KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informace o studiu navazujícího magisterského studia
oboru
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova

Vstupní podmínky pro přijetí uchazeče

Mezi specifické předpoklady pro přijetí ke studiu magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova náleží zvládnutí odborné problematiky a získání příslušných vědomostí a dovedností odpovídajících obsahu bakalářského studijního oboru Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání, a to v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky.

Přijímací zkouška má písemnou i praktickou formu. Svým pojetím je přijímací zkouška orientována na numerické a grafické řešení úloh, technickou dokumentaci, práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a algoritmizaci. Ověřovány budou znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti materiálů a technologií se zaměřením na kovové a nekovové materiály, základů elektrotechniky a elektroniky včetně dovednosti je aplikovat, uživatelského programového vybavení počítačů včetně aplikací týkající se oblasti technické a technologické, databázových technologií a informačních systémů včetně jejich aplikací v oblasti technické a technologické.

Důležité termíny

Studijní kombinace

Studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova lze na Pedagogické fakultě UK v Praze studovat ve dvouoborové kombinaci. Vaším druhým studijním oborem může být:

Cíle a charakteristika studia

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů z oblasti technické a informační výchovy především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

Studium oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova by mělo poskytnout ucelené, profesně orientované vysokoškolské magisterské vzdělání obsahově zaměřené na odbornou a pedagogickou přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti v oblasti technického vzdělávání, resp. technické výchovy a informačních a komunikačních technologií.

Studijní plán oboru

Profil absolventa

Absolvent by měl být plně kvalifikačně způsobilý k vyučování povinných a volitelných předmětů z oblasti technické a informační výchovy ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání, k podpoře výuky ostatních předmětů v daném směru, k výkonu funkce ICT koordinátora na školách i k vedení volnočasových aktivit orientovaných na práci žáků s technikou. Absolvent může uplatnit získané vzdělání včetně kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí. Prioritně je však obor orientován na přípravu absolventů jako učitelů technických a technologických předmětů ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání. Vzhledem k orientaci studia lze za typické považovat profese či funkce: Učitele povinných a volitelných vyučovacích předmětů z oblasti technické a informační výchovy, vychovatele nebo lektora technicky orientovaného vzdělávání, resp. pedagogického pracovníka ve školicích institucích a sféře podnikového vzdělávání.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia

Po absolutoriu

Po absolvování studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova je možno

  1. vykonat státní rigorózní zkoušku podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, po jejímž úspěšném vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie - PhDr. uváděný před jménem.
  2. pokračovat ve studiu doktorského studijního oboru Pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy, po jehož úspěšném zakončení se uděluje akademický titul doktor – Ph.D. uváděný za jménem.
© Praha UK PedF KITTV, 2018