, L. Interaktivní tabule v pedagogické praxi

2014

JEŘÁBEK, T. Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání

2015

NOVÁKOVÁ, J. Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů

2016

VAŇKOVÁ, P. Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole
© Praha UK PedF KITTV, 2019