logo.gif - 5,84 K
Kód případové studie:

CZ 001Školní intranet

ZŠ Červený Vrch, Praha


English version Popis případu Místní souvislosti Vnější souvislosti Tématická analýza PřílohyPopis případu

Pozadí

Aktivitou zkoumanou v tomto případě je návrh, realizace a zavádění školního intranetu na Základní škole Červený Vrch v Praze (http://www.zscvrch.cz). ZŠ Červený Vrch je standardní státní školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Díky příkladné spolupráci s Karlovou univerzitou při přípravě budoucích učitelů je tzv. „fakultní školou“ její Pedagogické i Matematicko-fyzikální fakulty. ZŠ Červený Vrch je jednou z nejaktivnějších škol v obvodě Praha 6. Díky zájmu paní ředitelky a spolupráci s blízkým gymnáziem Arabská specializovaným na výuku programování, je vybavenost školy a výuka ICT na velmi vysoké úrovni. Počet žáků je cca 800, učitelů je kolem 50. Červený Vrch je panelovým sídlištěm postaveným na přelomu 60. a 70. let 20.st. Budova školy je také z té doby. Nedávno byla též v souvislosti s 35. výročím otevření zrekonstruována.V okolí žije převážně střední třída.

uvstr.jpg - 34,55 K
Hlavní stránka WWW serveru školy


Základní popis případu

Tradice využívání ICT na ZŠ Červený Vrch je již dost dlouhá. Od počátku osmdesátých let, kdy se začalo experimentovat s tehdy dostupným zařízením, byla postupně vybudována samostatná počítačová učebna. Ta je dnes spolu s knihovnou základem Informačního centra školy. Současné vedení školy se snaží být ve využívání ICT vždy alespoň o krůček před ostatními.

V nedávné době byla počítačová učebna vybavena 15 novými počítači PC současných parametrů. Tím se uvolnily dříve zde používané počítače starší generace k jinému použití. Za této situace se vedení školy rozhodlo rozšířit lokální počítačovou síť, která dříve zahrnovala jen počítačovou učebnu, sborovnu a ředitelnu, do všech kabinetů učitelů druhého stupně školy. Tento stav již je dostatečný k tomu, aby k výpočetní technice měli přístup všichni učitelé školy. A tak vyvstala otázka, jak tuto jejich činnost co nejvíce zefektivnit. Každému učiteli byla automaticky zřízena schránka elektronické pošty a vedení školy začalo touto cestou rozesílat všechny materiály i důležité dokumenty. Celkem jinou otázkou však je výukové využití tohoto ICT vybavení.

Za myšlenkou vývoje školního intranetu je snaha, dát všem učitelům k dispozici pro výuku vhodné materiály. Je to jednak archiv často používaných dokumentů (učební plány, osnovy apod.), studijních materiálů (učební texty, cvičení, testy apod.) a nabídek na učebnice, pomůcky i software (např. nabídka firmy Pachner). Nedílnou součástí školního intranetu však je i výběr odkazů na WWW stránky vhodné pro inspiraci učitelů i pro výuku v jednotlivých předmětech. Situace ve škole totiž dovoluje v případě potřeby využít počítačovou učebnu i k tomuto účelu nově zřízenou speciální multimediální prezentační učebnu pro výuku libovolného předmětu.

Proto vznikl nápad vybudovat školní intranet. Paní učitelka informatiky inspirovaná paní ředitelkou se rozhodla zapojit do řešení tohoto úkolu žáky nejvyšší, tj. deváté matematické třídy, kteří mají předmět informatika jako povinný. Na návrhu školního intranetu budou pracovat po celý školní rok. Výuka informatiky nižších ročníků je zaměřena tak, aby se i tito žáci mohli na úkolu určitým dílčím způsobem podílet.Analýza

