logo.gif - 5,84 K
Kód případové studie:

CZ 002Projekt REGION

Euroškola Česká Lípa


English version Popis případu Místní souvislosti Vnější souvislosti Tématická analýza PřílohyPopis případu

Pozadí

Euroškola Česká Lípa (http://www.eso-cl.cz/) je soukromá střední obchodně ekonomická škola patřící do mezinárodní sítě "Euroškol" s centrem v Německu (ESO - Euro Schulen Organisation). Kromě odborných, tj. hlavně na ekonomiku zaměřených předmětů, klade důraz též na výuku jazyků a komunikačních technik. Aktivitou zkoumanou v tomto případě je projekt, který běží již dva roky a má úzkou vazbu na okolí školy. Jeho název je Region a jeho náplní je příprava WWW stránek těch obcí celého okresu Česká Lípa, které si jejich realizaci nejsou schopny zajistit jinak.

uvstr.jpg
Hlavní stránka WWW serveru školy

Okres Česká Lípa je největším okresem Libereckého kraje, který leží v severní části České republiky. Svou severní hranicí sousedí se Spolkovou republikou Německo. Věkové složení charakterizuje okres Česká Lípa jako jeden z nejmladších v republice (průměrný věk 35,6 let). Z hlediska správního je okres rozdělen do 60 obcí, z nichž 11 má statut města. Z hospodářského hlediska má okres charakter průmyslově zemědělský. V průmyslu pracuje téměř polovina ekonomicky aktivních obyvatel. Na jeho území je zastoupena řada oborů s dlouholetou tradicí. Mezi nejvýznamnější patří sklářství, strojírenství, dále průmysl dřevozpracující a potravinářský. Nezaměstnanost v oblasti je podprůměrná. Okres Česká Lípa je členem evropského regionálního sdružení Euroregion Nisa. V rámci tohoto společenství je vyvíjena oboustranná česko-sasská spolupráce, která napomáhá začleňování našeho státu do Evropské unie.

Euroškola hraje v okrese díky svým mezinárodním kontaktům a nabídce atraktivních studijních oborů významnou roli. Kontakt s okresním úřadem posiluje navíc to, že škola pořádá zvláštní rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Euroškola patří k propagátorům využití ICT a byla jednou z prvních škol okresu připojených do internetu. Snaží se být ostatním školám vzorem i v metodice práce s technologiemi ve výuce. A tak je projekt Region logickým vyústěním všech aktivit, místní situace a lokality, v níž se škola nalézá.


Základní popis případu

ICT jsou do práce Euroškoly Česká Lípa integrovány již od jejího založení v roce 1992. Používají se v různých předmětech, a to buď jako výuková pomůcka v podobě internetu, videa, encyklopedií či specializovaných výukových programů nebo jako nástroj, který je nedílnou součástí výuky. Do té druhé kategorie patří všechny předměty zaměřené na obchod a kancelářskou praxi. Bez počítačů si dnes žádnou z těchto činností nelze představit. Studenti Euroškoly si své schopnosti z těchto oborů ověřují již několik let též prostřednictvím vedení tzv. "fiktivních firem". Tyto firmy provádějí všechny obchodní činnosti s veškerou dokumentací a účetnictvím stejně jako firmy skutečné, jen zboží a peníze nejsou skutečné. Podobné firmy provozuje celá řada ekonomických škol, a tak není problém, aby své fiktivní obchody realizovaly mezi sebou. Již v roce 1996 Euroškola Česká Lípa úspěšně reprezentovala ČR na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Amsterodamu. Prezentace některých fiktivních firem školy je možno najít na školním Webu.

K výukovým účelům i k samostatné práci studentů jsou ve škole k dispozici tři specializované počítačové učebny. Dalšími počítači je vybavena i učebna využívaná pro práci na fiktivních firmách. Všechny počítače jsou zapojeny do lokální sítě, většina má i přístup do internetu. Výpočetní technika se jako povinná učí v prvních třech ročnících celkem čtyřletého studia. Studenti si v těchto hodinách prohlubují své schopnosti ovládání počítače v prostředí Windows i znalosti textových či grafických editorů a tabulkových procesorů. Práce s internetem je nedílnou součástí téměř všech na počítačích prováděných aktivit na celé škole.

ffirma.jpg
Hotel Radost - jedna z fiktivních firem školy

Učitelem výpočetní techniky, správcem sítě a technickým koordinátorem školy je člověk, který má vynikající odborné předpoklady a značné zkušenosti s inovativním způsobem uplatnění ICT ve výuce. Kromě výpočetní techniky učí též zeměpis. Právě on je iniciátorem a hlavním realizátorem projektu Region. Nápad je to do značné míry originální, i když ideově byl jistě inspirován zkušenostmi, která má jeho autor z několika předchozích projektů a školení, jichž se zúčastnil. U zrodu projektu Region byla potřeba najít vhodnou doplňkovou náplň pro výuku výpočetní techniky ve třetím ročníku studia.

