KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

POKYNY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

pro bakalářský studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je realizována ústní formou.

  • V souladu se studijním programem se SZZ skládá z tematických okruhů, které pokrývají učivo matematiky, fyziky, informatiky, elektroniky a elektrotechniky, algoritmizace a programování, architektury výpočetních systémů, počítačové grafiky, multimédií, síťových prostředků a informačních systémů, tvorby webových aplikací a databází.
  • Součástí ústní SZZ je rozbor řešení úloh, která student vypracuje v rámci přípravy na zkoušku. Jedná se o úlohy z oblasti matematiky, fyziky, algoritmizace, programování, architektury výpočetních systémů, tvorby www stránek, počítačových sítí, počítačové grafiky a databází (informačních systémů). Úlohy z matematiky a fyziky jsou početní. Úlohy z dalších celků se většinou týkají vypracování návrhu, řešení dílčího problému, resp. úkolu nebo sestavení algoritmu (ve zvoleném jazyce či vývojovým diagramem).
  • Při přípravě na zkoušku lze používat pouze matematicko-fyzikální tabulky a kalkulátory poskytnuté katedrou před zahájením přípravy na zkoušku.
  • O výsledku SZZ bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání rozhodne komise na základě hodnocení SZZ v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.
  • Další podmínky organizačního charakteru budou sděleny před zahájením zkoušky.
© Praha UK PedF KITTV, 2021