KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

VYHLÁŠKA VEDOUCÍHO KATEDRY ITTV
k diplomovým pracím

 1. Diplomová práce (dále též „DP) je obsahově soudržná a ucelená odborná studie, kterou student zpracovává samostatně. Diplomovou prací se ověřuje schopnost studenta organizovat a vytěžovat primární a sekundární informační zdroje, používat vhodné výzkumné metody a postupy a schopnost tvůrčím a originálním způsobem zpracovat odborné téma pokrývající ucelenou část problematiky daného oboru. Diplomovou prací má student prokázat schopnost tvůrčího zpracování odborného tématu na náležité obsahové a metodologické úrovni, schopnost aplikovat znalosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia, schopnost vyčerpání obsahu práce v adekvátní hloubce a schopnost řešit samostatně odborné problémy v rovině teoretické, analytické, empirické, resp. experimentální i syntetické a užívat k tomu adekvátní metodologii, včetně metod práce s odbornými informacemi a aplikace příslušných metod pedagogického výzkumu.
 2. Z hlediska charakteru se může jednat o práci monografickou převážně teoretické povahy, založenou na studiu, analýze a komparaci různých konceptů, směrů, teorií či dokumentů nebo o práci převážně výzkumnou, empirické povahy, založenou na empirickém, resp. experimentálním šetření či výzkumu. Jednat se může též o práci založenou na kombinaci obou předchozích typů nebo o práci, jejíž významnou složkou je tvůrčí, resp. vývojová činnost.  
 3. Téma diplomové práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu nebo oboru. Témata diplomových prací vypisovaná na Katedře informačních technologií a technické výchovy (dále jen „katedra“) mají vztah k odborné problematice, která je náplní pedagogické a vědecké práce zajišťované katedrou, a obvykle též přímo souvisejí s výzkumnými úkoly řešenými na katedře.
 4. Návrhy témat diplomových prací předkládají vědeckopedagogičtí a vědečtí pracovníci katedry, resp. fakulty i odborníci mimofakultní vedoucímu katedry. Navrhnout téma své DP může též sám student, a to podle §62, odstavce 1, písmene f zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vlastního tématu je vhodné konzultovat se členy katedry, jejichž odborné zaměření je tématu nejbližší, resp. s možným vedoucím dané práce, jehož prostřednictvím je toto téma zařazeno mezi témata předkládaná ke schválení vedoucímu katedry.
 5. Schválená témata DP spolu se jmény určených vedoucích jednotlivých DP vyhlašuje vedoucí katedry v termínu stanoveném harmonogramem fakulty, obvykle do konce 2. týdne října.
 6. Studenti konzultují zadání témat s uvedenými vedoucími DP, resp. vlastní návrhy témat s odborníky či potenciálními vedoucími práce nejméně 2 týdny před fakultním termínem pro zadání DP, který je stanoven harmonogramem fakulty, obvykle do konce výuky v zimním semestru.
 7. Po dohodě studenta s vedoucím práce vyplní společně formulář určený pro zadání diplomového úkolu.
 8. Vedoucí DP předloží návrh „zadání“ vedoucímu katedry. Po jeho schválení obdrží originál formuláře podepsaný vedoucím katedry student; jedna kopie s potvrzením studenta o převzetí originálu zůstane v dokumentaci katedry, druhou kopii obdrží vedoucí práce.
 9. Téma diplomové práce se tímto stává závazným. Téma zadané diplomové práce může být ve výjimečných případech změněno na základě písemné žádosti studenta. V této věci rozhodne děkan po vyjádření vedoucího příslušné katedry
 10. Zadání diplomového úkolu se vevazuje za titulní list do tištěné verze vypracované DP.
 11. Pro zpracování diplomových prací je třeba vycházet z doporučení normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
 12. Diplomová práce musí být sepsána prostřednictvím textového editoru (procesoru), resp. jiného na tvorbu textových a kombinovaných dokumentů orientovaného programu, popřípadě s využitím příslušných dalších programů orientovaných na práci s daty číselné či grafické povahy.
