Pravidla pro práci v síti

Pravidla provozu počítačové sítě katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK

1. Základní ustanovení

 1. Počítačová síť Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen KITTV) je součástí počítačové sítě Pedagogické fakulty UK.
 2. Pod pojmem počítačová síť se rozumí soubor všech technických a programových prostředků výpočetní techniky inventárně příslušných KITTV.
 3. Pravidla provozu počítačové sítě KITTV PedF UK v Praze vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky KITTV. Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele počítačové sítě a jsou platná pro lokální počítačovou síť KITTV. Každý uživatel sítě musí zároveň plně respektovat pravidla počítačové sítě PedF UK.
 4. Termínem správce počítačové sítě (dále jen správce) se rozumí formálně ustanovená osoba zodpovědná za provoz sítě. Tuto osobu ustavuje vedoucí katedry.
 5. Pro každé zařízení v počítačové síti určuje vedoucí katedry osobu zodpovědnou za provoz tohoto zařízení – správce zařízení.

2. Přístup do sítě a identita

 1. Počítačovou síť mohou využívat pouze oprávnění uživatelé. Oprávněnými uživateli jsou uživatelé určení vedoucím katedry, kteří byli prokazatelně seznámeni s těmito pravidly. Seznam oprávněných uživatelů (dále jen uživatelů) udržuje správce počítačové sítě.
 2. Právo stát se uživatelem mají studenti všech studijních programů, kteří jsou zapojeni do výuky zabezpečované katedrou ITTV. Využívání počítačové sítě jinými osobami je možné pouze na základě písemného svolení, vydaného vedoucím katedry.
 3. Uživatelé jsou povinni seznámit se dle pokynů správy sítě s dalšími aktuálními informacemi a pokyny, které jsou dostupné v tištěné nebo elektronické podobě.
 4. Uživatel je povinen používat pro svou identifikaci své uživatelské jméno, pokud mu bylo přiděleno. Uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby pracoval pod cizí identitou.
 5. Uživatel je povinen používat pro ověření identity heslo, které je netriviální, a udržovat toto heslo v tajnosti tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití.
 6. Pokud uživatel zjistí zneužití své nebo jiné uživatelské identifikace, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě KITTV.
 7. Uživatel nesmí poskytnout přidělené jméno a heslo jiné osobě. Za hrubé porušení pravidel se považuje jejich poskytnutí osobě, která nemá nárok na přístup nebo které byl přístup zablokován.
 8. Uživatel dává při registraci podpisem souhlas s pořízením své portrétní fotografie a jejím užití pro účely identifikace uživatele v rámci lokální sítě KITTV. Uživatel bere na vědomí, že v případě nesouhlasu s pořízením fotografie mu bude umožněn přístup do lokální sítě pouze v době výuky předmětu, na který je v daném semestru řádně zapsán.
 9. V případě potřeby je uživatel povinen prokázat svou totožnost platným indexem či studentským průkazem. Jakýkoli vyučující či správce sítě může požadovat takovéto ověření identity.

3. Přístupová práva

 1. Přístupová práva uživatele jsou přidělena správcem počítačové sítě. Uživatel se nesmí žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva neúmyslně, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci, a tato práva nesmí použít.
 2. Uživatel nesmí zneužívat počítačovou síť k získání neautorizovaných přístupových práv k libovolným informačním zdrojům, perifériím či privilegovaným stavům.
 3. Ukončením studia či ukončením pracovního poměru uživatele na fakultě jeho přístupová práva zanikají.

