Okruhy ke státní bakalářské závěrečné zkoušce oboru Informační a komunikační technologie

dvouoborové studium

Platné od 1. 1. 2017

 1. TAXONOMIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 2. PŘÍSTUPOVÉ METODY, SMĚROVÁNÍ A VÝPOČETNÍ MODEL – přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy, vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server.
 3. INTERNETWORKING A ETHERNET – internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě, přenosová média a síťové rozvody; standard Ethernet 802.3 (10/100/1000 Mbit); standard IEEE 802.11 (a/b/g/n); 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; konfigurace TCP/IP.
 4. BASEBAND A BROADBAND – telefonní systém POTS, digitální sítě ISDN; asymetrické a symetrické xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL), přenosová technologie ATM a její vrstvový model; mobilní komunikace – GSM sítě a datové přenosy v mobilních sítích; bezdrátový broadband.
 5. MULTIMEDIA – základní pojmy: multimédia, grafika, video, zvuk; princip zvuku a videa; charakteristika složek multimediálních systémů; druhy a vlastnosti multimédií a jejich uplatnění: zdroje multimediálních dat, forma prezentace multimediálních dat; základní formáty, jejich dělení, jejich specifikace a historický vývoj; principy a druhy komprese audio a video signálu
 6. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování multimediálních aplikací; editace digitálního videa, formáty videa z hlediska použití; vlastnosti audiovisuálního díla
 7. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE POČÍTAČŮ – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, typy a režimy komunikace.
 8. PAMĚTI – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání, parametry; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; způsob záznamu, fyzické provedení, čtecí/zapisovací zařízení, mechaniky; přístup do paměti, způsoby uložení záznamu.
 9. ZAŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU – historie, druhy, základní charakteristiky a činnosti V/V zařízení; bloková/znaková zařízení; funkce, vlastnosti, principy, konstrukce, možnosti zařízení vstupu a výstupu; rozhraní, zapojení, kabeláž, konektory, napájení/nabíjení; konkrétní zařízení.
 10. DATABÁZE - databázové systémy, datové modely a struktury – popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu; datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; konceptuální a fyzické schéma databáze; kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;
 11. SQL – skupiny příkazů DDL, DML, DCL; příklady klíčových příkazů pro záznam, změnu a odstranění hodnot; dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů; spojování tabulek, agregační funkce a vestavěné funkce; vytváření pohledů, procedur a funkcí; práce s trigerry; ovládání a princip databázových transakcí; nastavení práv pro přístup do DB, úrovně omezení.
 12. TVORBA WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozice prvků, provázání se zdrojem stránky.
 13. PROGRAMOVÁNÍ WWW NA STRANĚ KLIENTA - možnosti programování www aplikací na straně klienta, způsoby zápisu skriptu do www stránek, syntaxe a vlastnosti jazyka JavaScript, události stránky a jejich odchycení skriptem; objektová struktura stránky (DOM), vestavěné objekty jazyka, vlastní objekty; JS knihovny a jejich specifika; asynchronní metody přenosu dat (AJAX).
 14. PROGRAMOVÁNÍ WWW NA STRANĚ SERVERU - možnosti programování www aplikací na straně serveru, skupina technologií LAMP, syntaxe a vlastnosti jazyka PHP, způsoby přenosu dat a superglobální proměnné; způsoby připojení aplikace k databázi; proces zpracování SQL dotazu; zabezpečení aplikace.
 15. ALGORITMUS - vlastnosti, resp. požadavky na algoritmus, základní algoritmické konstrukce - charakteristika a princip, způsoby vyjádření algoritmu (diagramy, …), program, programové konstrukce (vztah k algoritmickým konstrukcím); pojmy syntax a sémantika;
 16. PROGRAMOVACÍ JAZYK - Strojový kód, assebler, programovací jazyky, jejich druhy (kompilované, interpretované - objektové, procedurální), charakteristika, vývoj a srovnání, oblasti použití; kompilace a interpretace; Proměnná; datové typy a základní a složené (pole), podstata existenxce datových typů, přípustné operace, operátor, priorita operátorů, přetypování, velikost typu, základní typy a jejich bitové vyjádření (celočíselný a znakový typ); statická a dynamická alokace paměti;
 17. OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ - základní pojmy OOP (třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti, přístupová práva, dědičnost); význam dědičnosti; polymorfizmus; Základní datové struktury (fronta, seznam, zásobník, strom);
 18. INFORMATIKA A INFORMATIZACE – informace jako pojem; zpráva, informace, data; přenos informace a entropie; komprese a uchování dat – komprese textových, video a audio dat; samoopravné kódy.
 19. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ - konečný automat a jeho definice; Moorův a Mealyho automat; strukturální a funkční podobnost automatu; redukce automatu; Karnaughova mapa; abstraktní model počítače - von Neumannovo schéma, Turinguv stroj.
 20. TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY – vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači; vlastnosti a vnímání světla zrakem, vnímání jasu, vnímání barev, barevné prostory, chromatický diagram, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely.
 21. GRAFICKÁ DATA A PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU – druhy a zdroje grafických dat; metody popisu grafických dat; bitmapová data, barvový atribut, bitový atribut; vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace, digitalizace, kvantování, vzorkování,; alias a antialiasing, rozlišení obrazu, interpolace, velikost obrazu, transformace barev, jas obrazu;  datový objem.
 22. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY – struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty.
 23. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování grafiky; získávání grafických dat; světlocitlivé snímací prvky; skenery; monitory, projektory; tisk a tiskárny.
 24. OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ – základní pojmy a orientace v problematice; rozdělení operačních systémů podle různých hledisek; charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů; virtuální paměť – princip funkce (cache, RAM, pevný disk, swap soubor). MS-DOS a klony – historie, základní charakteristika a vlastnosti; systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam; konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat); znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; interní a externí příkazy – přehled, syntaxe, použití; dávkové zpracování – Batch Processing, systémové proměnné.
 25. UNIX, LINUX – základní charakteristika, vlastnosti, historie; Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; příkazy pro práci se soubory a adresáři; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva v unixovém prostředí, související příkazy; filtry; editor vi; scripty v Unixu. Nastavení sítě. Administrace uživatelů.