KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Výstupní podmínky

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí:

Zkouška v magisterském studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie se skládá ze dvou předmětů:

Forma zkoušky je písemná a ústní. V jejich rámci je usilováno o adekvátní prověření významných kompetencí teoretického i praktického charakteru souvisejících s profilem absolventa studijního oboru.
Obsah předmětů státní závěrečné zkoušky vztahujících se k danému studijnímu oboru pokrývá uceleně profilující teoretické znalosti a praktické dovednosti v rozsahu studia oboru.
Předmět Didaktika informační a komunikační technologie je zaměřen na prověření vědomostí a dovedností souvisejících s didaktickými aspekty efektivního uplatňování prostředků a možností informačních a komunikačních technologií ve škole a didaktické způsobilosti realizovat výuku příslušných vyučovacích předmětů, především pak na didaktické otázky realizace jejich cílů na základních a středních školách, systémový přístup k didaktice informačních a komunikačních technologií, východiska inovativních přístupů ke vzdělávání, obsahová a kurikulární hlediska výuky, vyučovací metody, organizační formy a didaktické zásady pro oblast informačních a komunikačních technologií, učebnice a další výukové a studijní zdroje včetně jejich didaktické analýzy, metodiku vybraných témat a učebních úloh předmětů příslušných vzdělávacích oblastí vymezených v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání a projektování výuky pro oblast informačních a komunikačních technologií.
Předmět Informační a komunikační technologie ve vzdělávání je zaměřen na teoretické aspekty a praktické důsledky vlivu informačních a komunikačních technologií na oblast vzdělávání, proměny edukačního prostředí v souvislosti s rozvojem ICT, jednotlivé prvky edukačního prostředí a výkon role učitele, vlastnosti, funkce a využívání informačních zdrojů, systémů a informačních síťových technologií s ohledem na pedagogické aplikace a specifika vzdělávání v informační společnosti, evaluaci didaktického software a informačních zdrojů, problematiku konstruktivních edukačních prostředí a inovativních přístupů k edukaci založených na využívání informačních a komunikačních technologií, e-learning a jeho využití při podpoře výuky a v rámci celoživotního vzdělávání, teoretické a praktické aspekty správy technických a síťových prostředků a informačních systémů vzdělávacích institucí.
Po absolutoriu 
Po absolvování studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie je možno 
a) vykonat státní rigorózní zkoušku podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, po jejímž úspěšném vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie - PhDr. uváděný před jménem.
b) pokračovat ve studiu doktorského studijního oboru Pedagogika se zaměřením na didaktiku informační a technické výchovy, po jehož úspěšném zakončení se uděluje akademický titul doktor – Ph.D. uváděný za jménem.

© Praha UK PedF KITTV, 2018