KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Pokyny pro zadávání, zpracování a odevzdávání závěrečných prací

Opatření děkana o podrobnostech pro závěrečné práce - zde

Při odevzdávání závěrečné práce se v případě prací obhajovaných na KITTV odevzdává také jeden výtisk v kroužkové nebo pevné vazbě prostřednictvím podatelny.

Odkazy na šablony

Bakalářská práce - zde

Diplomová práce - zde

Rigorózní práce - zde

Disertační práce - zde

Prohlášení o nahlédnutí do listinné verze disertační práce - zde

© Praha UK PedF KITTV, 2019