KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je vybaven odbornými znalostmi z nejvýznamnějších oblastí informační a komunikační technologie. Disponuje znalostmi z teoretické informatiky, algoritmizace a programování, architektury a funkce výpočetních systémů, funkce operačních systémů a jejich administrace, zpracování dat a informací, teoretických aspektů tvorby a implementace databázových a informačních systémů a webových technologií. Odborné znalosti je absolvent schopen aplikovat v praxi, především ve standardních situacích a při řešení problémů na základě zadání. Absolvent je vybaven odbornými dovednostmi umožňujícími samostatně provádět činnosti, resp. navrhovat a realizovat aplikace menšího rozsahu, a to zejména s využitím známých a ověřených postupů a technologií; dokáže též spravovat menší softwarové, hardwarové systémy a počítačové sítě. V rovině zpracování informací je absolvent vybaven dovednostmi v oblasti využití aplikačního software všech nejpoužívanějších typů k vytváření, zpracování a prezentaci textových, číselných, grafických a multimediálních dat. V rovině počítačových a informačních systémů absolvent disponuje dovednostmi samostatně nebo týmově řešit standardní úkoly z oblasti instalace a správy informačních a komunikačních technologií, rozvoje, správy a profylaxe lokální informační infrastruktury, vytváření a správy informačních systémů malého a středního rozsahu, včetně návrhu a implementace jejich databázového řešení a webového rozhraní. Současně je absolvent schopen v daných oblastech samostatně zabezpečit vzdělávací a školící aktivity aplikačního zaměření.

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

Studijní obor je ve svém zaměření koncipován tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v profesích, resp. ve funkcích níže uvedených, a to jako:

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti ICT, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována VŠ kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.

© Praha UK PedF KITTV, 2018