4. Používání počítačové sítě KITTV

 1. Uživatel smí používat počítačovou síť pouze pro vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a jiné akademické účely nebo úkoly související s provozem a správou. Za porušení pravidel se považuje zejména použití prostředků sítě pro komerční činnost nesouvisející s činností, šíření obchodních informací, politickou, náboženskou nebo rasovou agitaci a šíření materiálů, které jsou v rozporu se zákonem.
 2. Uživatel smí používat pouze programové vybavení schválené vedením, správcem, resp. příslušným učitelem v rámci výuky. Kopírovat programy lze pouze při dodržení platných autorských zákonů. Shareware nebo freeware získaný pomocí počítačové sítě smí uživatel v síti instalovat a používat pouze pro účely uvedené v odst. 1. Instalaci a provozování takovéhoto SW musí mít prokazatelně schváleno vyučujícím či správcem sítě. Je striktně zakázáno nelegální poskytování (sdílení, upload) jakéhokoli komerčního obsahu (hudby, videa, programů apod.).Za hrubé porušení pravidel je tak považováno využití počítačové sítě pro poskytování, nabízení a šíření nelegálně získaného programového vybavení nebo dat.
 3. Uživatel nesmí zasahovat do programů, dat a technického vybavení počítačové sítě bez souhlasu správce. Zvlášť přísně jsou zakázány neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných prostředků IT. Uživatel nesmí instalovat programy bez souhlasu správce, resp. příslušného vyučujícího v rámci výuky. Neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných prostředků IT nebo nepovolené instalace programů jsou hrubým porušením pravidel provozu sítě.
 4. Při používání vlastních dat z paměťových médií je uživatel povinen dbát o čistotu přenášených dat z hlediska počítačových virů.
 5. Uživatel má právo používat přidělený diskový prostor, výpočetní prostředky a počítačovou síť pouze s ohledem na celkové zatížení. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů, ani chod a výkonnost sítě. Musí bez prodlení uposlechnout pokynů správce na snížení jím generované zátěže.
 6. Velikost prostoru pro ukládání dat může být omezena. Konkrétní limit je dán technickými možnostmi a stanovuje jej správce. Při překročení uživatelského limitu využívaného diskového prostoru může dojít k automatickému zablokování dalšího ukládání dat pro daného uživatele.
 7. KITTV nezodpovídá za ztrátu či poškození uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. Za pořizování záložních kopií uživatelských dat a programů si zodpovídají uživatelé sami.
 8. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci fakulty, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
 9. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením, stanovená odpovědnou osobou (vedoucí, správce sítě či zařízení) pro toto zařízení a obecné zásady protipožární ochrany a ochrany zdraví při práci.

5. Ochrana soukromí a zveřejňování informací

 1. Pro používání elektronické pošty a konferencí platí stejná pravidla jako pro používání listovní korespondence. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k nežádoucímu obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním řetězových dopisů nebo dopisů adresovaných na seznamy adres shromážděných bez souhlasu adresátů.
 2. Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za obsah vlastních veřejně dostupných stránek WWW provozovaných KTTIV , zejména za porušení autorského zákona při kopírování cizích materiálů.
 3. Soubory v uživatelských adresářích a systémových schránkách pošty jsou soukromými daty jejich vlastníků. Uživatelé mají nárok na ochranu soukromí, a to i v případě, kdy své adresáře explicitně nechrání. Za hrubé porušení pravidel je považováno vytváření kopií cizích dat bez vědomí vlastníka a odposlech provozu na počítačové sítí s prokazatelným úmyslem zneužití dat.
 4. Správce má právo znepřístupnit soubory odporující smyslu čl. 4, odst. 1, případně ohrožující bezpečnost systému a počítačové sítě (zavirované programy, soubory se závadným obsahem i z hlediska legislativy či vnitřních předpisů fakulty apod.), a uživatel je povinen na výzvu správce tyto soubory neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, bude to považováno za hrubé porušení pravidel.
 5. KTTIV neodpovídá za možné zneužití dat při přenosu a uchování informací v počítačové síti.
 6. Správce má právo provádět všechny úkony nutné k výkonu jeho funkce, včetně případné kontroly dat a monitorování činnosti uživatelů a technických prostředků sítě. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost a data mohou být v nutných případech správcem sítě monitorována, přičemž takto získané informace mají důvěrný charakter.

6. Postihy za nedodržování pravidel provozu počítačové sítě

 1. Zjištěné méně závažné porušení pravidel provozu počítačové sítě dává správci sítě nebo jím pověřené osobě právo uživatele napomenout.
 2. Při opakovaném nebo zvlášť závažném porušení pravidel bude případ řešen takto: dnem zjištění porušení pravidel provozu sítě ztrácí uživatel právo užívat služeb počítačové sítě, případ je předán vedoucímu katedry, případně dále děkanovi fakulty. Na základě rozhodnutí vedoucího, resp. vedoucího katedry jsou uloženy sankce, jimiž může být též odepření služeb počítačové sítě na předem stanovenou dobu či bez omezení a předání případu k řešení v kárné komisi fakulty. Případná trestně právní odpovědnost není postupem popsaným v čl. 6, odst. 7 omezena ani vyloučena.

7. Závěrečná ustanovení

 1. K dodržování zásad stanovených těmito pravidly se uživatelé zavazují podpisem Registračního formuláře, čímž berou na vědomí postihy, které vyplývají z nedodržení pravidel.

V Praze dne 30. 9. 2007

Doc.PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.\ vedoucí katedry

Filip Svoboda\ za správu sítě