KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU
TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA

 1. PROGRAMOVACÍ JAZYKY – programovací jazyky, syntaxe a sémantika jazyka, jazyky procedurální a objektové; algoritmus, algoritmizace, základní algoritmické konstrukce, zápis (vyjadřování, zobrazování) algoritmů; procedurální a objektové programování – rozdíly.
 2. DATOVÉ TYPY A OPERACE – proměnná, datové typy a základní a složené (pole), přípustné operace a přetypování, operátory a jejich priorita, základní typy a charakter jejich vyjádření/uložení v paměti (pro celočíselný a znakový typ), data v objektové orientovaném programování (třída, typ, objekt, instance, metoda, vlastnosti).
 3. MIKROSKOPICKÁ A MAKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA – mikroskopická a makroskopická stavba dřeva, její vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva; vzhled buněk v základních řezech dřeva; makrostruktura jehličnanů a listnáčů; zařazení konkrétních dřev podle specifické mikro a makro struktury; anizotropie dřeva.
 4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DŘEVA – fyzikální vlastnosti posuzované subjektivně a objektivně; klasifikace a využití dřeva s ohledem na jeho vlastnosti; mechanické vlastnosti dřeva, anizotropie dřeva; voda ve dřevě; podstata sesychání, bobtnání, ustrnutí a kornatění dřeva, správné postupy vysoušení dřeva; způsoby zjišťování tvrdosti dřev.
 5. PLASTY – struktura, rozdělení a využití plastů; charakteristika polymerních látek, determinace plastů; stavební skladba plastů (pojiva, plniva, změkčovadla, nadouvadla, maziva, stabilizátory atd.); rozdělení plastů podle výchozích surovin – přírodní, syntetické; rozdělení plastů podle reakcí jejich vzniku; chování plastů za tepla; skupenské stavy plastu; mechanické vlastnosti plastů; charakteristika a využití nejznámějších plastů.
 6. GRAFIKA NA POČÍTAČI, ZPŮSOBY PRÁCE S GRAFIKOU NA POČÍTAČI – elementy počítačové grafiky, druhy a zdroje grafiky na počítači, vnímání jasu a barvy, barevné modely, nezávislé barevné prostory, ICC profily, transformace barev, dithering; digitalizace, metody popisu grafických dat; rastrový obraz, vektorový obraz, specifika a oblasti aplikace; bitová hloubka, rozlišení, interpolace, alias; velikost obrazu, jas obrazu, histogram, gamma, charakteristiky bitmapových a vektorových grafických formátů, komprese grafických dat.
 7. HARDWARE A SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – světlocitlivé snímací prvky, rozlišovací schopnost, digitální foto, skenery, monitory – funkce, parametry, druhy; způsoby tisku, tiskárny – funkce, parametry, druhy; kreslicí programy, grafické editory, grafické dílny a nástroje, možnosti úpravy a konverze grafických souborů; optické rozpoznávání textů, snímání obsahu obrazovek; úpravy digitálního obrazu.
 8. ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI – technická normalizace (druhy norem, technické výkresy – formáty, čáry, měřítka, technické písmo); druhy promítání (pravoúhlé, axonometrické); pravidla pro zobrazování na výkresech (pohledy, řezy, průřezy).
 9. ZÁSADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ VE STROJÍRENSTVÍ A V OSTATNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH – kótování; předepsané způsoby kreslení, kreslení tvarových prvků; tolerování, drsnost povrchu; základy kreslení výkresů ve stavebnictví a kreslení elektrotechnických schémat.
 10. POČÍTAČOVÁ PODPORA TECNICKÉHO KRESLENÍ – CA technologie (CAD, CAM, CAE, …); dělení programů CAD s ohledem na možnosti využití; popis možností programů využívajících 2D a 3D technologii; rastrová a vektorová grafika; souřadné systémy.
 11. TECHNOLOGIE TVORBY WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; vývoj jazyka (X)HTML, jeho struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a nastavení pozice prvků, změny stylu na základě událostí ve stránce.
 12. Tvorba skriptů pro www na straně prohlížeče – JavaScript – syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek; objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných objektů; události a akce JavaScriptu; programování na straně serveru – principy a specifika serverových programovacích jazyků; konfigurace webového serveru; generování obsahu www stránky serverovou aplikací; přenos dat prostřednictvím protokolu HTTP; asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX).
 13. ELEKTROSTATICKÉ POLE A ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ – elektrostatické pole, jeho vlastnosti a související fyzikální veličiny a vztahy;  kapacitory, jejich princip a chování ve stejnosměrném obvodu; odpor a rezistory, vodivost; elektrický proud;   zdroje elektrického napětí, přechodový děj v obvodu a ustálený stav, přechodový jev RC; unipolární tranzistory FET; souvislost elektrostatického pole s obvodovými rovnicemi; Kirchhoffovy zákony.
 14. ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODŮ, STŘÍDAVÝ PROUD – ideální a reálný prvek, náhradní schéma; signál; stejnosměrný a střídavý obvod, vlastnosti střídavého proudu/napětí, impedance; indukčnost; harmonický ustálený stav v elektrickém obvodu; magnetické pole, elektromagnetická indukce, základní veličiny; zdroje napětí, elementární struktury s polovodičovými součástkami, Zenerova dioda, integrovaná řešení; druhy elektrotechnických schémat.
 15. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY – základní vlastnosti polovodičů, přechod PN; charakteristiky diody, příklad aplikace; princip použití bipolárních tranzistorů; další polovodičové součástky a jejich specifika (Zenerova dioda, LED, optočlen), vícevrstvé spínací součástky (diak, tyristor, triak).