Úroveň studentů třetího ročníku je již natolik vysoká, že dovoluje výuku zaměřit na vlastní tvůrčí využití počítačů. Dnes pravděpodobně nejaktuálnějším tématem tento záměr splňujícím je tvorba WWW stránek. Je přirozeně třeba, aby studenti kromě teorie dokázali nabyté schopnosti uplatnit i v praxi. Bývá proto zvykem, že studenti učící se tvořit WWW stránky, dělají jako závěrečnou práci nějakou praktickou aplikaci. Témata bývají různá, většinou bez naděje na skutečné uplatnění a velký zájem veřejnosti o výsledek. Projekt Region se od této praxe v mnoha směrech odlišuje. Příprava WWW prezentací obcí celého okresu je nejen skutečným praktickým uplatněním práce studentů, znamená navíc propojení výuky výpočetní techniky s výukou zeměpisu a, jak uvidíme později, i s jinými předměty, např. dějepisem, češtinou, občanskou výchovou, němčinou a angličtinou. Je značným přínosem pro zvýšení znalostí studentů o jejich domovském kraji. Velmi významným aspektem je posílení kontaktu školy s vnějším prostředím.

Projekt Region byl inspirován neexistencí WWW stránek především malých obcí okresu. Není snadné se o nich něco dozvědět na větší vzdálenost bez přímé návštěvy. Studenti jsou proto nuceni hledat většinu zdrojových materiálů mimo školu. Podstatnou součástí projektu je tudíž jejich spolupráce se zástupci různých místních organizací - s osobami pracujícími na obecních úřadech, v muzeích, knihovnách, archivech apod.

Je možno jednoznačně konstatovat, že projekt Region teoreticky splňuje mnohé požadavky na aktivity ideálním způsobem využívající moderní pokrokové metody práce s ICT ve výuce.

region.jpg
Úvodní stránka projektu Region se seznamem zpracovaných obcí


Analýza

Místní souvislosti případu

Škola

Studium na Euroškole je postaveno na třech prioritách: intenzivní jazykové výuce, komunikačních technikách a odborných předmětech. Náplň studia pružně reaguje na potřeby praktického života, vývoj trhu práce a schopnosti studentů. Odborné zaměření připravuje studenty pro uplatnění v různých oblastech podnikové a podnikatelské sféry i pro studium na vysokých školách.

Euroškola usiluje o dosažení vysoké kvality výuky, což je podmíněno i oboustranně aktivním přístupem učitele a studenta. Vede studenty k větší odpovědnosti za své vlastní studium a k samostatné práci. Ředitelka zastává názor, že právě schopnost pracovat s počítači a znalost cizích jazyků patří v současné době k nejdůležitějším kompetencím potřebným pro život. Vedení školy se snaží teoretickou výuku v co největší míře doplnit praxí. Projekt Region všechny tyto trendy vhodným způsobem doplňuje a je kladně přijímán celou školou i okolím.

Školní prostředí

Euroškola patří k menším školám s velmi dobrou a přátelskou atmosférou. Výuka je vedena v poměrně liberálním duchu. Přesvědčili jsme se o tom při všech našich návštěvách. Důkazem je i obsah WWW stránek školy, kde lze nalézt různé pozvánky či popis celé řady zajímavých akcí. Ve většině z nich hraje jednu z hlavních rolí učitel, který je autorem projektu Region. Studenti jezdí na poznávací zájezdy s předem zadanými úkoly, co mají o navštívených místech zjistit, pořádají výlety do hor a na vodu. Výuku si zpestřují různými praktickými úkoly či experimenty prováděnými přímo v terénu.

Aktivit školy přispívajících k utváření vhodné pracovní atmosféry a pocitu sounáležitosti žáků se školou je hodně. Nemá smysl je zde všechny popisovat.

ucff.jpg
Práce studentů na fiktivních firmách

ICT ve škole

Funkce koordinátora technologií na plný úvazek na škole neexistuje. Tuto funkci zastává pouze neformálně učitel výpočetní techniky. Zvláštní úvazek pro tuto funkci v našich tabulkách přípustných zaměstnání dosud není, a tak je možno ji zohlednit pouze zvýšením nenárokové složky mzdy. Koordinátor je schopen průběžně odstraňovat pouze menší softwarové závady a drobnější technické nedostatky, ostatní obstarává smluvně místní počítačová firma. Určité problémy působí to, že koordinátor není ve škole přítomen po všechny dny v týdnu, a tak musí někdy řešení akutních problémů počkat i několik dnů. Vedení školy si uvědomuje, že tento stav není vyhovující, ale domnívá se, že koordinátor technologií na plný úvazek by nebyl dostatečně využit.