Místní souvislosti případu

Škola

Na ZŠ Červený Vrch jsou v každém ročníku tři až čtyři třídy. Již na prvním stupni děti přicházejí do styku s výpočetní technikou, a to prostřednictvím vybraných výukových programů. Od šesté třídy je pak jedna ze tříd specializovaná na matematiku. Děti jsou do této třídy vybírány podle nadání. Tato třída má poněkud upravené osnovy. Kromě rozšířené výuky matematiky a některých dalších přírodovědných předmětů má též povinnou informatiku (1 hodina týdně). Děti se v ní postupně od šesté třídy seznamují s funkcí základních počítačových programů (textové a grafické editory, tabulky, práce v lokální síti, práce s internetem). V deváté třídě je úroveň dosažených znalostí již natolik vysoká, že dovoluje do výuky zařadit tvorbu WWW stránek. Snahou vedení školy je, aby výsledky žáků matematických tříd byly minimálně srovnatelné s výsledky dětí navštěvujících víceletá gymnázia. Proto se do těchto tříd hlásí děti z širšího okolí školy.

Děti z nematematických tříd se s prací na počítači soustavněji seznamují v šestém ročníku v rámci předmětu Pracovní činnosti a v sedmém ročníku ve volitelném předmětu Výpočetní technika. Všichni žáci mohou chodit i na placené odpolední kroužky. Že i děti z nematematických tříd mají velmi dobrou úroveň ve znalostech ICT dokazují osobní stránky některých z nich na serveru školy.

Školní prostředí

Práci i atmosféru na ZŠ Červený Vrch ovlivňuje současný trend ve vývoji pedagogiky směrem ke konstruktivizmu, v němž je snahou dítě do vzdělávání co nejaktivněji zapojit a vytvořit ve škole pracovní a přátelské prostředí. Hlavním propagátorem tohoto přístupu je sama paní ředitelka. Podle ní je třeba „v souladu s potřebami života učit předměty v souvislostech.“ [SP] Její snahou je také zlepšení kontaktu školy s rodiči.

Škola je zapojena do celé řady mimořádných výukových i mimoškolních aktivit. Pravidelně se zúčastňuje různých školních i mezinárodních projektů a soutěží, některé dokonce sama organizuje.

K nejdůležitějším akcím minulého školního roku patřil celoškolní projekt „Praha 2000 na Červeném Vrchu a Červený Vrch v Praze“, který byl příspěvkem školy k největší události tohoto roku v Praze, tj k vyhlášení našeho hlavního města „Evropským městem kultury roku 2000“ (http://www.praha-emk2000.cz/). Cílem tohoto projektu je rozvoj evropské kulturní spolupráce, umožňující sjednocující se Evropě jak vyznávání společných evropských kulturních hodnot, tak i ochranu a rozvoj kulturního bohatství jednotlivých národů.

Děti na prvním stupni chodily na cílené vycházky po Praze, zkoumaly domovní znamení, hravou formou se učily o Praze. Výstupem byly zpracované sborníky a také výtvarné práce. Žáci druhého stupně pracovali ve skupinách věkově různorodých na tématu, který je zaujal. Učitelé připravili takovou osnovu svého projektu, že děti nejen sbíraly informace, třídily je, ale také často musely komunikovat s cizími lidmi, někdy i anglicky. Výstupem práce jednotlivých skupin byly postery a počítačově zpracované publikace většinou s anglickým komentářem. Zajímavá byla i závěrečná prezentace práce v netradičním prostředí velkého sálu hotelu Praha. Žáci o své práci nejen hovořili, ale také ji dokumentovali videoprogramem, připravili si prezentaci v PowerPointu a používali počítač a dataprojektor. Žáci na projektu pracovali s nadšením a naučili se při něm nejen něco víc o Praze, ale také jak spolupracovat, používat počítač a internet, ale také komunikovat.

mosty.jpg - 21,13 K
Ukázka z PowerPointové prezentace projektu Praha 2000 věnované pražským mostům

Mosty jsou oblíbeným tématem projektů ZŠ Červený Vrch. Že nemusí vždy spojovat jen dva břehy pražské řeky Vltavy názorně ukazuje projekt Evropské mosty, který je součástí velkého evropského projektu Socrates (http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html). Cílem projektu Evropské mosty je navázat kontakt s partnerskými školami v Británii, Norsku a ve Švédsku za účelem bližšího seznámení, případně i návštěvy. Jeho součástí je dopisování pomocí E-mailu a tvorba WWW stránek s informacemi určenými partnerům. Následující ukázka s pravopisnou chybou je jasným důkazem, že autory těchto stránek jsou děti samotné.

