KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Vědecká činnost

Katedra informačních technologií a technické výchovy vyvíjí v kontextu s charakterem své odborné orientace vědeckou, resp. vědeckovýzkumnou a vývojovou činnost adekvátně poslání univerzitního vědeckopedagogického pracoviště.

Zaměření vědecké činnosti katedry

Vědecké a vývojové aktivity katedry informačních technologií a technické výchovy jsou dlouhodobě orientovány řešením univerzitních, resortních, národních a mezinárodních vědeckovýzkumných grantů, úkolů a projektů.

podrobnější informace

Problematika projektů a grantů řešených na katedře

Na katedře bylo v posledních 10 letech řešeno 9 mezinárodních projektů a dalších 6 mezinárodních projektů bylo řešeno za účasti pracovníků katedry informačních technologií a technické výchovy.

V období posledních 10 let bylo na katedře řešeno též 13 domácích vědeckovýzkumných a vývojových projektů a grantů a dalších 6 domácích projektů a grantů bylo řešeno za účasti pracovníků katedry informačních technologií a technické výchovy.

podrobnější informace

Přehled mezinárodních projektů

Přehled domácích projektů

Výzkumný záměr

Pracovníci katedry se významnou měrou podíleli v letech 1999 -2004 na řešení výzkumného záměru fakulty MSM 114100003 Vzdělávání pro život v informační společnosti a řešení 3 tematických okruhů výzkumného záměru garantovali.

Závěrečná zpráva VVZ

Evropský sociální fond

Pracovníci katedry se podílejí na řešení 3 projektů podporovaných Evropským sociálním fondem (ESF) jako řešitelé (manažeři) nebo spoluřešitelé.

Rozvojové a transformační projekty MŠMT ČR

Pracovníci katedry se účastnili jako garanti nebo členové řešitelského týmu realizace 14 rozvojových a transformačních projektů MŠMT ČR

© Praha UK PedF KITTV, 2021