Celkový počet pro výuku určených počítačů na škole je 46. Umístěny jsou, jak již bylo řečeno, ve třech specializovaných učebnách i jinde. Počet studentů je 190. To znamená, že průměrný počet studentů na jeden výukový počítač na škole jen nepatrně převyšuje 4, což je stav velmi slušný. Počítače mohou využívat všichni studenti. Všechny počítače jsou zapojené v lokální síti a většina z nich je navíc i multimediálně vybavena. K E-mailu a WWW je přístup z 36 počítačů, tedy vlastně ze všech kromě 10, jež jsou umístěny v učebně určené pro výuku psaní na klávesnici, kde se provádí výhradně zpracování textu. Další počítače jsou rozmístěny i v kabinetech školy a několik jich je i v jiných odborných učebnách. Pro výukové účely jsou dostupná tato periferní zařízeni: laserová tiskárna, digitální fotoaparát, barevná tiskárna, zařízení pro zápis na CD-ROM, video, skener.

Tři specializované počítačové učebny školy jsou vybaveny počítači PC. Učebna určená pro výuku psaní 10 ks 486DX66, učebna pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů (účetnictví apod.) 16 ks P133 a učebna výpočetní techniky 16 ks Pentium II. Všechny počítače pracují s OS Windows 98 nebo 95 v prostředí lokální sítě Novell 5.0. K dispozici je standardní softwarové vybavení založené na programech Microsoft Office, grafický editor Corel 8, Lotus Smartsuite, systém vedení školní administrativy Bakaláři, účetní a finanční programy, procvičovací programy, výukové programy, různé CD-ROM encyklopedie, programy pro přípravu prezentací, autorský systém Authorware, zábavné hry ad. Použitelné výukové programy jsou k dispozici pro český jazyk, cizí jazyky, umění a dějepis.

ucek.jpg
Počítačová učebna (P133) používaná hlavně pro ekonomicky zaměřené předměty

Odborná učebna fiktivních firem je vybavena čtyřmi počítači Pentium II s laserovou tiskárnou, dvěma psacími stroji a jednou kopírkou. Pro výuku cizích jazyků jsou v Euroškole k dispozici dvě specializované učebny vybavené magnetofony, televizory s videopřehrávači a zpětným projektorem. Jeden počítač je, díky požadavku učitelky češtiny, umístěn v učebně českého jazyka. Češtinářka patří k učitelům, kteří se snaží využívat technologie v co největší míře. Důkazem jsou i následující citáty: "Často i během výuky pověřím některého žáka, aby pro ostatní na Internetu nebo na CD našel požadované informace a ty pak přednesl ještě v hodině. Dávám však i dlouhodobější úkoly." "Nevýhoda práce vypracované pomocí informací z Internetu je, že jako učitel se musím na WWW stránky ze kterých žák čerpal podívat a zhodnotit kolik vlastní práce žák úkolu věnoval." [OT]

Současný stav vybavenosti školy technologiemi se zdá být poměrně vyhovující. Škola má však rozhodně v úmyslu v nejbližší době posílit připojení k internetu a to prostřednictvím radiového spojení. Dlouhodobé plány rozvoje ICT neexistují. Většina učitelů školy je přesto přesvědčena, že je vedení schopno i v budoucnosti v oblasti ICT zajistit přiměřený rozvoj.

Podpora práce s ICT ve škole

Počítačové učebny jsou mimo výuku k dispozici všem současným i minulým žákům školy i v odpoledních hodinách do 19 hod. Celá řada z nich tuto možnost také využívá. Pokud jsme měli možnost je při samostatné práci sledovat, musíme konstatovat, že jen malá část z nich využívá ve svém volném čase školní počítače pro práci do školy. Tato skutečnost je obecným problémem našeho školství. Je částečně způsobena nízkou schopností většiny našich učitelů pracovat s technologiemi. Dokonce i ti učitelé, kteří tuto schopnost mají, ne vždy počítají s využitím počítačů pro plnění studentům zadaných úkolů, a to i v případě, že jsou na škole v dostatečné míře k dispozici. Příčinou tohoto stavu je hlavně nízká metodická podpora využívání ICT v neinformatických předmětech a v osnovách.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že se vedení Euroškoly Česká Lípa snaží pro výuku najít vyučující, kteří jsou plně odborně i pedagogicky způsobilí. Soustředí se i na další profesní růst všech pedagogů. Z tohoto důvodu jsou vyučující pravidelně zařazováni do vzdělávání, popř. seminářů a nebo navštěvují alespoň odborné přednášky. Vzdělávání učitelů v oblasti ICT škola realizuje svépomocí. To znamená, že školení učitelů vede osobně koordinátor technologií. V minulém roce absolvovali všichni učitelé kurz MS Office a Internetu. Nyní je připravován celoškolní kurz ovládání programu Bakaláři, který budou všichni používat k vedení povinné školní administrativy.

