Okruhy ke státní bakalářské závěrečné zkoušce oboru Informační a komunikační technologie

jednooborové studium

Platné od 1. 9. 2023

Student si u SZZ vylosuje z každé ze dvou oblastí po jedné otázce.

Oblast I - Informační a komunikační technologie

Technické vybavení počítačů, elektronika a elektrotechnika

 1. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE POČÍTAČŮ – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, typy a režimy komunikace.
 2. PAMĚTI – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání, parametry; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; způsob záznamu, fyzické provedení, čtecí/zapisovací zařízení, mechaniky; přístup do paměti, způsoby uložení záznamu.
 3. ZAŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU – druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; bloková/znaková zařízení; funkce, vlastnosti, principy, konstrukce, možnosti zařízení vstupu a výstupu; rozhraní, zapojení, kabeláž, konektory, napájení/nabíjení.
 4. ČÍSLICOVÉ OBVODY – booleova algebra, logické funkce a hradla, základní typy kombinačních a sekvenčních logických obvodů

Počítačové sítě a operační systémy

 1. TAXONOMIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 2. PŘÍSTUPOVÉ METODY, SMĚROVÁNÍ A VÝPOČETNÍ MODEL – přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy. Unicast, broadcast, multicast. Adresace v sítích TCP/IP, veřejné a privátní adresy, DHCP. Vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server. DNS.
 3. INTERNETWORKING A ETHERNET – internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě, přenosový výkon, přenosová média a síťové rozvody; standardy Ethernet 802.3 (10/100/1000 Mbit); standard IEEE 802.11 (a/b/g/n); 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; Asymetrické a symetrické xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL). Konfigurace TCP/IP, navazování a ukončování spojení v TCP.
 4. OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ – základní pojmy a orientace v problematice; rozdělení operačních systémů podle různých hledisek; charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů; virtuální paměť – princip funkce (cache, RAM, pevný disk, swap). MS-DOS a klony, Windows – základní charakteristika a vlastnosti; znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; interní a externí příkazy – přehled, syntaxe, použití; dávkové zpracování – Batch Processing, systémové proměnné.
 5. UNIX, LINUX – základní charakteristika, vlastnosti, historie; Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; příkazy pro práci se soubory a adresáři; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva v unixovém prostředí, související příkazy; filtry; editor vi; scripty v Unixu. Nastavení sítě. Administrace uživatelů.

Zpracování dat a informací prostředky ICT

 1. INFORMATIKA A INFORMATIZACE – informace jako pojem; zpráva, informace, data; přenos informace a entropie; komprese (bezztrátová komprese, např. Huffmanovo kódování, RLE, LZW, LZ77, LZ78) a modely dat; samoopravné kódy.
 2. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ - konečný automat a jeho definice; Moorův a Mealyho automat; strukturální a funkční podobnost automatu; redukce automatu; Karnaughova mapa; abstraktní model počítače - von Neumannovo schéma, Turingův stroj.
 3. ČÍSLICOVÁ TECHNIKA A MODULY OBVODŮ – Booleova algebra a základní axiomy, aplikace logickými hradly a dalšími elektrotechnickými prvky; logické signály, vztah mezi analogovými a číslicovými signály, převodníky, klopné obvody.
 4. UMĚLÁ INTELIGENCE A EVOLUČNÍ TECHNIKY – neuronové sítě, neuron, perceptron; učící se algoritmy, strojové učení. Genetické algoritmy - populace, gen, chromozom, křížení, mutace, výběrové metody. Aplikace neuronových sítí a evolučních technik - optimalizační, predikční a klasifikační úlohy; problematika umělé inteligence.

Oblast II - Programování a aplikace výpočetních systémů

Algoritmizace a programování

 1. ALGORITMUS - vlastnosti, resp. požadavky na algoritmus, základní algoritmické konstrukce - charakteristika a princip, způsoby vyjádření algoritmu (diagramy, …), program, programové konstrukce (vztah k algoritmickým konstrukcím); pojmy syntax a sémantika;
 2. DATOVÉ TYPY A OPERACE - Proměnná; datové typy a základní a složené (pole), podstata existenxce datových typů, přípustné operace, operátor, priorita operátorů, přetypování, velikost typu, základní typy a jejich bitové vyjádření (celočíselný a znakový typ);
 3. OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ - základní pojmy OOP (třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti, přístupová práva, dědičnost); význam dědičnosti; polymorfizmus; Základní datové struktury (fronta, seznam, zásobník, strom);
 4. DATA A DATOVÉ STRUKTURY - deklarace, konstanta a proměnná, datový typ; datové typy implementované - jednoduché a strukturované (složené), datové typy abstraktní, ukazatel a implementace proměnné v paměti;

