PAU Cíle PAU

Kdo jsme?
Kontakt:
AGM, schránka PAU
Senovážné n.24, 116 47 Praha 1
tel: 02 24 102 246
e-mail: hana.kostalova@ecn.cz


Novinky
Cíle podrobně
Akce PAU
Oficiální dokumenty
Aktuální komentáře
Podpořte nás...
 
Doporučujeme!
C í l e   P A U

* Účinně napomáhat transformaci českého školství směrem k liberalizaci, humanizaci a demokratizaci vzdělávání
* Hledat a realizovat nové a netradiční přístupy
ve výchovné a vzdělávací činnosti
* Získávat pedagogickou i ostatní veřejnost k aktivní účasti na reformním hnutí
* Úzce spolupracovat s dalšími osobami, sdruženími a organizacemi obdobného zaměření
* Usilovat o zlepšování situace v dalším vzdělávání učitelů i v přípravě budoucích učitelů

K d o   j s m e ?

Jsme občanské sdružení s akreditací MŠMT (č.16/96) jako vzdělávací organizace (č.27513/98-26/1-111), založené v roce 1994. Spolupracujeme se školami, učitelskými fakultami v ČR, se ŠÚ, pedagogickými centry a středisky dalšího vzdělávání pedagogů, s Open Society Fund Praha a jejím programem PORYV, také s U.S.I.S. v Praze, s NEMES, s EFFE, s HZV Žilina a HZV ČR, s nadacemi a sdruženími příbuzného zaměření. Jsme spoluzakladateli Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). V současnosti máme skoro 500 členů, převážně učitelů, ale také rodičů, školských inspektorů i školských úředníků, dětských psychologů a vysokoškolských odborníků na oblasti našeho zájmu. Nejsme dosud trvale podporováni žádnou českou ani zahraniční nadací, firmou nebo jinou státní ani soukromou institucí.

N o v i n k y
© 1999 PAU