 16. ČÍSLICOVÁ TECHNIKA A MODULY OBVODŮ – booleova algebra a základní axiomy, aplikace logickými hradly a dalšími řešeními, příklad struktury hradel, logické obvody kombinační a sekvenční; typy a příklady sekvenčních obvodů; klopné obvody a druhy signálů; čidla a senzory, struktura; vztah mezi analogovými a číslicovými signály (převodníky).
 17. ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ PC – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, kabeláž, konektory; napájení, chlazení.
 18. PAMĚTI, VSTUPY A VÝSTUPY – rozdělení pamětí počítače, typy pamětí a jejich charakteristika, specifikace jejich rozhraní; datová média, jejich charakteristika a principy čtení, zápisu a přepisu; zařízení vstupu a výstupu – druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; funkce, vlastnosti, principy konstrukce; možnosti zařízení vstupu a výstupu.
 19. ROZDĚLENI KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH STRUKTURA – pojem materiál, pojem technický materiál, kovový materiál, čistý kov, slitina; rozdělení kovových materiálů; krystalová struktura kovových materiálů; poruchy krystalové struktury kovů – bodové, čárové; fáze, fázové přeměny.
 20. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ, MECHANICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI KOVŮ A SLITIN – význam materiálů v technice; charakteristika nejdůležitějších vlastností z jednotlivých skupin, jejich význam v praxi; zkoušení mechanických a technologických vlastností, především zkouška tvrdosti, zkouška střídavým ohýbáním a další.
 21. TECHNOLOGIE TEPELNÉHO A CHEMICKO–TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ – podstata a význam tepelného a chemicko-tepelného zpracování; druhy a charakteristika tepelného zpracování; druhy a charakteristika chemicko-tepelného zpracování ocelí.
 22. NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY – charakteristika a využití technicky nejvýznamnějších lehkých kovů a jejich slitin (hliník), kovů s nízkými teplotami tání a jejich slitin (olovo, zinek, cín), kovů se středními teplotami tání a jejich slitin (měď, mosazi, bronzy) a ušlechtilých kovů a jejich slitin (stříbro, zlato, platina).
 23. PRINCIPY A ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH VELIČIN – historické etalony a měřicí přístroje pro stanovení délky; současná zařízení pro měření délky, jejich popis a princip měření; podstata měření libelou; využití ultrazvuku a elektromagnetického vlnění pro měření délky, zjišťování nadmořské výšky – princip výškoměru; měření času – krokový mechanismus, oscilátor s kyvadlem, oscilátor se setrvačníkem, systém Quartz; rádiové řízení času; měření hmotnosti – historické etalony a zařízeni k zjišťování hmotnosti; setrvačná a gravitační hmotnost.
 24. VÝROBNÍ POSTUPY – odlévání a lisování; tváření – válcování, kování; obrábění – základní pojmy, podstata třískového obrábění, geometrie řezné části nástroje, tříska, hlavní řezný pohyb, vedlejší pohyby, podstata soustružení, vrtání, frézování, broušení.
 25. SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI základní druhy spojů a spojovacích součástí u strojních zařízení, rozdělení spojů podle stanovených funkcí – specifikace jednotlivých typů; funkce a provedení šroubových spojů.
 26. WINDOWS – Základní pojmy, funkce, charakteristika a dělení operačních systémů z rodiny Windows; 16 bitové verze Windows, soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS; souborový systém FAT, adresářová struktura; operační systémy Windows 9x (32 bit) a NT (32 a 64 bit), klientské a serverové verze; souborový systém NTFS; nástroje pro administraci souborových systémů; instalace programového a technického vybavení; počítačová síť v prostředí Windows; registry a jejich umístění.
 27. UNIX, LINUX A MS-DOS – historie, základní charakteristika a vlastnosti; charakteristika systémových souborů a jejich funkce; konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat); znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; základní příkazy – syntaxe a funkce; systémové proměnné; Unix, Linux – základní charakteristika, vlastnosti, historie; jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; základní příkazy – syntaxe a funkce; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva a jejich nastavení; filtry.
 28. DATOVÉ SÍTĚ I. – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní; přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy, vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient-server.
 29. DATOVÉ SÍTĚ II. – Internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě,přenosová média a síťové rozvody; standard Ethernet 802.3; standard IEEE 802.11; 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; konfigurace TCP/IP; Telefonní systém POTS, digitální sítě ISDN; asymetrické a symetrické xDSL, přenosová technologie ATM a její vrstvový model; mobilní komunikace – GSM sítě a datové přenosy v mobilních sítích; bezdrátový broadband.
 30. MULTIMÉDIA – pojem multimédium, multimediální složky a jejich charakteristika; získávání a zdroje multimediálních dat; formáty a jejich specifikace; software pro zpracování multimediálních dat, rozdělení, charakteristika, základní postupy při přípravě multimediálních dat.
 31. HARDWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ – snímací prvky jejich druhy a princip funkce, kamery (základní parametry), digitální fotoaparát; vývoj, standardy, základní parametry; monitory – princip funkce a základní parametry; práce s kamerou, práce s digitálním fotoaparátem – parametry a jejich nastavení.
 32. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY – popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu;  datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; entitně-relační model databáze, hlavní subjekty E-R modelu, kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;  jazyk SQL – struktura (DDL, DML, DCL), příklady zápisu klíčových příkazů;  pohledy, procedury, funkce, triggery, transakce.
© Praha UK PedF KITTV, 2022