KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Ukázka přijímacího testu

Pozn: Jako desetinný oddělovač používejte prosím znak tečka (.)
1. Obsah vyšrafované části ve čtverci o straně 10 cm je
2. Rezistorem o odporu 1MΩ a maximálním výkonu 1W může procházet maximální proud
3. Závislost proudu i na čase t v obvodu na obrázku je vyjádřena grafem
4. Zapojíme-li paralelně tři rezistory, z nichž každý má odpor 2 Ω, pak celkový odpor soustavy těchto rezistorů je
5. Rozdíl dvou čísel 1110 a 100 zapsaných ve dvojkové soustavě je v desítkové soustavě roven
6. Zápis ve tvaru např. alfa.pedf.cuni.cz značí
7. Jaká zkratka se používá pro označení jednotky udávající v počítačové grafice počet bodů na palec
8. Zařízení, které slouží ke snímání a digitalizaci fotografií nebo tištěných materiálů, se nazývá
9. Kolik paměti obsadí data obrázku o velikosti 400 x 250 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů uloženého jako prostá bitmapa?
10. Mezi grafické soubory nepatří soubory s příponou
 
Úloha 1

Elektrický ohřívač má dvě topné spirály, každou o odporu R. Při sériovém spojení spirál je příkon ohřívače Ps = 1 kW. Jaký bude příkon Pp, spojíme-li spirály paralelně? Napětí, k němuž je ohřívač připojen, se nemění.

Pp = kW
Úloha 2

Čtyři kondenzátory o kapacitách C1 = 0,2 μF, C2 = 0,1 μF, C3 = 0,3 μF a C4 = 0,4 μF jsou zapojeny podle obrázku. Určete jejich výslednou kapacitu.

 

C = μF
Úloha 3

Když stlačíte u školního automatu tlačítka 1 a 3, automat vydá džus a žvýkačku. Při stlačení tlačítek 2, 3 a 4 dostanete džus, kofolu a zákusek. Po stlačení tlačítek 4 a 5 automat vydá čokoládu a zákusek. Co automat vydá po stlačení tlačítek 3 a 4?

Automat vydá:
 
 
 
Úloha 4

Určete všechna čtyřciferná čísla, pro něž platí, že zvětšíme-li dvě cifry takového čísla vždy o 3 a zbývající dvě cifry zmenšíme vždy o 4, tak dostaneme dvojnásobek původního čísla. Své řešení ověřte.

Jednotlivá řešení oddělte čárkou:

© Praha UK PedF KITTV, 2018