Katedra informačních technologií a technické výchovy (KITTV)

EN

Základní charakteristika:

Katedra informačních technologií a technické výchovy je vědeckopedagogické pracoviště orientované primárně do oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitální technologie v profesi učitele, ve vyučování a učení a do oblasti informačně technologické výchovy, resp. didaktiky informatiky a informačně technologické výchovy (Information and Communication Technology in Education, Educational Technology, Learning Technology). Dále se katedra orientuje na problematiku rozvoje digitální gramotnosti žáků a digitálních kompetencí učitelů, problematiku edukačních specifik a možností digitálních technologií jako významného faktoru multifunkčního pracovního prostředí žáků a učitelů, problematiku inovativních modelů podpory vyučování a učení s využitím edukačního potenciálu informačních a komunikačních technologií a implementace inovativních výukových metod založených na využívání digitálních technologiích.

Zaměření vědecké činnosti:

Katedra informačních technologií a technické výchovy je ve své vědecké činnosti zaměřena na problematiku zkoumání procesů a tendencí ve vzdělávání v kontextu rozvoje oblasti digitálních technologií a jejich vlivu na kurikulární i procesuální sféru vzdělávání v podmínkách informační společnosti, problematiku didaktiky informatiky, resp. informačně technologické výchovy a rozvoje digitálních kompetencí žáků, problematiku přípravy učitelů v oblasti digitálních technologií a rozvoje pedagogických kompetencí učitelů aplikovat tyto prostředky, problematiku využití digitálních technologií ve školách při výuce a učení, integrace informačně technologické výchovy do vzdělávání, podporu informačních, komunikačních, diagnostických a tvůrčích činností učitelů a žáků prostředky digitálních technologií a problematiku zkoumání elektronické podpory vzdělávání, resp. modelů vzdělávání s podporou virtuálních vzdělávacích systémů a prostředí. Výzkumné aktivity katedry se zaměřují především do následujících problémových oblastí:

Zaměření pedagogické činnosti:

Katedra informačních technologií a technické výchovy se ve své pedagogické činnosti orientuje do několika oblastí a forem vzdělávání. Hlavním pedagogickým zaměřením katedry je příprava studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Informační a komunikační technologie v prezenční i kombinované formě. Vedle základního pedagogického působení se jedná o pedagogické působení v rámci společného základu studia na fakultě, v rámci doktorského studijního programu Pedagogika a působení v rámci celoživotního vzdělávání. Především se jedná o následující oblasti a formy:

Bakalářské studijní obory

Magisterské studijní obory

Všeobecná a profesně zaměřená příprava

Celoživotní vzdělávání

Doktorský studijní program

Informační a metodická podpora