KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

PROJEKTY ESF

2018 - 2020
Název projektu:

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Typ projektu: ESF OP VVV
Cíl projektu: vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize národních kurikulárních dokumentů
Manažer projektu: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Garant KITTV: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Řešitelé za KITTV: zapojeno celé pracoviště
Odkazy: digigram.cz
   
2018 - 2020
Název projektu:

Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Číslo projektu:
Typ projektu: ESF OP VVV
Cíl projektu: Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, ale také systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlení jako jsou programování, porozumění informacím a robotika.
Manažer projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Garant KITTV: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Řešitelé za KITTV: PhDr. Jiří Štípek, PhDr. Josef Procházka, Ph.D., PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., PhDr. Jakub Lapeš, PhDr. Daniel Tocháček
Odkazy: imysleni.cz
   
2017- 2019 SC2/5
Název projektu:

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Typ projektu: ESF OP VVV, osa PO 3
Cíl projektu: podpora profesních kompetencí učitelů/studentů, s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP.
Manažer projektu: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Garant KITTV: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Řešitelé za KITTV:
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a PhDr. Daniel Tocháček
Odkazy: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
   
2011- 2014 Vzdělávání DVPP
Název projektu:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0002
Typ projektu: ESF OPVK, osa 1.3
Cíl projektu: Zvýšit kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve vybraných vzdělávácích programech.
Manažer projektu: PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D.
Garant KITTV: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Řešitelé za KITTV:
Ing. Irena Fialová, CSc., Mgr. Viktor Fuglík, Ph.D., Ing. Petra Tobolářová
Odkazy: http://www.vzdelavani-dvpp.eu
   
2011 - 2012 ICT školám
Název projektu:

Přispět k dostupnosti, kvalitě a efektivitě DVPP ve školách a Středočeského kraje cestou zvýšení kompetencí funkčního využívání prostředků ICT

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/03.0010
Typ projektu: ESF OPVK, osa 1.3
Cíl projektu: Výzkum a srovnání dopadu využívání ICT na evropských základních školách
Manažer projektu: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Řešitelé za KITTV:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc., Mgr. Viktor Fuglík, Ing. Petra Tobolářová
Odkazy: http://www.ict-skolam.eu
   
2009 – 2012 Čtenářská gramotnost
Název projektu:

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0061
Typ projektu: ESF OPVK, osa 1.1
Cíl projektu: Zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků, rozšířit kvalifikaci pedagogických pracovníků a zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály
Manažer projektu: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Řešitelé za KITTV:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc., PhDr. Jiří Štípek, Mgr. Miloš Prokýšek
Odkazy: http://www.cteme.eu
   
2006 – 2008 Program Iniciativy Společenství EQUAL
Název projektu:

Deep-laid regiony

Typ projektu: ESF
Garance projektu: SOUTR - Střední odborné učiliště tradičních řemesel, spol. s r. o., Brno
Manažer projektu: Ing. Antonín Horák
Garant PedF UK: doc. Ing. František Mošna, CSc.
   
2005 - 2007 ESF RLZ Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Název záměru: Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta - kombinované kurzy s online podporou pro učitele a žáky
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze, MFF
Kontaktní osoba za PedF UK: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Stručná anotace:

Projekt řeší kritický nedostatek kurzů dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných a technických předmětů a zároveň nedostatečnou motivaci žáků vyšších ročníků základní školy a studentů nižších ročníků středních škol ke studiu a dalšímu vzdělávání v těchto oborech.
V průběhu projektu bude vytvořeno 5 kombinovaných kurzů ve dvou variantách - učitelské a žákovské, s výraznou online podporou, důrazem na mezipředmětové vazby a respektem ke specifikům velkoměsta. Kurzy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí učitelů i žáků, týmovou práci a inovativní přístup k výuce i učení se. V těchto kurzech bude proškoleno celkem 110 účastníků v týmech tvořených učitelem a 1-2 žáky/studenty z téže školy.
Výsledky jejich týmové práce budou publikovány a zpřístupněny učitelské veřejnosti. V zájmu udržitelnosti navrhovaného řešení budou vytvořené kurzy akreditovány pro DVPP MŠMT a poskytnuty zúčastněným školám. Zájemci z řad učitelů těchto škol budou v rámci projektu proškoleni jako budoucí lektoři.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m.Prahy.

Podrobná anotace: http://userweb.pedf.cuni.cz/rozvoj/Projekt_WWW2.htm
Odkazy: http://userweb.pedf.cuni.cz/rozvoj/Projekt_WWW2.htm
http://userweb.pedf.cuni.cz/rozvoj/Projekt_WWW2.htm
   
2006 - 2008 ESF RLZ Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí  
Název záměru: Podpora tvorby a zavedení školních vzdělávacích programů s komponentou ekonomické gramotnosti
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze, PedF
Kontaktní osoba za PedF UK: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
   
2006 - 2008 ESF JPD3 Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Název záměru: Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze
Nositel: KEV
Kontaktní osoba za PedF UK: PhDr. Václav Pumpr
Řešitelé za KITTV: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc..
   
2006 - 2008 ESF JPD3 Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
Název: Transformace výuky ICT v rámci strukturovaných studií na UK PedF, příprava kombinované formy výuky kurzů a zpracování distančních a elektronických opor výuky
Nositel: UK v Praze, PedF UK
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
© Praha UK PedF KITTV, 2021