Počítačová grafika a multimédia

 1. TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY – vývoj, význam a oblasti zpracování grafických informací na počítači; aplikace počítačové grafiky; zpracování grafické informace, specifika technického a programového vybavení pro zpracování grafiky; fyzikální a percepční vlastnosti světla, jas, odstín, sytost, světlost, barevná teplota; pojem barvy, vnímání světla zrakem, rozlišovací schopnost oka, vnímání jasu, vnímání barev, chromatický diagram, gamut lidského vidění, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely, hlavní druhy barevných modelů, ICC profily.
 2. GRAFICKÁ DATA A PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU – druhy a zdroje grafických dat; metody popisu grafických dat, metoda rastrového popisu, metoda vektorového popisu; bitmapová data, barvový atribut, barevná hloubka, bitový atribut; vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace; reprezentace obrazu, digitalizace, kvantování, vzorkování, vzorkovací metody, alias a antialiasing; rozlišení obrazu, rozlišovací schopnost, interpolace; velikost obrazu, barvy, transformace barev, dithering; prahování, prahování v matici, půltónování, rozptylování; jas obrazu, histogram, gamma, transformace jasové stupnice, datový objem.
 3. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY – grafické soubory, grafické formáty, struktura grafického souboru; druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; komprese dat, hlavní druhy kompresních algoritmů, charakteristiky a vlastnosti standardních kompresních algoritmů užívaných v počítačové grafice; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty; úprava a konverze grafických souborů.
 4. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování grafiky; získávání grafických dat, světlocitlivé snímací prvky, skenery 2D, skenery 3D, digitální foto; programy pro tvorbu a zpracování grafiky, monitory, projektory; tisk, rozlišení při tisku, barevný tisk, tiskárny 2D, tiskárny 3D.
 5. ZVUK - Zvuk a jeho fyzikální vlastnosti; elektrické zpracování zvukového signálu (přenosy, útlum, filtry, zesilovače, korekční a výkonové zesilovače); zpracování signálu na PC (A/D a D/A převodníky); zvuková data (zvukové formáty, signály a průběhy, šum, měření zvuku, grafická znázornění, decibely); technická zařízení a prvky pro práci se zvukem, vlastnosti a použití (elektroakustický řetězec a jeho prvky, propojování zařízení, poslechové prostředí).
 6. MULTIMEDIA, VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ REALITA – základní pojmy: multimédia, grafika, video, zvuk; princip digitálního videa; charakteristika složek multimediálních systémů; formáty digitálního videa a zvuku, jejich dělení, specifikace a historický vývoj; principy a druhy komprese audio a video signálu; principy a technologie virtuální a rozšířené reality,
 7. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ MULTIMÉDIÍ – druhy a vlastnosti multimédií a jejich uplatnění, zdroje multimediálních dat, forma a způsoby prezentace multimediálních dat; technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování multimediálních aplikací, technické aspekty pořizování a zpracování digitálního videa; formáty videa z hlediska použití; proces tvorby audiovisuálního díla.

Databázové a informační systémy

 1. DATABÁZE - databázové systémy, datové modely a struktury – popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu; datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; konceptuální a fyzické schéma databáze; kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;
 2. SQL – skupiny příkazů DDL, DML, DCL; příklady klíčových příkazů pro záznam, změnu a odstranění hodnot; dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů; spojování tabulek, agregační funkce a vestavěné funkce; vytváření pohledů, procedur a funkcí; práce s triggery; ovládání a princip databázových transakcí; nastavení práv pro přístup do DB, úrovně omezení.

Webové technologie

 1. TVORBA WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozice prvků, provázání se zdrojem stránky.
 2. PROGRAMOVÁNÍ WWW NA STRANĚ KLIENTA - možnosti programování www aplikací na straně klienta, způsoby zápisu skriptu do www stránek, syntaxe a vlastnosti jazyka JavaScript, události stránky a jejich odchycení skriptem; objektová struktura stránky (DOM), vestavěné objekty jazyka, vlastní objekty; JS knihovny a jejich specifika; asynchronní metody přenosu dat (AJAX).
 3. VÝVOJ WWW APLIKACÍ - design a architektura www aplikací, technická a funkční specifikace; verzovací systémy; jazyk UML; šablonovací systémy a jejich principy