bridges.jpg - 30,09 K
Stránka projektu Evropské mosty na serveru školy

Žáci školy se velice úspěšně zúčastňují celé řady místních, národních i mezinárodních soutěží a školních olympiád. Tři soutěže dokonce škola sama pořádá. Handy Dandy je soutěž ve znalosti anglického jazyka určená pro první stupeň ZŠ, Šikula je matematická soutěž pro žáky pátých ročníků z Prahy 6 a e-Matik je korespondenční internetová matematická soutěž především též pro žáky pátých ročníku prvního stupně. Vedlejším efektem matematických soutěží je hledání vhodných talentů pro nástup do matematické třídy v 6. ročníku.

Akcí školy přispívajících k utváření vhodné pracovní atmosféry a pocitu sounáležitosti žáků se školou je ještě daleko více. Pro jejich popis zde není dostatek místa. Je však možno konstatovat, že v této oblasti je škola velice úspěšná.

ICT ve škole

ZŠ Červený Vrch je školou, která má ve využívání ICT již poměrně dlouhou tradici, a to již od osmdesátých let 20.st. Vzhledem k tomu, že jsou některé podniky ochotny svá stará, částečně ještě použitelná, zařízení věnovat školám, je dnes na ZŠ Červený Vrch docela slušná sbírka různých historických přístrojů, na nichž lze dokumentovat vývoj výpočetní techniky.

V devadesátých letech byla postupně vybudována zvláštní učebna výpočetní techniky založená na počítačích IBM PC propojených do lokální sítě. Technické vybavení se daří každý rok vylepšovat. Posledním krokem před tímto školním rokem bylo dovybavení počítačové učebny na 15 stanic PC (Pentium 333 až 600 MHz) s lokálními disky a převážně 17" monitory. K dispozici je inkoustová tiskárna HP 2000 CN. Lokální síť byla upgradována z Windows NT na Windows 2000. Server (Pentium II, 350 MHz, 256 MB RAM, 22 GB HD) zprostředkovává též připojení pevnou linkou (32 kb/s) do internetu. Díky tomu je vybaven též specializovaným softwarem (Proxy server a Fire wall), který brání nedovolenému využívání sítě. Jak již bylo řečeno, byla v nedávné době lokální síť rozšířena do všech kabinetů druhého stupně školy. Učitelé zde mají k dispozici počítače PC minimálně na úrovni 486 schopné pracovat s operačním systémem Windows 95.

pocuc.jpg - 21,50 K
Počítačová učebna ZŠ Červený Vrch

Druhou učebnou, v níž se využívají ICT je učebna multimediální. Slouží především k účelům prezentačním. Je vybavena jedním počítačovým pracovištěm (Pentium III) s multimediálním příslušenstvím včetně scanneru a dataprojektoru vyžadujícího zatemnění místnosti. Multimediální učebna je umístěna hned vedle počítačové, a tak její připojení do internetu není problémem.

Multimediální učebnu mohou využívat učitelé všech předmětů. Osobně jsme zde byli svědky výuky biologie v osmé třídě. Na programu byla problematika homeopatických léků. Žáci v hodině využili svou předem připravenou PowerPointovou prezentaci, která byla základem výkladu a obsahovala i příklady využití tohoto způsobu léčby. Žáci si samostatně dělali poznámky. Do aktivity a vyjádření vlastních názorů však museli být trochu nuceni.

