KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Rozšiřující studia

Studium k rozšíření odborné kvalifikace - způsobilost vyučovat další předměty

realizované podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Název vzdělávacího programu: 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie

Cíl a charakter vzdělávacího programu:

Rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Informační a komunikační technologie získá příslušné profesní kompetence, které ho opravňují k výkonu učitelské profese na 2. stupni základních škol a na školách středních v oboru Informační a komunikační technologie.

Profil absolventa:

Studijní obor připravuje absolventy k rozšíření odborné kvalifikace pro profesi učitele oblasti informační a komunikační technologie ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

Absolvent oboru by měl být z hlediska získaných všeobecných, odborných a speciálních výstupních vědomostí a dovedností a z hlediska kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu způsobilý uplatnit se jako kvalifikovaný učitel ve výuce předmětů oboru Informační a komunikační technologie, resp. ve výuce tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií.

Vstupní podmínky:

Studium je určeno pro:

Školné:

Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.

Přihláška:

Přihlášky ke studiu se podávají:

Další informace o způsobu podávání přihlášky a příslušné formuláře jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Přílohou přihlášky ke studiu je ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení – dodatek diplomu.

Přihlášku lze podat rovněž elektronicky přes studijní informační systém.

Termín podávání přihlášek pro aktuální běh je  31. prosince 2017.

Výběrové řízení:

Výběrové řízení proběhne v lednu 2018, přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.

V případě nízkého počtu uchazečů nemusí být studium v tomto semestru otevřeno, podané přihlášky se automaticky započítavají do dalšího běhu, který bude vypsán na následující semestr.

Délka studia a organizace výuky:

Všechny předměty vzdělávacího programu budou realizovány kombinovanou formou s podílem prezenční výuky, který vyplývá z úvodního souhrnu, resp. učebního plánu. Distanční část výuky se opírá o virtuální vzdělávací prostředí, které poskytuje posluchačům podporu v řadě oblastí (studijní materiály, on-line podpora, diskusní fóra, řešené příklady, cvičení, úkoly, testy). Zakončení předmětů: zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouška.

Studijní plán:

Sylaby předmětů jsou ve své aktuální podobě k dispozici ve Studijním informačním systému. Studijní plán, resp. seznam předmětů, včetně informace o hodinové dotaci, způsobu ukončení a doporučeném semestru je k dostupný na webu katerdry.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia:

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě práce a úspěšném složení zkoušky získává absolvent osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby:

Garant za katedru ITTV (studium)
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
e-mail: josef.prochazka@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 327

Studijní oddělení (administrativa, přihlášky, platby)
Ivana Merellová
e-mail: ivana.merellova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 232

© Praha UK PedF KITTV, 2021