KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

METODICKÉ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ (ZP)

Pokyny obsahují základní informace.

Témata a zadání ZP: Studenti si sami téma své ZP navrhnou. Potřebné formuláře naleznete pod položkou Zadání závěrečné práce v sekci Doplňující pedagogické studium. Témata vždy schvaluje vedoucí katedry. Témata navržená studenty musí souviset se zaměřením pedagogické činnosti autora.

Termín zadání: studenti si navrhnou téma ZP a s vedoucím práce dojednají pokyny pro vypracování ZP do 15. prosince. Vedoucí ZP zpracují „Zadání závěrečné práce“ do 15. ledna a předloží jej vedoucímu katedry k podpisu. Originál obdrží student při první možné konzultaci v letním semestru a podpisem potvrdí jeho převzetí. Tento dokument zařadí na začátek ZP.

Zpracování ZP. Postup při zpracování projedná student s vedoucím práce, pokud možno i s časovým harmonogramem plnění jednotlivých etap. Vhodný postup práce na zadaném tématu může být např. tento:

Rozsah a náležitosti ZP

Termín odevzdání ZP: nejpozději do 31.5. pro letní termín závěrečné zkoušky. Studenti odevzdávají ZP prostřednictvím podatelny osobně nebo doporučeně poštou.

Obhajoba ZP je součástí závěrečné zkoušky DPS. Studenti připraví stručnou, výstižnou informaci o cílech ZP, metodách, které použili pro jejich splnění a dosažených výsledcích. Zodpoví případné dotazy vedoucího práce, předsedy i dalších členů komise.

PŘÍKLADY STRUKTURY ZP:

a)

Obsah (s čísly stránek - platí i pro další příklady )

Úvod (uvést problematiku, důvody výběru tématu, případně hlavní cíle práce)

1 Stav poznatků o řešené problematice (s uvedením odkazů na použité zdroje )
1.1
1.1.1

2 Cíl praktické části práce a úkoly
2.1 Cíl práce
2.2 Úkoly

3 Metodika, charakteristika podmínek , materiálu
3.1 Metodika praktické části práce
3.2 Charakteristika podmínek
3.2.1 Charakteristika výběrového vzorku
3.2.2 Charakteristika školy (zařízení)

4 Výsledky a jejich hodnocení
4.1
4.1.1

Souhrn nebo Závěr

Přehled použitých informačních zdrojů

Přílohy

b)

Obsah

Úvod

1 Stav poznatků o řešené problematice (nebo Teoretická východiska)

1.1
1.1.1

2 Problematika, cíl ZP a pracovní hypotéza

2.1 Problematika řešená v ZP
2.2 Cíl práce
2.3 Pracovní hypotézy

3 Metodika práce a použitý materiál

3.1 Metodika práce
3.2 Použitý materiál

4 Výsledky práce a jejich hodnocení

4.1
4.2

Závěr

Přehled použitých informačních zdrojů

Přílohy

c)

Obsah

Úvod

1 Teoretická východiska (teoretická část práce)

1.1
1.2

2 Vlastní průzkum (praktická část práce)
2.1 Cíl průzkumu
2.2 Charakteristika zkoumaného vzorku
2.3 Metody průzkumu
2..4 Výsledky

Diskuse

Závěry

Použité informační zdroje

Přílohy

PŘÍKLADY CITACÍ POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ODKAZŮ NA CITACE

Monografie:

Články, příspěvky aj. v seriálových publikacích:

Elektronické dokumenty :

Další údaje a příklady jsou uvedeny v citovaných metodických pokynech pro zpracování bakalářských prací.

Odkazy na citace :

Odkaz je stručná forma citace vsunutá zpravidla do pokračujícího textu (další možnosti - viz ISO 690 citační norma. Na katedře ITTV dáváme přednost uvádění prvního prvku a data. Např.: Jak uvádí Mošna a Rádl (1996), nebo : …(Mošna a Rádl, 1996), případně se doplní stránka, kde je převzatý údaj uveden (Mošna a Rádl, 1996, s.35)

POZNÁMKA: záznam použitých zdrojů se všemi náležitostmi je nutné zajistit od začátku práce.

© Praha UK PedF KITTV, 2020