Pokud chce kterýkoli učitel jít s dětmi do multimediální učebny, musí si její návštěvu několik dnů dopředu naplánovat. Je možno zde prezentovat libovolné internetové stránky, je však možno též využít některý z těch programů nebo CD-ROM encyklopedií, jež jsou k dispozici v přilehlé knihovně. Knihovnu včetně programů a encyklopedií mohou využívat i žáci.

prezuc.jpg - 18,36 K
Hodina biologie v multimediální prezentační učebně


Podpora práce s ICT ve škole

Počítačová učebna je mimo výuku a pravidelné kroužky k dispozici žákům školy i v odpoledních hodinách. Za možnost práce na internetu se platí 20 Kč/hod., ale pouze v případě, že žák nemá úkol zadaný učitelem. Prokáže-li se takovým písemným zadáním, platit nemusí. Při volné práci žáků v počítačové učebně vykonávají spolu s učiteli dozor a pomáhají svým spolužákům vybraní žáci nejvyšších ročníků.

Učitelé, kteří potřebují pomoci při práci s technologiemi, se, pokud to jde, obracejí na některého zkušenějšího kolegu nebo žáka. Funkci školních technických koordinátorů nebo lépe řečeno správců sítě vykonávají dva bývalí žáci ZŠ Červený Vrch nyní studenti střední školy. Jejich přítomnost je omezena na tři odpoledne v týdnu. Je však možno se na ně obrátit s dotazem i pomocí E-mailu.

Vzdělávání učitelů v práci s ICT je jednoznačně nedostatečné. Hlavní příčinou je nedostatek peněz.Všichni učitelé procházejí jen jakýmsi dobrovolným nepravidelným školením uvnitř školy, které většinou vede učitelka informatiky. Někteří učitelé se zúčastňují vnitrostátních konferencí (např. POŠKOLE). Skupina 8 – 10 učitelů se v rámci programu Tempus Czech Miranda účastnila bezplatných seminářů telematiky, které pořádala FEL ČVUT a UK PedF. S počítači pracovali nejen přímo v pracovnách na fakultách, ale vyzkoušeli si formu distančního vzdělávání prostřednictvím internetu.Vnější souvislosti případu

Státní politika

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (http://e-gram.cz/koncepce.asp) byla vládou ČR přijata na jaře roku 2000. Cíle jsou poměrně přesně specifikovány. Nejpozději do roku 2003 nesmí z žádné naší základní školy odejít absolvent neznalý práce s počítači. První aktivity související s tímto vládním plánem se uskuteční v roce 2001. Do této chvíle však ještě není přesně známo, jak bude v praxi skutečná realizace vypadat. V krátké době by mělo být zřízeno nové tabulkové místo koordinátora technologií na každé škole. Ve školách by měly být za mimorozpočtové peníze zřizovány rozvody lokálních sítí s připojením do internetu. Na leasing by měla být dodávána výpočetní technika.

Mnoho ředitelů škol za této nevyjasněné situace váhá investovat do ICT peníze, které jsou potřeba jinde. V podobné situaci je i ZŠ Červený Vrch. Po nedávných značných investicích do vybavení počítačové učebny a rozšíření sítě se ukazuje jako naléhavá potřeba posílení pevné linky do internetu. Stávající stav nedovoluje plnohodnotnou práci ve výuce. Pracuje-li se najednou na všech 15 počítačích u učebně s Webem, je již téměř nemožné dostat se z venku na WWW server školy nebo pracovat na internetu z kabinetů. Dá se říci, že řešením těchto problémů by mohla být minimálně 128 kb/s linka. I ta by však plně všechny potřeby nepokryla. Navíc představuje za současného stavu rozvoje sítí v naší zemi náklady značně převyšující 10000 Kč měsíčně. Na to škole chybějí peníze. A tak nezbývá než čekat na realizaci státní Koncepce.

Další problematickou záležitostí, kterou by měla Koncepce vyřešit, jsou náklady na mzdu koordinátora technologií. Za současného stavu musí ředitelé řešit placení správců sítí i dalších specializovaných technických pracovníků velmi složitým a nestandardním způsobem. To platí i pro ZŠ Červený Vrch. Bezproblémovému využití ICT na škole by jistě prospělo, kdyby zde byl po celou pracovní dobu koordinátor technologií přítomen a mohl řešit všechny problémy ihned na místě. Učitelům by jistě pomohlo i to, kdyby se již při plánování svých výukových aktivit spojených s využitím ICT mohli poradit s někým, kdo by jim pak byl k dispozici i během vlastní práce.

