16.4 Žádost a smlouva o zřízení uživatelského konta pro přístup do školní sítě a do Internetu ve Spojené Střední Škole, Champlain Valley, Vermont, USA

Podmínky a pravidla

1) Práva. Používání sítě SSŠ je výsadou, nikoli nárokovatelným právem. Nesprávné používání sítě může vést ke zrušení této výsady. Co je a není správné používání sítě definují učitelé nebo správci školní sítě na základě ustanovení tohoto dokumentu, případně dalších nařízení vydaných vedením školy. Vedení SSŠ si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, pozastavit nebo omezit přístup žadatele k síti. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. SSŠ si též vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů prohlížet a kontrolovat uživatelská konta včetně elektronické pošty i souborů.
2) Dovolené využití. Používání konta musí být v souladu s výukovými a pracovními aktivitami SSŠ. Využívání různých vzdálených zdrojů a sítí jiných organizací musí být v souladu s pravidly a omezeními stanovenými těmito organizacemi. Přenášení jakýchkoli materiálů, které je v rozporu s platnými zákony a vyhláškami, je přísně zakázáno. Platí to například, ale ne pouze, pro materiály chráněné autorským zákonem nebo obchodním či státním tajemstvím, materiály neslušné a schopné vyvolat strach nebo odpor. Zakázány jsou samozřejmě veškeré aktivity, které jsou v rozporu se zákony. Dále je zakázáno jakékoli komerční využití sítě jmenovitě pro reklamu a ovlivňování politických názorů. Nesprávné využívání sítě bude oznámeno vedení školy případně orgánům činným v trestním řízení.
3) Etika. Každý by měl respektovat všeobecně uznávaná etická pravidla pro práci v síti. Patří k nim i tato:
- Dodržuj pravidla slušného chování stejně jako při jakémkoli jiném osobním styku s lidmi ve škole i mimo ni.
- Buď zdvořilý.
- Používej vhodný jazyk. Neklej, nepoužívej vulgární výrazy apod.
- Nepoužívej systém neuváženým a frivolním způsobem, nikoho neobtěžuj a dej pozor abys nikoho neurazil.
- Nezveřejňuj osobní informace jako např. domácí adresy, tel. čísla apod.
4) Zodpovědnost. SSŠ nepřebírá zodpovědnost za žádné ztráty ani poškození dat způsobené užíváním konta.
5) Bezpečnost. Žadatel se zavazuje, že se žádným způsobem nepokusí nedovoleným způsobem narušit bezpečnost ani výkonnost systému, že se nepokusí získat přístup k datům (dopisy, soubory, hesla) jiných osob. Tento zákaz platí naprosto stejně pro lokální počítačový systém SSŠ jako pro systémy jiných vzdálených organizací.

6) Placené služby. Bez zvláštního souhlasu učitele nesmí nikdo využívat jakýchkoli placených služeb přístupných prostřednictvím sítě (databáze, programy, nákup zboží). Každý, kdo toto ustanovení poruší, bude, kromě dalších sankcí, nucen zaplatit veškeré náklady s tímto spojené.

7) Platnost smlouvy. Celá tato žádost představuje úplnou smlouvu mezi zúčastněnými stranami, která nahrazuje jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody. SSŠ si vyhrazuje právo kdykoli podmínky a pravidla zde uvedená změnit. Platnost této smlouvy je dána zákony státu Vermont, federálními zákony USA a vnitřními předpisy SSŠ.

Závěrečná ustanovení

Žadatel.

Pečlivě jsem se seznámil se všemi podmínkami a pravidly uvedenými v první části tohoto dokumentu. Všem rozumím, souhlasím s nimi a budu se jimi při práci ve školní počítačové síti řídit. Jsem si vědom toho, že nedodržení těchto pravidel může mít za následek změnu případně i zrušení mých přístupových práv do sítě SSŠ, může vyvolat školní disciplinární řízení nebo dokonce v případě porušení platných zákonů i soudní řízení.

Jméno žadatele:			Podpis:			Datum:

Rodič nebo poručník (pouze u žadatelů mladších 18 let).

Jako rodič (poručník) žadatele jsem se též seznámil se všemi podmínkami a pravidly uvedenými v první části tohoto dokumentu. Beru na vědomí, že přístup do sítě SSŠ je určen pouze pro potřeby výuky a že jakékoli její jiné využívání je zakázáno. Uvědomuji si, že SSŠ nemůže zabránit tomu, aby se mezi obrovským množstvím informací dostupných prostřednictvím sítě Internet nevyskytovaly též kontroverzní materiály. Přesto souhlasím se zřízením uživatelského konta pro své dítě a zároveň se zavazuji, že budu jeho využívání sítě kontrolovat, pokud se bude uskutečňovat mimo území školy (např. z domova). Svým podpisem stvrzuji, že se všemi podmínkami a pravidly obsaženými v této smlouvě souhlasím.

Rodič (poručník):			Podpis:			Datum:

©BoBr 1995