Technický koordinátor se pravidelně zúčastňuje školení pro správce sítě, které pořádá jedna z místních firem. Sám si průběžně zvyšuje kvalifikaci v doktorandském studiu Karlovy univerzity Pedagogické fakulty i účastí v různých mezinárodních evropských projektech jako TEMPUS nebo SOCRATES a dalších. Je též pravidelným návštěvníkem každoročně se opakujícího semináře POŠKOLE, který je věnován právě využití technologií ve vzdělávání.

Všichni učitelé školy mají přístup k počítačům, mají vlastní E-mailovou adresu a, pokud chtějí, mohou mít i své WWW stránky. "Nyní mám k dispozici i prostor pro vlastní Web stránku, ta ale ještě není hotová." [OT]

Učitelé, kteří potřebují pomoci při práci s počítači, se, pokud to jde, obracejí na technického koordinátora. Tento stav sice, díky občasné nepřítomnosti koordinátora, není ideální, ale dá se říci, že je zavedený a do značné míry funkční. Jako všude i zde se v případě potřeby vždy najde dostatečně znalý student schopný učiteli poradit, dostane-li se do úzkých.

police.jpg
Úvodní stránka prezentace obce Horní Police


Vnější souvislosti případu

Státní politika

V ČR je právě zaváděna tzv. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (http://e-gram.cz/koncepce.asp), která byla vládou přijata na jaře roku 2000. Cíle jsou poměrně přesně specifikovány. Nejpozději do roku 2003 nesmí z žádné naší základní či střední školy odejít absolvent, který by nebyl schopen na příslušné úrovni pracovat s počítači. První aktivity související s tímto vládním plánem se mají uskutečnit již v tomto roce. Každá škola v ČR by měla být jednotným způsobem připojena do internetu a v závislosti na písemně vypracovaném plánu na využití technologií vybavena příslušnou technikou, nejčastěji počítačovou učebnou, v rozsahu, jež dovolí rozpočet. Celá Koncepce počítá s investicemi přes 7 miliard Kč v příštích pěti letech. Součástí tohoto plánu je i školení učitelů. Předpokládá se, že na základní úroveň ověřenou testem ECDL (European Computer Driving Licence) se dostane až 75% všech učitelů. Zajímavým rysem tohoto záměru je jeho motivační složka, podle níž každá škola dostane za každého učitele, který úspěšně vykoná závěrečný test, určitou částku použitelnou na další školení či jinak. V krátké době by mělo být na všech školách zřízeno nové tabulkové místo koordinátora technologií.

S naší Koncepcí státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) jsou však spojeny i některé závažné problémy. Existuje značná kritika zvoleného centralizovaného řešení s generálním dodavatelem všech zařízení, které není v souladu se současně prováděnou decentralizací státní správy. Školy i média kritizují systém získávání veškerého zařízení formou služeb s tím, že po ukončení smlouvy bude vše patřit dodavateli. A tak má plán bohužel již nyní určité zpoždění. Mnoho ředitelů škol za této nevyjasněné situace váhá investovat do ICT peníze, které jsou potřeba jinde. Všichni s napětím očekáváme vyjasnění situace po uzavření výběrového řízení na generálního dodavatele v blízké budoucnosti (červen 2001).

Čím že může realizace SIPVZ přispět ke zlepšení současné situace na Euroškole v České Lípě? V první řadě může pomoci realizovat připojení do internetu s dostatečnou kapacitou. Určitě škola uvítá i zavedení tabulkového místa technického koordinátora. Za velmi užitečné lze jistě považovat i to, že bude škola nucena, bude-li chtít získat prostřednictvím SIPVZ nějaká další zařízení, vypracovat jasně formulovaný plán na využití všeho, co dostane. Plnění tohoto plánu pak bude možno kontrolovat.

Námi zkoumaný projekt Region má úzký vztah i k jinému právě realizovanému úkolu státní politiky. Jedná se o decentralizaci státní správy. Mnoho různých řídících funkcí přechází z centrálních orgánů na nově zřízené kraje. To se týká i školství. Zároveň vzrůstá význam místních úřadů a dá se očekávat, že jednotlivé obce mnohem více ocení význam propagace, kterou díky projektu získají.

