Bezpečnost práce

Poučení o bezpečnosti práce v učebnách KITTV PedF UK

 1. Před vstupem do učeben je každý posluchač povinen seznámit se s vyvěšenými Pravidly pro práci v PC učebnách KITTV i s jejich doplňky. Jejich dodržování je pro všechny posluchače závazné.
 2. Posluchači mají v době výuky přístup do učeben jen v doprovodu, resp. za přítomnosti učitele. V době samostatné práce studentů v učebnách zodpovídá za způsobené škody každý účastník.
 3. Posluchači nesmějí bez vědomí a souhlasu pracovníka katedry manipulovat s přístroji a zařízením učebny, především měnit jejich zapojení či nastavení.
 4. Škody, které vzniknou nesprávnou manipulací s přístroji a zařízením (při porušení pravidel), povedou k zahájení náhradového nebo kázeňského řízení.
 5. Je přísně zakázáno přemísťovat inventář v učebně i mimo ni bez souhlasu správce učebny.
 6. V učebnách, jakožto i v celé budově fakulty, platí zákaz kouření.
 7. Do učeben je zakázáno vnášet jídlo a nápoje ke konzumaci v učebnách.
 8. V učebnách platí zákaz používání mobilních telefonů.
 9. Posluchači zdravotně indisponovaní, u nichž by mohla práce s elektronickými systémy vést ke zhoršení jejich zdravotního stavu, na tuto okolnost předem učitele upozorní.
 10. Všechny používané přístroje jsou vybaveny dvojitou izolací dle platných státních norem,  takže je při obsluze předepsaným způsobem u nich vyloučena možnost úrazu elektrickým proudem. Připojovat jakékoli další přístroje bez pokynu či souhlasu vyučujícího je zakázáno.
 11. V případě vzniku požáru přístroje je nutno nejprve vypnout jeho síťový vypínač nebo hlavní vypínač učebny a použít hasicí přístroj umístěný v učebně nebo na chodbě. Tyto přístroje je možno bez obav použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím!
 12. Po ukončení výuky jsou posluchači povinni po sobě upravit pracoviště.
 13. Po ukončení denní práce v učebně je z bezpečnostních důvodů nutné:
  • uzavřít okna a žaluzie
  • vypnout všechny přístroje a celý obvod učebny hlavním vypínačem 
  • vypnout osvětlení a uzamknout učebnu.
 14. Seznámení se s tímto poučením potvrzuje před zahájením výuky každý posluchač svým podpisem.