 13. Diplomová práce se píše nebo tiskne po jedné (pravé) straně papíru. Při psaní (tisku) se vychází z ČSN 016910 Dokumentace - Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Sazebním obrazcem stránky textu, do kterého se umisťují i obrázky a tabulky, je obdélník, jehož rozměry a pozice na papíru formátu A4 jsou definovány rozměry okrajů stránky. Při psaní standardního textového dokumentu se vychází z minimálního požadavku 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj. 1800 znaků na stránce (tzv. normostrana). Tomu je třeba uzpůsobit velikost písma, vzhled stránky, okraje a řádkování.
 14. Bližší pokyny k formální úpravě a náležitostem diplomové práce obsahuje příručka Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. Dostupné z www: <http://it.pedf.cuni.cz/download/diplomky_11_12.pdf >.
 15. Při zpracování diplomové práce je naprosto nutné uvádět a správně citovat veškeré použité informační zdroje. Používat v diplomové práci bez adekvátní formy citace cizí text, resp. jiná data se považuje za plagiátorství (Plagiátorství je nedovolená napodobenina, přesná nebo částečná, uměleckého nebo vědeckého díla jiné osoby, která je bez uvedení předlohy vydávána za originál; její původce tak porušuje autorská práva autora původní předlohy.) Takovéto předkládání celků nebo částí cizích děl jako děl vlastních naplňuje jako skutkovou podstatu podvodné plnění studijních povinností a je důvodem k neuznání diplomové práce nebo zahájení disciplinárního řízení, jež může vést i k vyloučení ze studia.
 16. Rozsah DP ovlivňuje vlastní téma a použité metody. Převážně teoretické práce založené na studiu, analýze a srovnávání různých dokumentů jsou zpravidla rozsáhlejší než práce založené na empirickém výzkumu. Minimální rozsah diplomové práce činí 60 normostran (108 tisíc znaků včetně mezer) vlastního textu. Přílohy se do uvedeného minimálního rozsahu nezahrnují. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné katedry minimální rozsah textové části práce snížit.
 17. Diplomová práce musí obsahovat titulní stránku, zadání diplomové práce, podepsané závazné prohlášení o skutečnosti, že student vypracoval práci samostatně, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu, název práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce v rozsahu 100 až 200 slov, výčet 3 – 5 klíčových slov v českém jazyce a v anglickém jazyce, obsah, vlastní text, seznam literatury a informačních zdrojů. Práce může obsahovat též přílohy.
 18. Vzor textu na deskách, vzor titulní stránky a dalších úvodních stránek je uveden v příručce Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. Dostupné z www: <http://it.pedf.cuni.cz/download/diplomky_11_12.pdf >.
 19. Diplomová práce se odevzdává jednak v listinné (tištěné) podobě, jednak v elektronické podobě.
 20. Postup při evidenci a zveřejňování diplomových prací se řídí Čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví Opatřením rektora č. 6/2010. Postupy týkající se evidence a  zveřejňování závěrečných prací na fakultě doplňuje a upřesňuje Opatření děkana č. 17/2010.
 21. Dva knihařsky svázané exempláře diplomové práce v pevných deskách se odevzdávají prostřednictvím podatelny katedře, na níž byla práce studentovi zadána. Nevylučuje-li to povaha práce, současně se odevzdává stejnopis diplomové práce na nepřepisovatelném nosiči dat (CD, DVD) v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla) mohou být na nosiči dat uloženy v jiném formátu než PDF. Na odevzdávaném nosiči dat musí být dále uloženy samostatné soubory s abstraktem práce v českém jazyce a v anglickém jazyce v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Nosiče dat se odevzdávají v obálce vlepené na konci každého odevzdaného exempláře práce.
