KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Profil absolventa
oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie

Studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie připravuje absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti ICT  a informační výchovy především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání. Odborným základem studia je získávání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy s cílem přípravy absolventa na výuku příslušných vyučovacích předmětů. Systém vzdělávání je zaměřen kromě specifické odborné části též na širší spektrum profesních dovedností souvisejících s integračními trendy výuky, přeměnou života školy, tvorbou školních vzdělávacích programů, diagnostikou žáků, podporou didaktických kompetencí učitelů apod. Získané odborné znalosti a dovednosti spolu s všeobecnými profesními a specifickými odbornými kompetencemi by měly vybavit absolventa kvalifikační připraveností:

Vedle způsobilosti naplnění hlavního poslání studia oboru spočívajícího v odborném a pedagogickém vedení a podpoře výuky orientované do oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy v podmínkách školských institucí poskytujících základní a střední vzdělání je součástí profilu absolventa řada dalších specifických odborných kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu. Jedná se o kompetence, resp. komplex vědomostí a dovedností umožňujících absolventům realizovat výkon funkce koordinátora pro ICT na škole, provádět správu počítačových systémů ve školském prostředí, garantovat provoz informačního systému školy včetně zajištění podpory uživatelů, podporovat a realizovat další vzdělávání pracovníků instituce v oblasti informačních technologií.

Z hlediska druhu institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání, je třeba uvést především všechny typy základních škol, gymnázia, střední odborné školy, lycea a odborná učiliště. Předpokládá se možné uplatnění absolventů také v institucích, které úzce souvisejí se základním a středním školstvím. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzhledem k orientaci studia i profilu absolventa lze proto za typické považovat profese či funkce: 

© Praha UK PedF KITTV, 2018