KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vstupní podmínky a výběrové řízení studia v oblasti pedagogických věd

Učitelství odborných předmětů

je vzdělávací program  pro získání odborné kvalifikace v programu CŽV (dříve doplňující pedagogické studium), je zabezpečován fakultou podle zák. č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 2), písm. b), v aktuálním znění a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíl a charakter vzdělávacího programu:

Cílem je získat kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Absolvent bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem studijního programu. 

Vstupní podmínky:

Řádně podaná přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 2019/2020 (v elektronické nebo v tištěné podobě). Podle zákona (563/2004 Sb., v aktuálním znění) O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů je podmínkou pro přijetí ke studiu:

Školné:

Výše školného za celé studium (2 semestry) je stanovena pro akademický rok 2019/2020 na 18.740,- Kč. Školné se platí jednorázově na začátku studia.

Přihláška:
Přihlášky ke studiu se podávají do 8. 9. 2019

Přihláška ke studiu v tištěné podobě nebo elektronické verzi.

Výběrové řízení:

V procesu přijímacího řízení rozhoduje:

Délka studia a organizace výuky:

Všechny předměty vzdělávacího programu Učitelství odborných předmětů budou realizovány kombinovanou formou s podílem prezenční výuky, který vyplývá z učebního plánu. Distanční část výuky se opírá o virtuální vzdělávací prostředí, které poskytuje posluchačům podporu v řadě oblastí (studijní materiály, on-line podpora, diskusní fóra, řešené příklady, cvičení, úkoly, testy). Zakončení předmětů: zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouška.

Studijní plán:

Sylaby předmětů jsou ve své aktuální podobě k dispozici ve Studijním informačním systému. Studijní plán, resp. seznam předmětů, včetně informace o hodinové dotaci, způsobu ukončení a doporučeném semestru je dostupný z vertikálního menu.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia:

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování programu celoživotního vzdělávání akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, vzdělávacího programu Učitelství odborných předmětů.

Kontaktní osoba:

PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
e-mail: ladislav.reitmayer@pedf.cuni.cz
tel.: 221 900 141

 

© Praha UK PedF KITTV, 2020