KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informace o studiu navazujícího magisterského studia oboru
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie

Vstupní podmínky pro přijetí uchazeče

Mezi  specifické předpoklady pro přijetí ke studiu magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie náleží zvládnutí odborné problematiky a získání příslušných vědomostí a dovedností odpovídajících obsahu bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, a to v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky.

Přijímací zkouška má praktickou formu. Svým pojetím je orientována na práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a multimédií, algoritmizaci a programování, databáze a design webových stránek. Ověřovány tak budou znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti základních principů elektroniky a jejich praktických aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií, architektury výpočetních systémů, konstrukce počítačů a programového vybavení se zaměřením na osobní počítače, datových a přenosových sítí, funkcí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí a databázových a informačních systémů, vývojových prostředků, systémů a prostředí, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování obrazových a zvukových dat na počítači a tvorby multimediálních aplikací.

Důležité termíny    

Studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie lze na Pedagogické fakultě UK v Praze studovat v jednooborové variantě nebo ve dvouoborové kombinaci (druhým oborem může být anglický jazyk, matematika, pedagogika nebo tělesná výchova).

 

 

 

Cíle a charakteristika studia

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.
Studium oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie by mělo poskytnout ucelené, profesně orientované vysokoškolské magisterské vzdělání obsahově zaměřené na odbornou a pedagogickou přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Studijní plán oboru

Profil absolventa

Absolvent oboru by měl být z hlediska získaných všeobecných, odborných a speciálních výstupních vědomostí a dovedností a z hlediska kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu dobře připraven uplatnit se v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti ICT, resp. využívat svých schopností efektivně využívat, spravovat či rozvíjet počítačové systémy. Za typické lze považovat profese či funkce:  Učitele povinných a volitelných vyučovacích předmětů v rámci pojetí vzdělávací oblasti orientované na ICT na všech typech základních škol, gymnáziích, středních odborných školách a odborných učilištích, konzultanta nebo školitele ve školicích institucích mimo resort školství a sféře podnikového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia

Po absolutoriu

Po absolvování studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie je možno:

  1. vykonat státní rigorózní zkoušku podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, po jejímž úspěšném vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie - PhDr. uváděný před jménem.
  2. pokračovat ve studiu doktorského studijního oboru Pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy, po jehož úspěšném zakončení se uděluje akademický titul doktor – Ph.D. uváděný za jménem.
© Praha UK PedF KITTV, 2018