KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
pro studium k rozšíření odborné kvalifikace - způsobilost vyučovat další předměty
ve studijním programu Informační a komunikační technologie

I. Odborný blok

 1. Informace z pohledu teorie informace - pojmy entropie, zpráva, znak, kanál, signál; Komprese a přenos informace - Bezztrátové kompresní algoritmy – RLE, Huffmanovo kódování, LZ77, LZ78, LZW, Samoopravné kódy – opakující kód, Hammingův kód.
 2. Automaty a turingův stroj - pojem konečného automatu, ME, MOI, MOII, redukce automatu, Karnaughova mapa, TS, koncept asociativní paměti; Neuronové sítě – Biologický a matematický neuron, Hebbovo učení, aplikace neuronových sítí.
 3. Teoretické základy počítačové grafiky- zpracování grafické informace, vlastnosti světla, barva, barevné prostory a systémy technické a programové vybavení pro zpracování grafiky, monitory, projektory, tisk, tiskárny.
 4. Grafická data - získávání a transformace grafických dat, digitalizace, alias, parametry digitálního obrazu, grafické soubory a formáty, komprese dat.
 5. Algoritmizace – rozdíl mezi algoritmizací a programováním, základní algoritmické konstrukce; způsoby vyjádření algoritmu; jazyk přirozený a programovací, syntaxe a sémantika jazyka; programovací jazyky, základní datové typy.
 6. Databázové modely - Konceptuální modelování, ERD, Relace mezi entitami 1:1, 1:N, M:N, Relační datový model – relace, primární a cizí klíč, atributy domény, indexy; Normalizace databáze - Normální formy báze dat (1NF – 3NF), praktické důsledky porušení normálních forem, denormalizace databáze.
 7. Jazyk SQL – Historie a vývoj jazyka SQL, podjazyky DDL, DML, DCL, TCL, užití jazyka SQL pro dotazování, užití klauzule JOIN, procedurální rozšíření jazyka SQL; Pokročilé SQL dotazy - Použití agregačních klauzulí pro selekci a řazení dat, agregační funkce, vnořené dotazy
 8. Architektura a konstrukce počítačů PC – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému – základní komponenty; rozhranní, sběrnice – princip, vlastnosti, standardizace; synchronní a asynchronní komunikace, sériová a paralelní komunikace; mikroprocesory a jejich specifikace – typy mikroprocesorů a jejich vlastnosti; instrukční sady a jejich rozšíření, strojový kód; pipeline a skalární architektura; základní deska – čipové sady a jejich vlastnosti; systémové zdroje; bloková schéma.
 9. Paměti – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; zařízení vstupu a výstupu – druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; funkce, vlastnosti, principy konstrukce, možnosti zařízení vstupu a výstupu; zobrazovací jednotky – princip CRT a LCD monitorů, základní charakteristiky.
 10. Dělení počítačových sítí - podle jejich rozlehlosti, dělení podle postavení uzlů (peer-to-peer, klient-server), topologie sítí, přenosová media, vrstvový model OSI, aktivní síťové prvky, PCM.
 11. Ethernet – základní vlastnosti, druhy, struktura rámce, přístupová metoda CSMA/CD, protokoly TCP/IP, vrstvový model, struktura paketu, VLAN.
 12. Programování www stránek – JavaScript – Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek; Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných objektů; Události a akce JavaScriptu; Asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX).
 13. Technologie tvorby www stránek – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – Struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; Struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML; Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – Kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce.
 14. Objektové programování – porovnání procedurálního a objektového programování; charakteristika objektu; třída objektů, instance, vlastnosti objektu; události, obsluha událostí (metody); příklady komponent a jejich charakteristických vlastností v konkrétním programovacím jazyce.
 15. Pojem multimedium, multimediální aplikace, multimediální technologie - Vlastnosti multimedia a jednotlivé typy multimediálních dat; Princip digitalizace multimediálních dat a specifika digitalizace u jednotlivých typů multimediálních dat.
 16. Televizní normy - Princip a význam televizních norem, charakteristika jednotlivých norem a jejich základní specifikace; Principy a standardy analogového vysílání, srovnání s digitálním vysíláním; Současné normy digitálního vysílání.
 17. Operační systémy - základní pojmy, funkce, charakteristika a dělení operačních systémů podle různých hledisek - souborový systém, adresářová struktura (unix, win), diskové oddíly, příkazy pro  práci se soubory a adresáři (unix/win); koncepce a nastavení uživatelkých práv (unix/win).