Dá se říci, že situace na ZŠ Červený Vrch je velice příznačná a může posloužit jako model pro správné nasměrování praktické realizace české Státní informační politiky ve vzdělávání. Jistě se nedá předpokládat, že se podaří ICT do našich škol zavést skokem. A tak i volba přípravy školního intranetu může být inspirací pro školu, která se bude v podobných podmínkách pokoušet posílit výukové využití technologií.Tématická analýza případu

Osnovy, cíle a hodnocení

Předně je třeba konstatovat, že naše oficiální osnovy dosud s využitím ICT, tedy samozřejmě kromě vlastní výuky předmětu informatika nebo výpočetní technika, nepočítají. Učitelé, kteří chtějí a mají k tomu podmínky, mají možnost i určitý prostor ICT ve své výuce využít. Informatika je povinná pouze na středních školách, na školách základních se většinou učí jen jako předmět volitelný. Tvorba školních intranetových WWW stránek je s osnovami informatiky pro 9. ročník ZŠ v naprostém souladu.

Cílem práce na sledovaném projektu je návrh a realizace WWW stránek všech předmětů, které budou umístěny na serveru školy a budou tak bez problémů přístupné ze všech školních počítačů nezávisle na připojení do internetu.

intrauv.jpg - 33,68 K
Jeden z návrhů úvodní obrazovky školního intranetu ZŠ Červený Vrch

Velmi důležitou součástí projektu je spolupráce s učiteli jednotlivých předmětů. Zatím je vše teprve ve stádiu zrodu. Učitelé většinou přesně nevědí, co by chtěli na stránkách svého předmětu mít, aby to pro ně bylo opravdu užitečné. V cílovém stavu by však spolupráce mezi učiteli a tvůrci stránek měla vypadat poněkud odlišně. Zatímco nyní na počátku jsou autory úvodních návrhů obsahu stránek děti samotné, v konečném stavu by měli obsah ovlivňovat hlavně učitelé.

Hodnocení žáků podílejících se na této práci není příliš odlišné od běžného hodnocení jinde ve výuce. Určitý rozdíl je pouze v tom, že se zde hodnocení provádí po delších úsecích, a to podle výsledků. Učitel přitom zohledňuje nejen schopnosti žáků pracovat s ICT ale též snahu, s jakou se ten který žák plnění úkolu věnoval.

Práce učitelů a výsledky

Učitelé ZŠ Červený Vrch se snaží v co největší míře uplatňovat moderní způsoby práce. Spolupracují mezi sebou a experimentují s týmovou výukou. Pro většinu z nich je však práce s ICT zcela novým fenoménem. Cítí, že se bez technologií v budoucnosti neobejdou, ale zatím jim práce s počítači dělá dost často problémy. Přesto se drtivá většina z nich počítačům nebrání a snaží se v práci s nimi zdokonalovat. Projekt školního intranetu by jim měl v této snaze pomoci.

porada.jpg - 20,14 K
Shromáždění učitelů školy za účelem prezentace a výběru vhodného designu pro intranet

Během naší návštěvy ve škole jsme měli příležitost zúčastnit se porady učitelů zaměřené právě na realizaci školního intranetu. Na programu bylo seznámení s návrhy na design i s obsahem intranetových stránek a diskuse o různých vylepšeních. Všichni si se zájmem prohlédli návrhy žáků a v diskusi vyjádřili podporu tomuto projektu. Díky nepříliš velké znalosti prostředí WWW bylo připomínek ke zpracování i k obsahu dost málo. Ty hlavní lze očekávat až v okamžiku, kdy učitelé začnou intranet běžně využívat.

Hlavní roli v našem případě hraje paní učitelka informatiky. Ona je tím, kdo projekt inicioval a směruje všechny aktivity k vytčenému cíli. Předkládá ostatním učitelům své vize, jak by mohli intranet používat. Vede žáky k cíli podle svých představ.

