KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání orientované na technické a programové vybavení počítačových systémů, programování, multimediální a webové aplikace a správu síťových, informačních a databázových systémů vzdělávacích institucí, firem a podniků.

Studium je obsahově zaměřeno na nejvýznamnější oblasti informační a komunikační technologie a příslušné partie základních teoretických disciplín, zejména pak matematiky, fyziky a informatiky. Mezi profilující oblasti studia náleží algoritmizace a programování, funkce a řešení výpočetních systémů, operační systémy a jejich administrace, zpracování dat a informací prostředky informačních a komunikačních technologií, počítačové sítě, jejich vytváření a správa, vytváření databázových a informačních systémů, tvorba webových aplikací.

Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, bude navazující jednooborové magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie. Během studia bude proto snahou podpořit vztah studentů ke školským institucím, a to též systémem praxí a řešením bakalářských prací se vztahem ke školství. I v případě, že se absolventi nerozhodnou pro navazující magisterské studium, mohou uplatnit svou kvalifikaci ve vzdělávacích institucích v neučitelských profesích, především při správě počítačových a informačních systémů nebo pozici asistenta pedagoga. Studijní obor tak může nejen přispět ke zvýšení kvalifikovanosti učitelů informačních a komunikačních technologií na základních a středních školách, ale též ke snížení výrazného nedostatku takto orientovaných pracovníků v neučitelských profesích v resortu školství.

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je vybaven odbornými znalostmi z nejvýznamnějších oblastí informační a komunikační technologie. Disponuje znalostmi z teoretické informatiky, algoritmizace a programování, architektury a funkce výpočetních systémů, funkce operačních systémů a jejich administrace, zpracování dat a informací, teoretických aspektů tvorby a implementace databázových a informačních systémů a webových technologií. Odborné znalosti je absolvent schopen aplikovat v praxi, především ve standardních situacích a při řešení problémů na základě zadání.

Absolvent je vybaven odbornými dovednostmi umožňujícími samostatně provádět činnosti, resp. navrhovat a realizovat aplikace menšího rozsahu, a to zejména s využitím známých a ověřených postupů a technologií; dokáže též spravovat menší softwarové, hardwarové systémy a počítačové sítě. V rovině zpracování informací je absolvent vybaven dovednostmi v oblasti využití aplikačního software všech nejpoužívanějších typů k vytváření, zpracování a prezentaci textových, číselných, grafických a multimediálních dat. V rovině počítačových a informačních systémů absolvent disponuje dovednostmi samostatně nebo týmově řešit standardní úkoly z oblasti instalace a správy informačních a komunikačních technologií, rozvoje, správy a profylaxe lokální informační infrastruktury, vytváření a správy informačních systémů malého a středního rozsahu, včetně návrhu a implementace jejich databázového řešení a webového rozhraní. Současně je absolvent schopen v daných oblastech samostatně zabezpečit vzdělávací a školící aktivity aplikačního zaměření.

Absolvent je vybaven odbornými znalostmi:

Absolvent disponuje odbornými dovednostmi:

Cíle studia

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

Studijní obor je ve svém zaměření koncipován tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v profesích, resp. ve funkcích níže uvedených, a to jako:

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti ICT, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována VŠ kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v  bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.

© Praha UK PedF KITTV, 2019