II. Didaktický blok

 1. Hlavní paradigmata a směry vzdělávání související s technickými prostředky -  psychodidaktické soustavy a jejich vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání.
 2. Základní charakteristiky proudu behaviorální a kognitivní psychologie psychologie - behaviorální teorie učení, konstruktivistická teorie učení, problémový, projektový a kolaborativní přístup k edukaci.
 3. Systémový pohled na vyučovací proces - problematika výukových cílů, didaktické aspekty technických výukových prostředků, proměny edukačního prostředí na bázi ICT v procesuální, kurikulární a systémové rovině.
 4. Informační a komunikační technologie z pohledu kurikulárních dokumentů pro základní a střední vzdělávání v ČR - pojetí cíle, kompetencí, vzdělávacího obsahu, struktury a uspořádání učiva a úloha mezipředmětových vztahů vzdělávací oblasti ICT rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání v ČR; Srovnání s postavením obdobných vzdělávacích oblastí (předmětů) v kurikulárních dokumentech pro školní vzdělávání ve Slovenské republice a ve Velké Británii; Přístupy k implementaci ICT do školního vzdělávání v různých zemích EU.
 5. Charakteristika vyučovacích metod pro naplňování cílů vzdělávací oblasti ICT rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání v ČR - příklady vyučovacích metod zdůrazňujících klíčové didaktické aspekty, samostatnou práci žáků, kolaborativní práci, badatelské přístupy k poznávání, rozvoj myšlenkových operací a strategického myšlení; Příklady vyučovacích metod uplatňujících se v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu; Specifika aktivizujících metod vhodných pro výuku vzdělávací oblasti ICT na ZŠ a SŠ.
 6. Východiska konstruktivistického a konstrukcionistického přístupu k učení - metodické postupy jejich uplatnění ve školním vzdělávání pro potřeby vzdělávací oblasti výpočetní technika/Informatiky/ICT;  Hlavní charakteristiky logovské kultury.
 7. Postavení učiva o algoritmizaci a programování v kurikulárních dokumentech pro základní a střední vzdělávání v ČR - současná situace a důvody vedoucí k zařazení programování a algoritmizace do školního vzdělávání v zahraničí; Programovací jazyky pro školní vzdělávání na ZŠ a SŠ (výběr programovacího prostředí, didaktické posouzení jeho přínosu a významu pro učení žáků);
 8. Definování výsledků vzdělávacího procesu -  kompetence, standardy a souvislost s testováním; role technologií při hodnocení výukových výsledků (daty řízené školství), individualizace výukového procesu, rizika plošného zavádění.
 9. Didaktické koncepce a jejich vlastnosti - vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání a využívání technických prostředků; konstruktivně konektivisticky orientované didaktické soustavy.
 10. Formální, neformální a informální vzdělávací prostředí - sociální formy vyučování a výchovy, role sociálních sítí, přístup v roli učitele; vliv technologií na průběh výukového procesu, vlastnosti tzv; „síťové“ generace a dopad na výukové metody.
 11. Vize budoucího vývoje technologií a jejich vlivu na společnost - především pak na oblast vzdělávání.
 12. E-learning a jeho využití při podpoře výuky a v rámci celoživotního vzdělávání - on-line podpora výuky, učební objekty, úložiště učebních objektů, možnosti, způsoby a specifika využití VLE/LMS jako podpory učení žáka a činností učitele, kritéria pro hodnocení e learningových projektů; Základní pojmy (e-learning, e-portfolio, digitální obsah, učební objekt, úložiště, OER, VLE, LMS, MOOC aj.);
 13. MOODLE - charakteristika nástrojů a funkcí pro práci učitele; MOODLE: modelové příklady využití v běžné školní praxi; Výhody a nevýhody jeho využití z hlediska učitele/žáka.
 14. Vytváření internetové prezentace školy - aktuální trendy, komunikace vzdělávacích organizací se školní komunitou, obsahová náplň prezentace, využívání sociálních sítí, kritéria kvality školních prezentací, práce s evaluačními a autoevaluačními nástroji hodnocení školních prezentací, vhodné softwarové nástroje pro správu obsahu, redakční systémy, konvergence školních informačních systémů.
 15. Programovací jazyky ve vzdělávání – požadavky RVP a možné návaznosti do výuky; příklady jazyků a prostředí, jejich vlastnosti, užití ve výuce.
 16. Problematika informace v informační společnosti - informační gramotnost; informační zdroje – klasifikace; média jako informační zdroje; využití informačních zdrojů v edukaci; informační etika; evaluace informačních zdrojů; právo a informační zdroje; kyberkriminalita.
 17. Didaktický software – taxonomie, evaluace; počítačové hry; rating; právo a software; Internetová bezpečnost dětí; ICT a gender.
© Praha UK PedF KITTV, 2018