KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

POKYNY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

pro bakalářský studijní obor Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

  1. Státní závěrečná zkouška (SZZ) bakalářského studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání je realizována ústní formou. V souladu se studijním programem se SZZ skládá z tematických okruhů, které pokrývají učivo matematiky, fyziky, informatiky, elektroniky a elektrotechniky, technické dokumentace, materiálů a technologií, principů a systémů v technice, algoritmizace a programování, architektury výpočetních systémů, počítačové grafiky, multimédií, síťových prostředků a informačních systémů, tvorby webových aplikací a databází (podrobně viz Okruhy otázek k SZZ: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=256).
  2. Součástí ústní SZZ je rozbor řešení úloh, která student vypracuje v rámci přípravy na zkoušku. Jedná se o úlohy z oblasti matematiky, fyziky, elektroniky, resp. elektrotechniky, technické dokumentace, algoritmizace, programování, tvorby www stránek, počítačových sítí, počítačové grafiky a databází (informačních systémů). Úlohy z matematiky a fyziky jsou početní, úlohy z elektrotechniky a elektroniky jsou orientovány na základní subokruhy těchto předmětů, resp. tematických oblastí (např. řešení obvodů, výpočty součástek). Úlohy z dalších celků se většinou týkají vypracování návrhu, řešení dílčího problému, resp. úkolu nebo sestavení algoritmu (ve zvoleném jazyce či vývojovým diagramem).
  3. Při přípravě na zkoušku lze používat pouze matematicko-fyzikální tabulky a kalkulátory poskytnuté katedrou před zahájením přípravy na zkoušku.
  4. O výsledku SZZ bakalářského studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání rozhodne komise na základě hodnocení SZZ v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.
  5. Další podmínky organizačního charakteru budou sděleny před zahájením zkoušky.
© Praha UK PedF KITTV, 2021