Současná reorganizace bohužel způsobuje i to, že na místní úrovni není nikdo, kdo by koordinoval výukové aktivity škol podobné projektu Region. Snad tuto situaci pomohou vyřešit ministerstvem školství právě zřizovaná krajská pedagogická centra, která budou mít na starosti též postgraduální vzdělávání učitelů.Tématická analýza případu

Osnovy, cíle a hodnocení

Projekt Region je realizován v předmětu výpočetní technika v jedné třídě třetího ročníku školy. Jedná se tedy o studenty 17-18 let staré. Třída je pro výuku rozdělena na dvě poloviny. Časová dotace předmětu je dvě hodiny týdně. Jeho osnovy jsou dostatečně pružné, aby se do nich práce na projektu dala zařadit. Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky. Každý student má na starosti jednu obec, kterou zpracovává. První část obcí okresu zpracovávali studenti Euroškoly již v minulém školním roce. Tito studenti jsou nyní ve čtvrtém ročníku. Většina z nich své stránky ve volném čase nadále aktualizuje. V tomto školním roce zpracovávají studenti třetího ročníku další obce, které dosud WWW stránky neměly. "Letos se podaří dokončit asi 45 obcí ze 60, přičemž 5 již má WWW stránky vedené profesionály. Zbylých 10 bych chtěl realizovat příští rok spolu s dotažením jazykových mutací u všech stránek. Tím bych chtěl, aby projekt skončil." [T]

Zadáním je vypracovat WWW prezentace obcí obsahující všechny veřejné materiály, jež jsou povinně k dispozici na místních úřadech. Sem patří všechny vyhlášky, zápisy z jednání místního zastupitelstva apod. Dále by prezentace měly obsahovat mapy okolí obce, možnosti spojení, ubytování, historii, popis místních a okolních zajímavostí včetně fotografií, přehled kulturních akcí a další informace podle uvážení autorů.

ralsko.jpg
Ukázka vyhlášky ze stránek obce Ralsko

Obsah prezentací naznačuje, jakým způsobem je práce studentů provázána s jinými předměty. Mapy a činnost místních úřadů souvisí s tím, co se učí v zeměpisu, vyhlášky patří do občanské výchovy, historie obce má nepochybně souvislost s dějepisem, úroveň pravopisu a stylistiky je dána tím, co se studenti naučí v hodinách češtiny. Od paní učitelky češtiny jsme se dozvěděli ještě další zajímavé souvislosti: "Tento projekt se setkává vlastně i s mou výukou, protože já mám i jednu z maturitních otázek o severočeských autorech a tam se ten místopis hodí." [OT] Cizí jazyky se v projektu uplatní až v další fázi, kdy budou již hotové stránky převáděny též do němčiny a angličtiny.

Studenti jsou za práci na projektu hodnoceni především podle výsledků. Učitel studenty hodnotí v rámci delšího časového úseku. Projekt není jedinou náplní předmětu výpočetní technika, a tak jsou pro celkové hodnocení každého studenta k dispozici ještě i další výsledky. Schopnost práce s technologiemi není zdaleka jediným faktorem pro hodnocení. Hlavním kritériem je obsah stránek, zájem o věc a snaha. Při práci na projektu nemají studenti stejné podmínky, (různě velké obce, různá ochota úřadů a dalších institucí ke spolupráci, různé zkušenosti s tvorbou WWW stránek, apod.). Učitel musí mít velmi dobrý přehled o tom, jaké problémy studenty během práce provázely a musí je zohlednit při hodnocení. Je zřejmé, že informační obsah stránek vytvořených studentem, který se během práce potýkal s nezájmem ze strany obecního úřadu a nepodařilo se mu tudíž získat dostatek materiálů, bude chudší. "Hodnocení práce na projektu je vždy subjektivní a nepřesné …" [T]

Studenti často spolupracují a hodnotí svou práci navzájem. Ostatní učitelé a vedení školy hodnotí projekt jako velmi přínosný.

Práce učitelů a výsledky

Projekt Region je možno chápat jako závěrečnou práci studentů v předmětu výpočetní technika. Je zařazen teprve v okamžiků, kdy studenti mají mít již všechny potřebné znalosti k jeho úspěšnému dokončení. Jedná se hlavně o znalost textových a grafických editorů, ovládání digitálního fotoaparátu a skeneru, schopnost orientovat se v prostředí internetu a zvládnutí základů jazyka HTML. Tyto schopnosti si studenti osvojují převážně klasickou instruktivní formou prostřednictvím frontální výuky, drilováním a testováním dosažených znalostí. Práce během projektu však vypadá docela jinak. "Při práci na projektu se nedá využívat frontální výuka. Narozdíl od ostatních převážně drilových předmětů je nutné využít konzultací, průběžných kontrol a rad - žáci si zvykají na úplně odlišný styl práce. Znamená to bohužel více práce pro obě strany." [T]

Projekt začíná tím, že každý student dostane jednu obec ke zpracování. Obce jsou přidělovány učitelem s přihlédnutím k bydlišti a zájmu studenta. Při práci na projektu v počítačové učebně učitel průběžně konzultuje postup s každým studentem, který potřebuje pomoc. Je-li učitel zaneprázdněn, obracejí se studenti s prosbou o pomoc na své spolužáky.

