Pravidla pro práci v učebnách

PRAVIDLA PRO PRÁCI v počítačových učebnách katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK

Obecná pravidla práce v počítačových učebnách KITTV

 1. Při práci v počítačových učebnách katedry informačních technologií a technické výchovy je nezbytné respektovat Vaším podpisem stvrzené přijetí podmínek práce v počítačové síti Pedagogické fakulty UK v Praze.
 2. Máte-li aktivováno konto na serveru NWIT, je nezbytné respektovat při práci v počítačových učebnách katedry informačních technologií a technické výchovy Vaším podpisem na registračním formuláři uživatele stvrzená "Pravidla provozu počítačové sítě KITTV“.
 3. S vybavením pracoviště je třeba zacházet šetrně, s vědomím, že slouží mnoha dalším studentům. Případné zjištěné závady ve vybavení pracoviště nebo funkci programů je třeba nahlásit vyučujícím či technikovi katedry.
 4. V počítačových učebnách není dovoleno konzumovat potraviny a nápoje. Nevhodné je též používání mobilních telefonů.
 5. O přestávkách mezi výukou se mohou v učebně zdržovat pouze ti studenti, kteří právě skončili výuku, nebo ji právě začínají. Ostatní studenti mohou využívat počítače dané učebny, je-li v ní režim tzv. studovny, resp. po dohodě s příslušným vyučujícím.
 6. Po skončení výuky je nutno pracoviště uvést do pořádku.

Přístup studentů do počítačových učeben v době mimo výuku

Všechny počítačové učebny jsou určeny primárně pro výuku a vědeckou činnost. Katedra ITTV nemá povinnost zpřístupňovat učebny pro provozování studovny. Zpřístupnění učeben pro studenty v době mimo výuku podporuje katedra ITTV z přesvědčení o nezbytnosti informační přípravy pro současné učitele.

 1. Pro práci studentů v době mimo výuku je k dispozici jako tzv. studovna jedna učebna (obvykle modrá), a to v době, kdy v ní neprobíhá výuka.
 2. Katedra ITTV si vyhrazuje právo dle potřeb výuky, vědecké práce nebo profylaxe a rozvoje sítě volné hodiny v učebně pozměnit či zrušit.
 3. V případě potřeby (náhlé organizační či technické změny) může tzv. studovnu zrušit každý pracovník katedry ITTV bez předchozího písemného upozornění.
 4. Ve zvláštních případech má každý pracovník katedry ITTV přednost v práci na libovolném pracovišti i ve volných hodinách.

Podmínky práce v počítačových učebnách v době mimo výuku

 1. V počítačových učebnách mohou v době mimo výuku pracovat pouze studenti Pedagogické fakulty UK v Praze.
 2. Umožnění práce v počítačových učebnách v době mimo výuku je vázáno na respektování "Obecných pravidel práce v počítačových učebnách" (viz výše).
 3. Při práci v počítačových učebnách v době mimo výuku je třeba pracovat tiše a nerušit ostatní studující.
 4. V počítačových učebnách je zakázáno používání mobilních telefonů.
 5. V počítačových učebnách je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje
 6. Studenti oborového studia katedry ITTV mají obecně v přístupu do počítačových učeben v době mimo výuku přednost.

Co je třeba zdůraznit či dodat

 1. Do počítačových učeben nelze vstupovat v době výuky. Do učeben nelze vstupovat bez povolení vyučujícího ani o běžných přestávkách (viz výše).
 2. Má-li učebna zavřené dveře, potom v ní pravděpodobně probíhá výuka, a není tudíž určena pro práci v době mimo výuku jako tzv. studovna. Je velmi nevhodné klepat na zavřenou učebnu a zjišťovat, zda se v ní učí.
 3. Je striktně zakázáno nelegální poskytování (sdílení, upload) jakéhokoli komerčního obsahu (hudby, videa, programů apod.).
 4. V počítačových učebnách není dovoleno hrát počítačové hry (nejedná-li se o součást výuky).
 5. V počítačové učebně smí bez přítomnosti učitele pracovat na jednom počítačovém pracovišti maximálně dvě osoby.
 6. Přenášení židlí nebo techniky mezi pracovišti je zakázáno.
 7. Počítač na pracovišti učitele není určen pro samostatnou práci studentů v době mimo výuku, resp. pro práci bez doložitelného pokynu či povolení učitele.
 8. Pracoviště na chodbě katedry lze využívat za stejných podmínek.

Hrubé porušení shora uvedených pravidel a zásad může mít za následek mimo jiné též znemožnění práce v počítačových učebnách katedry ITTV v době mimo výuku.

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel a zásad.

 1. října 2007

doc. PhDr.Vladimír Rambousek, CSc.\ vedoucí katedry ITTV