KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr v pedagogické oblasti, mohou vykonat v téže oblasti studia státní Rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba Rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Katedra ITTV umožňuje složení Rigorózní zkoušky v rámci Rigorózního řízení absolventům magisterských oborů Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie, Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační výchova a jim obdobných.

Zájemci o složení zkoušky se mohou do Rigorózního řízení přihlásit prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

Rigorózní řízení a poplatky s ním spojené upravuje Rigorózní řád UK a Opatření děkana PedF UK č. 9/2014.

Vzor rigorozní práce

© Praha UK PedF KITTV, 2018