KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Projekt SOKRATES 128722-CP-1-2006-1-DE-COMENIUS-C21 G@ME Gender awareness in Media Education 
(Genderové aspekty v mediálním vzdělávání)

http://www.project-game.eu 

http://www.project-game.eu

http://game.bildung.hessen.de

http://game.bildung.hessen.de

10/2006–12/2009

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze s osmi dalšími institucemi participuje od října 2006 na projektu SOKRATES COMENIUS G@ME Gender awareness in Media Education (Genderaspekte in der Medienbildung) v rámci inovace přípravy učitelů
v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi. Projekt chce tím poukázat na jeden z mnoha problémů společných pro země Evropské unie a to na zavedené genderové stereotypy v edukaci médií resp. ICT (gender jsou společensky utvářené postoje a modely chování, obvykle dichotomicky dělené na mužské a ženské).

Cíl projektu:

Cílem projektu je kompetentně rozšířit vzdělávání učitelek a učitelů při využívání ICT v edukaci s ohledem na genderové aspekty, které by měly být zohledněny také v curriculu ICT předmětů. 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou jak studentky a studenti (podskupinou jsou jejich vyučující) na vysokých školách na fakultách připravující učitele, tak i učitelky a učitelé na 2. stupni základních škol či odpovídajících ročnících gymnázií (podskupinou jsou jejich žáci a žákyně).

Výstupy projektu:

Řešitelky a řešitelé projektu:

Koordinátorem projektu je Amt für Lehrerbildung Frankfurt, Spolková republika Německo

Nabídka pokračujícího kurzu:

Comenius Teacher Training Course 'Gender Awarenesse in Media Education' Helsinki, 19.09-25.09.2010
Preregistrace: http://www.project-game.eu/course_2010.php do 26.4.2010

© Praha UK PedF KITTV, 2018