Navazující magisterské studium

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele ICT a informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a ve všeobecném vzdělávání gymnázií a odborných středních škol. Studijní program je koncipován s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky studia tak, aby zabezpečil odbornou a pedagogickou, resp. didaktickou přípravu pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy, přičemž v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Oborové poznatky v něm získané jsou dále systemizovány a prostřednictvím na sebe navazujících odborných kurzů propojeny s poznatky z oborů informatika a ICT. Jádro přípravy v navazujícím magisterském studiu spočívá v didakticko-informatické přípravě (v předmětech Didaktika informatiky, Didaktika algoritmizace a programování, Prostředí pro tvorbu výukových aplikací aj.), která koncepčně vychází ze současných didaktických teorií a výsledků výzkumů a je dobrým předpokladem pro reflexi a hodnocení kvality výuky a celoživotní učení absolventů. Součástí studijního programu v plném plánu je zpracování diplomové práce.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se mohou uplatnit s ohledem na zaměření studia a charakter své přípravy především jako učitelé povinných a volitelných informatických předmětů, resp. tematických celků či vzdělávacích oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií na všech typech základních škol, gymnáziích, na středních odborných školách a odborných učilištích. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat zájmové aktivity orientované na práci žáků s technikou a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolventi studijního programu však mohou uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jejich profesní adaptabilitu v řadě profesí mimo resort školství, pro jejichž výkon je předpokladem způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních komunikačních technologií, a to jako školitelé ve firmách orientovaných na školicí aktivity, resp. ve sféře podnikového vzdělávání v oblasti ICT jako konzultanti a organizační pracovníci.

Studijní plány

Aktuální informace o studiu a studijní plány jsou dostupné v Karolince na webu fakulty