Na začátku hodin informatiky, v nichž se na přípravě intranetu pracuje, vždy zadává či rekapituluje úkoly, které mají žáci plnit. Pokud je třeba, paní učitelka demonstruje či opakuje postupy potřebné ke splnění zadaných úkolů, například vhodný způsob přípravy WWW stránek. Úkoly jsou různé. Jejich přidělení mohou žáci v mezích možností ovlivnit. V mnoha případech si žáci mají možnost vybrat předmět, na němž chtějí pracovat. Někteří „experti“ mají přidělené specializované úkoly, jako například převádění práce ostatních do tvaru přijatelného pro publikování. Při vybírání témat ke zpracování však není možné vyhovět všem. Někteří žáci, zvláště děvčata, mají pocit určité diskriminace. Můžeme to ilustrovat na tomto citátu: „Chtěla bych si vybírat témata sama, nechci aby mi je zadávala paní učitelka.“ [S]

Paní učitelka chodí během hodiny od jednoho k druhému a pomáhá s řešením problémů, případně usměrňuje, pokud je třeba. Na konci hodiny pak vyzve žáky, aby svou práci uložili do příslušného adresáře na školním serveru. Zde si pak může v klidu jednotlivé výsledky prohlížet a posoudit je. Díky tomu, že je při práci se žáky v přímém kontaktu, není problém žáky hodnotit. Hlavním kritériem je zájem o věc. Je třeba připomenout, že tento způsob práce přináší učiteli nejen uspokojení, ale též značné množství práce navíc.

Někteří žáci, především ti, kteří mají vyšší počítačové znalosti, považují hodnocení za neobjektivní. Podle počítačově nejzdatnějšího žáka třídy „hodnocení neodpovídá skutečným znalostem“ [S]. Ve skutečnosti je na ZŠ Červený Vrch zvykem dávat z informatiky jen jedničky a dvojky.

Někteří učitelé, přestože si uvědomují neodvolatelný vliv technologií na náš život, si dělají starosti s tím, jak ovlivňují myšlení lidí. „Veškeré výdobytky lidstva by měly sloužit lidstvu, ale neměly by v něm ubíjet jeho duši. Člověk by měl zůstal člověkem.“ [OT]

Práce žáků a jejich výsledky

Žáci samostatně zpracovávají zadané úkoly. Práci mají rozdělenou tak, že je v některých případech třeba, aby spolupracovali. Většinou mají mezi sebou rozděleny jednotlivé předměty a pro ně pak vytvářejí design, vyhledávají různé materiály, hledají vhodné odkazy na internetu a někdy dokonce i některé důležité dokumenty přepisují (např. osnovy). Přepisování pochopitelně patří k nejméně oblíbeným pracím.

Poměrně snadno je možno podle schopností rozeznat ty žáky, kteří mají možnost na počítači pracovat i doma. Je jich ve sledované třídě více než polovina. Jen několik málo z nich však je doma též připojeno do internetu.

intramat.jpg - 27,73 K
Jeden z návrhů na stránku osnov pro matematiku

Práce na intranetu je pro děti příležitostí navázat nové vztahy, jak mezi sebou tak i s učiteli jiných předmětů. V jiných předmětech není zvykem, aby se děti mezi sebou radili, jak se má co dělat. Je zatím zcela nepředstavitelné, že by ovlivňovali, co a jak se budou učit, nebo aby učitelům radili, jak učit. Navíc žáci zjišťují, že se jim učitelé ve znalostech práce s počítači nemohou rovnat. V některých případech toto může bohužel podle názoru učitelů vést až k nezdravému růstu sebevědomí. „Vím o některých, kteří jsou dost nafoukaní.“ [OT]

Práce na školním intranetu nepochybně kladně ovlivňuje znalosti a dovednosti, které budou žáci v životě potřebovat. Vyzkouší si týmovou práci v praxi, zlepšuje se jejich schopnost komunikace, o prohloubení znalostí v oblasti ICT ani nemluvě. Podle názoru učitelů se ve skutečnosti zvýší i znalosti žáků v tom předmětu, který zpracovávají. „Děti které pracují na určitém předmětu se o něm dozvědí mnohem více než při běžné výuce.“ [T]

Specifikace a způsob využití ICT

Práce na školním intranetu se odbývá především v počítačové učebně školy, a to v hodinách informatiky. Počítače, které jsou zde k dispozici, pracují v operačním systému Windows 98. Díky programu zvýhodněného poskytování software Select od firmy Microsoft je na všech počítačích nainstalován balík programů MS Office 2000.