Realizace projektu ovlivňuje významným způsobem vztahy mezi učitelem a studenty. Dlouhodobější samostatná práce studentů je možná pouze za předpokladu postupně vybudované důvěry a dobrých vztahů všech zúčastněných. Pro učitele to znamená více důvěry v kázeň studentů (půjčuje klíče od místnosti, kde je skener apod.) a naopak studenti musí mít větší zodpovědnost za své jednání a výsledky. Dané důvěry si v naprosté většině případů váží a nechtějí ji zneužít.

Projekt nutí studenty zcela samostatně pracovat mimo výuku i mimo školu. Fenomén "externí práce" je vzhledem k běžné praxi na našich školách značně ojedinělý. Klade na všechny zúčastněné zvláštní nároky. Studenty je nutno, mají-li svůj obecní úřad navštívit v úředních hodinách, uvolňovat z výuky. Toto zvyšuje riziko zneužití. Učitel proto musí provádět průběžnou kontrolu, nejlépe sledováním postupu prací. Je velmi vhodné, aby byl často přítomen v počítačové učebně i při samostatné práci studentů a umožnil jim konzultovat zvolená řešení.

Pokud má student problém při získávání požadovaných informací na obecním úřadu, snaží se mu učitel pomoci radou jak dál postupovat nebo i přímluvou na patřičných místech. Role učitele jsou různé podle situace - organizátor, instruktor, pomocník, rádce, jednatel, koordinátor, garant a hodnotitel. Výsledky jsou hmatatelné (viditelné na Webu) a mají zřetelně kladný vliv na potřebné kompetence pro další život studentů.

ucvt.jpg
Studenti s učitelem v učebně výpočetní techniky při práci na projektu

Práce studentů a jejich výsledky

Jak již bylo řečeno, je práce na projektu v mnoha směrech odlišná od běžné výuky. Je třeba, aby studenti s přidělenou obcí navázali těsný kontakt. Aby jejímu starostovi, úředníkům i občanům jasně vysvětlili, k čemu projekt slouží a jaký prospěch z něj může obec mít. Velmi rozumné je, kromě obecního úřadu, hledat vhodné doplňkové informace i v muzeích, knihovnách a např. i u místních kronikářů, pamětníků apod. Takto získané materiály pak studenti ve škole hodnotí, třídí na důležité a nevýznamné, zpracovávají a upravují do podoby WWW stránek. "Člověk má při této práci větší odpovědnost a musí se naučit komunikovat s lidmi." "Líbí se mi, že si můžu zvolit postup, který mi vyhovuje." [S]

Studenti sami většinou hodnotí projekt velmi kladně. "Líbí se mi, že člověk může dát dohromady nějaký ucelený celek a vidí výsledek." [S] Pozitivní vliv lze prokázat též ve vztahu studentů k učiteli. "V tomto projektu nám učitel více pomáhá a také se snaží více vyhovět našim přáním." [S]

Spolupráce studentů mezi sebou je podobná jako v jiných předmětech. Domnívají se, že projekt jejich vzájemné vztahy příliš neovlivňuje. Ten, kdo počítačům rozumí, dostává se v hodinách výpočetní techniky častěji do role vyhledávaného poradce, ale jeho vztah ke spolužákům se údajně nemění.

Vedení školy uvádí, že postavení studentů ve škole se v souvislosti s projektem nijak nezměnilo, předpokládá však, že má vliv na zvýšení jejich sebevědomí. "Nejspíš jim účast dodala sebevědomí, ale výhody z ní neměli." [SP]

bezdez.jpg
Kapitola Historie z prezentace věnované obci Bezděz

Přesto určité negativní dopady účasti studentů v projektu existují. Volnost, kterou studenti mají, dává některým z nich možnost práci odbýt. Několik málo z nich se pokusilo odevzdat práci nedokončenou, existuje dokonce podezření, že určitou část práce vypracoval jeden student za jiného. Několik studentů nebylo schopno dopracovat práci do požadovaného stavu, i přesto, že se snažili. U nich existuje riziko sníženého sebehodnocení.

