KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

2013 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Inovace předmětů orientovaných na didaktické technologie implementací tematiky interaktivních dotykových zařízení
Odpovědný řešitel: Mgr. Petra Vaňková
Řešitelé: PhDr. J. Lapeš
   
2012 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Laboratoř pro práci s multimédii
Odpovědný řešitel: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Řešitelé: doc. PhDr. V. Rambousek, CSc., PhDr. J. Štípek, Ph.D.
   
2012 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Inovace bezdrátové sítě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro podporu výuky a samostatné práce studentů
Odpovědný řešitel: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Řešitelé: PhDr. Martin Stejskal, Mgr. Viktor Fuglík
   
2011 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Implementace studentských portfolií do systému přípravy pracovníků v oblasti vzdělávání
Odpovědný řešitel: Mgr. Viktor Fuglík
   
2010 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Návrh a vývoj webového portálu s prvky sociálních sítí pro podporu výuky didakticky orientovaných předmětů a pedagogických praxí studentů
Informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek
   
2010 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů technické výchovy v didaktických předmětech magisterského studia
Odpovědný řešitel: PaedDr. Ladislav Retimayer, CSc.
   
2007 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Laboratoř didaktických technologií
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák Ph.D.
   
2006 Grant Fondu rozvoje VŠ MŠMT ČR  
Název úkolu: Technologická inovace laboratoře elektroniky, elektrotechniky a didaktiky informačních technologií Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák Ph.D.
   
2004 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2004  
Název úkolu: Inovace technologické infrastruktury komplexu počítačových učeben UK, PedF
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
2000 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  2000  -  1343/2000  
Název úkolu: Budování komplexu pro podporu samostatné práce studentů s prostředky informační technologie
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1999 Grant Fondu rozvoje VŠ  MŠMT ČR  99 - 1419/1999  
Název úkolu: Inovace systému pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro realizaci moderní informační výchovy na základních školách
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  - G503  
Název úkolu: Distančně orientované vzdělávání učitelů v oblasti zavádění počítačových technologií do výuky na ZŠ
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   
1996 Grant Fondu rozvoje VŠ  354/1996  
Název úkolu: Modely na tvorbu počítačových výukových programů pro spec.školství
Odpovědný řešitel: Ing. Dagmar Polášková
   
1996 Grantu Fondu rozvoje VŠ čj. 355/1996  
Název úkolu: Interaktivní polyestetické a multimediální přístupy k výchově dítěte  prostřednictvím výuky cizích jazyků.
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Polášek  ÚVT UK Praha
   
1995 Grant Fondu rozvoje VŠ  
Název úkolu: Informační systémy v ekologii
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák
   
© Praha UK PedF KITTV, 2021