 22. Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí listinnou), nevylučuje-li to její povaha, vkládá student též prostřednictvím webového rozhraní SIS v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s katedrou jiným způsobem.
 23. Termín odevzdání DP je uveden v harmonogramu fakulty pro závěrečný ročník. Pro letní termín SZZ musí být DP odevzdány obvykle nejpozději do konce 2. týdne v dubnu a pro zimní termín do konce listopadu. Vedoucí katedry má právo stanovit datum odevzdání diplomových prací vypracovaných na příslušné katedře nejvýše o 1 týden později. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
 24. Na samostatném listu odevzdá diplomant nejpozději 2 týdny před obhajobou vedoucímu práce teze v rozsahu cca 2 stran, ve kterých nastíní problematiku práce, vyjádří smysl a účel práce, uvede cíl (cíle) práce, popř. formulované hypotézy a stručně popíše metody použité pro splnění cíle práce. Dále zmíní postup řešení a uvede hlavní výsledky práce spolu s hodnocením, jak se podařilo stanovený cíl (cíle) práce splnit.
 25. Základní podmínky realizace obhajoby DP jako součásti státní závěrečné zkoušky uvádí  Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze. Podrobnosti o hodnocení a obhajobě diplomových prací upravují Pravidla pro organizaci studia na Pedagogické fakultě.
 26. Diplomovou práci posuzuje její vedoucí a oponent určený vedoucím katedry z řad akademických pracovníků nebo odborníků z praxe. Vedoucímu práce i oponentovi bude vedle elektronické podoby práce v SIS k dispozici též listinná podoba práce.
 27. Vedoucí diplomové práce zhodnotí DP studenta a podepsaný posudek ve dvojím vyhotovení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek DP, v němž ji zhodnotí, a podepsaný oponentský posudek ve dvojím vyhotovení odevzdá vedoucímu katedry. Součástí posudku vedoucího a oponenta je též vyjádření, zda je práce doporučena k obhajobě.
 28. Student má právo i na obhajobu práce, která nebyla jedním nebo oběma posuzovateli k obhajobě doporučena.
 29. Po odevzdání práce, nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby práce, budou k záznamu o práci v SIS vloženy elektronické podoby posudku vedoucího práce a oponenta tak, aby se s těmito posudky student mohl seznámit.
 30. Obhajoba DP se koná před zkušební komisí a je veřejná. Student nejprve při obhajobě představí svou diplomovou práci. Přitom využije připravenou prezentaci korespondující s odevzdanými tezemi, obsahující nástin problematiky práce, zdůvodnění jejího smyslu a účelu, charakteristiku cíle (cílů) práce, užitých metod, postupu řešení, dosažených výsledků a přínosu práce. Obsah a rozsah prezentace je vhodné předem konzultovat s vedoucím práce.
 31. Po vystoupení vedoucího práce a oponenta reaguje student na dotazy, připomínky a námitky obsažené v jejich posudcích. Pro tuto reakci je vhodné mít předem připravené podklady ve formě prezentace.
 32. Následuje rozprava, v jejímž rámci student reaguje na další případné dotazy, připomínky či námitky ostatních účastníků obhajoby.
 33. Závěrečné hodnocení obhajoby je neveřejné. Po projednání v komisi, kdy se přihlíží nejen ke stanovisku vedoucího práce a oponenta, ale především celkovému průběhu obhajoby, vyhlásí předseda komise výsledek obhajoby a celkovou klasifikaci, která je zaznamenána do protokolu o státní závěrečné zkoušce.
 34. Po obhajobě vloží pověřený pracovník katedry k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby.
 35. Jestliže student práci neobhájí, má právo ji přepracovat a předložit v některém z následujících termínů, nebo požádat vedoucího příslušné katedry o zadání nového tématu práce.

V Praze dne 1. 10. 2011


doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
vedoucí katedry ITTV
© Praha UK PedF KITTV, 2017