KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Cíl a charakteristika studia
oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie

Posláním studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie je odborná a pedagogická příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cílem studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání. 

Studium oboru by tudíž mělo přinášet vysokoškolské magisterské vzdělání s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky přípravy, jehož absolventi získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů k výuce příslušných povinných a volitelných vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií, typicky pak povinných předmětů ve smyslu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, resp. Rámcového vzdělávacího programu pro gymnazijní vzdělávání, resp. příslušnými částmi vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání. Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky, kompetenčně a aplikačně orientovaného pedagogického přístupu k informačním a komunikačním technologiím a vedení informační výchovy v tomto směru v podmínkách škol.

Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s danými technologiemi a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy.  Absolvent magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie tudíž může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy, resp. využívat svých schopností spravovat či rozvíjet počítačové systémy. Studijní obor je však prioritně orientován na přípravu absolventů jako učitelů předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání.

© Praha UK PedF KITTV, 2018