Většina studentů Euroškoly (4 z 5 dotazovaných) má počítač doma. Všichni, kdo vlastní počítač, mají nebo v blízké době plánují připojení do internetu. Někteří rodiče studentů používají počítač i s internetem doma nebo v práci. Jsou rádi a oceňují, že škola připravuje jejich dítě k praktickému využívání ICT.

Specifikace a způsob využití ICT

Díky aplikaci lokální sítě Novell má každý student své konto, elektronickou poštu a vlastní adresář, jednak pro práci ale i pro umístění WWW stránek své obce. Při práci na projektu se studenti pohybují v prostředí OS Windows a k dispozici mají všechny programy balíku MS Office 2000. WWW stránky naprostá většina z nich tvoří pomocí editoru FrontPage 2000.

Tento HTML editor velice usnadňuje tvorbu aplikací pro Web. V mnoha případech dovoluje vytvořit s pomocí předdefinovaných šablon běžné WWW stránky bez znalosti jazyka HTML. Je třeba přiznat, že někteří studenti se na úroveň editace přímo zdrojového kódu v jazyce HTML, což editor též umožňuje, nedostali. Jen tato schopnost však umožňuje realizovat opravdu vše, co by mohl náročný autor na svých stránkách chtít mít. Mezi studenty pracujícími na projektu je snad jen jeden, který zvládá tvorbu WWW stránek na takové úrovni, že je schopen aplikovat a tvořit i jednoduché skripty v jazyce Java. Několik studentů ovládá základy jazyka HTML. Tito studenti se často stávají poradci ostatních.

Pro doplnění stránek o fotografie je využíván starší digitální fotoaparát Apple. Studenti si ho půjčují a při svých návštěvách obcí pořizují snímky zajímavých míst. K úpravám fotografií je používán grafický editor Corel PhotoPaint 9.

Za poněkud problematickou lze považovat tu skutečnost, že studenti editují všechny soubory přímo v adresáři WWW serveru. To znamená, že případné chyby vidí rovnou všichni návštěvníci stránek projektu Region na serveru školy.

Problémy a jejich řešení

Asi největší problémy byly z počátku technické. Nastavení školního WWW serveru nevyhovovalo. Ještě před zahájením projektu musel být přenastaven. Dalším technickým problémem, který ještě nebyl zcela překonán, je nízká prostupnost sítě (pomalé připojení na Internet). Určitým problémem je prosazení koupě určitého nadstandardního vybavení potřebného pro zkvalitnění výsledků práce studentů. Jedná se například o kvalitní digitální fotoaparát nebo o zařízení na tvorbu a zpracování digitálního videa. Z důvodu finanční náročnosti je koupě tohoto vybavení vedením školy stále zvažována.

Jistým problémem byla neochota několika obecních úřadů poskytovat studentům potřebné materiály jako vyhlášky apod. "Některé informace mi prostě nedali. Měla jsem s tím více práce. Musela jsem informace obcházet jinde." [S] V těchto případech se do jednání zapojoval učitel a většinou se podařilo problém vyřešit. Přesto je třeba konstatovat, že v současné době nemají všechny stránky obcí vytvořené v rámci projektu Region stejnou kvalitu. Pravděpodobně bude třeba některé z nich ještě zdokonalovat.

Neochota některých starostů se studenty spolupracovat byla až zarážející. Důkazem byla i malá účast na pracovní schůzce se zástupci obecních úřadů, která se ve škole uskutečnila za účelem koordinace dalších prací na projektu. Ze čtyřiceti obeslaných obcí se dostavili zástupci jen asi deseti. I tak byla schůzka velmi užitečná. Zdá se, že někteří starostové malých obcí ještě stále nemají jasno v tom, co to vlastně je internet. Někteří se pravděpodobně bojí, že za přípravu WWW stránek bude Euroškola chtít zaplatit. Je vidět, že chybí určitá vysvětlovací kampaň, která by pomohla tyto problémy v budoucnosti překonat. "Trochu mi vadí zdrženlivost starostů obcí. Zdá se, že našemu projektu moc nevěří nebo mají strach." [S]

starost.jpg
Pracovní schůzka se starosty ve škole

K problémům lze jistě počítat nezájem nadřízených orgánů i to, že rodiče o projektu vědí dost málo a do jeho chodu nejsou zapojeni.

