KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Informace o studiu oboru IT

Vstupní podmínky pro přijetí uchazeče

Přijímací zkouška ke studiu bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je písemná. Má charakter testu, v jehož rámci bude uchazeč odpovídat na otázky s výběrovou nebo tvořenou odpovědí. Další část testu je zaměřena na číselné řešení úloh. Ověřovány tak budou znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti informačních technologií a dále matematiky a fyziky s důrazem na tematické celky související s informačními technologiemi, přičemž očekávaná úroveň odpovídá požadavkům platným v dané oblasti pro školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Ukázka přijímacího testu

Cíle a charakteristika bakalářského studia

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru. Studium by mělo poskytnout ucelené, kompetenčně a aplikačně orientované vysokoškolské bakalářské vzdělání obsahově zaměřené na architekturu výpočetních systémů, technické a programové vybavení počítačů a počítačových sítí, programování, počítačovou grafiku, multimediální a webové aplikace a správu síťových prostředků, informačních a databázových systémů institucí a podniků. Zaměření studijního oboru je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, které je součástí strukturovaného studia učitelství na Pedagogické fakultě UK v Praze, bude navazující magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je vybaven odbornými znalostmi z informatiky, algoritmizace a programování, architektury a funkce výpočetních systémů, funkce operačních systémů a jejich administrace, tvorby a implementace databázových a informačních systémů a webových technologií. Absolvent je vybaven odbornými dovednostmi v oblasti instalace, správy, profylaxe a rozvoje osobních počítačů a počítačových sítí, využití aplikačního software při zpracování dat a informací, tvorby informačních systémů, implementace jejich databázového řešení a webového rozhraní. Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí a funkcí ve vzdělávacích institucích a zařízeních jako asistent pedagoga při zajišťování technologicky orientovaných činností, ve firmách a institucích zabývajících se prací s informacemi, obchodem či poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Navazující magisterské studium

Bakalářský studijní obor Informační  technologie se zaměřením na vzdělávání je koncipován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné studium učitelství v navazujícím jednooborovém magisterském studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie.

© Praha UK PedF KITTV, 2021