Ve většině případů děti při práci vystačí s textovým editorem (MS Word 2000) a prohlížečem internetových WWW stránek (MS Internet Explorer 5.0). Ve Wordu většina žáků tvoří i WWW stánky. Velmi oblíbeným nástrojem pro vytváření efektních nápisů je WordArt. Objekt, pomocí něj vytvořený, nechybí na žádné žákovské stránce. Tyto objekty jsou pak doplňovány textem a obrázky. Žáci pak většinou postupují tak, že dokument z Wordu exportují do HTML a výsledek si hned prohlížejí Explorerem. Jen velmi málo žáků umí pracovat přímo s jazykem HTML. Ve třídě je jeden „expert“, který to zvládá na poměrně vysoké úrovni. Přitom je samouk. Tento žák je zároveň též autorem stránek školní korespondenční internetové matematické soutěže e-Matik. Zvládá dokonce i CGI skripty, které jsou v této soutěži uplatněny k automatické archivaci výsledků. Několik dalších žáků se pokouší o první krůčky v ovládnutí jazyka HTML. Většinou pod vedením onoho „experta".

Problémy a jejich řešení

Technologie přinášejí do škol mnohé změny, a tak jejich zavádění snad ani nemůže být bezproblémové. Nejzávažnějším činitelem, který až doposud bránil rozvoji vzdělávacích technologií v ČR, byl nedostatek finančních prostředků. Též nedostatečný zájem nadřízených orgánů byl a dosud je závažným problémem. Změnu v této oblasti by měla v dohledné době přinést Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Na ZŠ Červený Vrch by její realizace mohla okamžitě vyřešit hned několik vážných nedostatků. Je to v první řadě zajištění stálého technického koordinátora schopného pomáhat s řešením okamžitých výukových problémů. Druhým velice naléhavým problémem, který bude Koncepce řešit, je dostatečně dimenzovaná pevná linka pro připojení do internetu.

Největším netechnickým problémem školního intranetu na ZŠ Červený Vrch je skutečná spolupráce řešitelů s učiteli školy. Naprostá většina učitelů zatím nemá jasnou představu o tom, jak technologie využívat. Musí se tedy z počátku spolehnout na to, co jim na stránkách intranetu předloží žáci pod vedením paní učitelky informatiky. Rozhodující pro úspěšné využití školního intranetu je schopnost učitelů ho dále rozvíjet a upravovat podle svých potřeb. Vypadá to, že tento proces bude ještě dost dlouhý.

Aby byl úspěšný, je třeba úsilí zaměřit dvěma směry. Jednak je třeba učitelům umožnit se v oboru vzdělávacích technologií vzdělávat. I s řešením tohoto problému by měla pomoci naše státní Koncepce. Nestačí však naučit učitele počítače jen ovládat. Musí zvládnout též didaktické aspekty této problematiky. Tím druhým směrem je nastavení podmínek k tomu, aby případné schopnosti a znalosti učitelů mohly být využity. Sem patří nejen dostupnost technologií, ale i časový prostor a úprava osnov. Čeká nás ještě hodně práce, než budeme moci konstatovat, že například i počítač v kabinetu výtvarné výchovy (na následujícím obrázku) je plně výukově využit.

kabinet.jpg - 17,51 K
Počítač v kabinetu výtvarné výchovy


Opakovatelnost případu

Práce na školním intranetu ZŠ Červený Vrch byly zahájeny v tomto školním roce. Celý projekt předpokládá, že se bude dále dlouhodobě rozvíjet. První rok je samozřejmě v mnohém specifický. Na počátku dochází k návrhu struktury stránek a k jejich designu. Bylo by pochopitelně nejlepší, kdyby struktura i design zůstaly již v dalším vývoji intranetu beze změny. Dá se proto očekávat, že se většina prací soustředí do prvního roku tohoto projektu. V dalších letech se bude provádět hlavně aktualizace, případně některé úpravy podle přání učitelů. S největší pravděpodobností budou tyto práce opět provádět hlavně žáci devátých tříd v hodinách informatiky. Nejspíše jim však zbyde prostor ještě pro další činnost. Například mohou též vylepšovat internetové stránky školy určené pro veřejnost. Nepochybně se uplatní i v dalších projektech, jichž se škola jistě i v budoucnosti zúčastní.