Opakovatelnost případu

Základní fáze projektu Region, tj. příprava WWW stránek všech obcí okresu obsahujících všechny důležité údaje, bude ukončena v příštím školním roce. Nadále se budou provádět pouze nezbytné změny, úpravy a doplňky, jež však již nebudou vyžadovat tak velký objem prací. "Projekt by pokračovat měl, protože v regionu je stále spoustu změn a je nutné stránky stále aktualizovat." [OT]

Pokud se vše podaří podle plánu, měla by se práce na aktualizaci a údržbě stránek obcí přenést do značné míry do jiných předmětů. "Máme v plánu projekt rozšiřovat - více historie, překlady apod." [SP] Pak se dá očekávat, že učitel výpočetní techniky přijde zase s nějakým úplně novým originálním nápadem, který jistě bude opět hoden následování.

Přenositelnost případu

Pro realizaci podobných projektů je již dostatečně vybavena celá řada českých škol. Tam, kde zatím potřebné vybavení není, dá se očekávat, že díky SIPVZ bude v nejbližší době. Výuka informatiky nebo výpočetní techniky je na všech středních školách povinná. Dá se tedy předpokládat, že se do podobné situace, v níž se hledá vhodná a smysluplná náplň pro práci studentů s ICT, dostává nebo dostane celá řada škol.

Projekty podobné Regionu vyžadují poměrně skromné vybavení. Je třeba mít přístup na nějaký WWW server a k dispozici vhodný HTML editor včetně pomocných programů, jako např. editor grafický. Je přitom možno pracovat i se zcela jiným softwarovým vybavením, než jaké bylo využito zde. Náš učitel se sice na tento projekt musel zvlášť připravovat (FrontPage, správa WWW serveru), přesto se však domnívá, že pro většinu učitelů informatiky není žádné mimořádné školení pro zavedení podobného projektu zapotřebí. Záleží na znalostech učitele a schopnosti se učit. Kromě znalosti ICT je zapotřebí, aby učitel byl schopen vést a koordinovat práci na projektu.

Vedení Euroškoly má snahu v rámci spolupráce, kterou má se svými partnery v zahraničí, rozšířit projekt Region i za hranice naší republiky. Byly dokonce již podniknuty i určité přípravné kroky. Úspěch závisí na tom, zda bude tento projekt oficiálně zahrnut mezi aktivity Evropské unie v rámci programu Socrates Comenius. "Snažíme se začít spolupracovat v tomto projektu se sesterskou školou v Německu." [SP]

Nesmíme však zapomínat, že bez podpory vedení a motivace na straně učitelů je větší rozšíření podobných projektů stále nemyslitelné. Chceme-li, aby se podobné aktivity staly na našich školách běžné, je třeba dát tomuto konstruktivnímu projektovému způsobu výuky též metodickou a systémovou podporu. Podobná práce totiž přináší učiteli nejen uspokojení, ale též značné množství práce navíc. Je tudíž nezbytné upravit osnovy a uvažovat o změně poměru počtu žáků na jednoho učitele. "Hlavně je potřeba změnit osnovy, které jsou pořád ještě v duchu tradiční - encyklopedické výuky." [OT]

Snad popis tohoto případu pomůže nalézt vhodnou náplň pro využití ICT a vyvarovat se vážných chyb co největšímu počtu následovníků.V Praze dne 15.5.2001
Bořivoj Brdička
František Vištein
Oddělení informační výchovy KTchV
Karlova univerzita Pedagogická fakulta
Praha
Přílohy


Video sekvence

Video sekvence sejmuté ve škole během pozorování případu. Vyberte si vhodnější rychlost podle způsobu vašeho připojení do internetu.
56 kb/s 256 kb/s a více
1. Okolí Euroškoly Česká Lípa video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
2. Studenti při práci na projektu Region video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
3. Kabinet výpočetní techniky video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K
4. Pracovní setkání se starosty ve škole video.jpg - 0,86 K video.jpg - 0,86 K


Slovníček pojmů

Základní škola (ZŠ). Standardní škola pro žáky od 1. do 9. roku školní docházky (věk 6-15).

První stupeň. První část studia na základní škole v ročnících 1-5 (věk 6-11) odpovídající anglickému označení „primary“.

Druhý stupeň. Druhá část studia na základní škole v ročnících 6-9 (věk 12-15) odpovídající anglickému označení „lower secondary“.

Gymnázium. Výběrová škola pro studenty od 10. do 13. roku školní docházky (věk 16-19) odpovídající anglickému označení „upper secondary“.

Odborná škola. Specializovaná střední škola pro studenty od 10. do 13. roku školní docházky (věk 16-19) odpovídající anglickému označení "upper secondary".

Kč. Koruna (Crown) – česká měna. V prosinci 2000 přibližně $1 ~ 38 Kč.

Stupně hodnocení. V ČR se používají známky v podobě číselné řady od 1 do 5. 1 je nejlepší, 5 je nedostatečná.Zkratky

Zkratky použité pro označení původu citátů ve studii.


© 2001 IT UK PedF