Bakalářské studium

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání orientované jak na disciplíny související s přípravou učitelů – na pedagogiku, psychologii a obecnou a oborovou didaktiku, tak na oblast informačních a komunikačních technologiích, zejména na základy informatiky, algoritmizaci a programování, zpracování dat a informací prostředky informačních a komunikačních technologií, vývoj webových aplikací, operační systémy a jejich administraci, počítačové sítě, jejich vytváření a správu, návrh a realizaci databázových a informačních systémů, počítačovou grafiku a tvorbu multimediálních aplikací.

Zaměření studijního programu

Zaměření studijního programu je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, bude navazující magisterské studium Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Během studia bude proto snahou podpořit vztah studentů ke školským institucím, a to též prostřednictvím praxí, odborných exkursí či řešením bakalářských prací se vztahem ke školství. I v případě, že se absolventi nerozhodnou pro navazující magisterské studium, jsou připraveni pracovat s dětmi a mládeží v oblasti mimoškolních vzdělávacích aktivit, ale i v řadě profesí a funkcí ve společnostech či institucích zabývajících se zpracováním dat a informací, obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Studijní program

Studijní program respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí studijního programu je zpracování bakalářské práce.

Aktuální informace o studiu a studijní plány jsou dostupné v Karolince na webu fakulty

Informace o uplatnění absolventů

Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

Studijní obor je ve svém zaměření koncipován tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v profesích, resp. ve funkcích níže uvedených, a to jako:

Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována VŠ kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.