Přenositelnost případu

Kritérium přenositelnosti je vlastně jedním z hlavních důvodů, proč jsme si přípravu školního intranetu na ZŠ Červený Vrch vybrali jako případ pro výzkum SITES M2. I když podobné intranetové stránky již dnes existují na některých středních školách, v kategorii škol základních je dosud podobný projekt ojedinělý. Dá se tedy předpokládat, že se do podobné situace během připravované realizace Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání dostane ještě celá řada základních škol. Popis tohoto případu by jim mohl pomoci nalézt vhodnou náplň pro využití ICT a vyvarovat se vážných chyb. Zároveň by tato studie mohla přispět i k usměrnění realizace Koncepce samotné.

Školní intranet může realizovat každá škola, která je vybavena vnitřní lokální sítí disponující systémovou podporou internetu (protokol TCP/IP) včetně prohlížeče WWW stránek. Další podmínkou je přístup učitelů do této sítě a možnost technologie využívat přímo ve výuce. Všichni aktéři tohoto případu se však shodli v tom, že nejdůležitějším činitelem přenositelnosti je podpora vedení a motivace na straně učitelů cílové školy. Současný stav, v němž se na ZŠ Červený Vrch pro výukové účely využívá jen specializovaná počítačová či prezentační učebna je jen počátečním nouzovým řešením. V budoucnosti bude nejspíše technologiemi vybavena každá učebna. Pak můžeme očekávat další posun ve způsobu využití ICT ve vzdělávání.V Praze dne 3.1.2001
Bořivoj Brdička
František Vištein
Oddělení informační výchovy KTchV
Karlova univerzita Pedagogická fakulta
Praha
Přílohy


Video sekvence

Video sekvence sejmuté ve škole během pozorování případu. Vyberte si vhodnější rychlost podle způsobu vašeho připojení do internetu.
56 kb/s 256 kb/s a více
1. Okolí ZŠ Červený Vrch video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
2. Devátá třída ZŠ Červený Vrch v počítačové učebně I. video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
3. Devátá třída ZŠ Červený Vrch v počítačové učebně II. video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
4. Biologie v multimediální učebně ZŠ Červený Vrch video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K


Slovníček pojmů

Základní škola (ZŠ). Standardní škola pro žáky od 1. do 9. roku školní docházky (věk 6-15).

Fakultní škola. Škola zvýšenou měrou spolupracující s vysokou školou (nejčastěji pedagogickou fakultou) na přípravě budoucích učitelů. Většinou zde studenti učitelství vykonávají praxi.

První stupeň. První část studia na základní škole v ročnících 1-5 (věk 6-11) odpovídající anglickému označení „primary“.

Druhý stupeň. Druhá část studia na základní škole v ročnících 6-9 (věk 12-15) odpovídající anglickému označení „lower secondary“.

Gymnázium. Výběrová škola pro studenty od 10. do 13. roku školní docházky (věk 16-19) odpovídající anglickému označení „upper secondary“.

Víceleté gymnázium. Výběrová škola pro nadané studenty od 6. do 13. roku školní docházky (věk 12-19) založená na klasickém pojetí zavedeném v našich končinách v 19.st. V současné době se rozhoduje o zrušení této formy studia.

Kč. Koruna (Crown) – česká měna. V prosinci 2000 přibližně $1 ~ 38 Kč.

Stupně hodnocení. V ČR se používají známky v podobě číselné řady od 1 do 5. 1 je nejlepší, 5 je nedostatečná.Zkratky

Zkratky použité pro označení původu citátů ve studii.


© 2001 IT UK PedF